Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 mei 2018

Gepubliceerd: 28 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2018A0205212
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ec2d4eae-3ff3-48c3-8a71-e5b4c8d82ec6&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2024%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 34941, 22112, 34054, 21501, 22112, 21501, 34124, 21501, 31865, 34298, 34700, 34785, 31935, 31935, 31066, 34785, 31066, 31066, 31066, 32545, 32545, 28165, 34950, 34950, 34950, 34808, 21501, 21501, 21501, 32140, 34700

Inhoud


Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 mei 2018. Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen - 2018Z09171

Besluit: Ter informatie.

Verzoek VNO-NCW en MKB-Nederland, namens diverse maatschappelijk partijen tot aanbieding petitie en pamflet m.b.t. inkorten termijn 30%-regeling d.d. 29 mei 2018.

Zaak: Brief derden - VNO-NCW te Den Haag - 16 mei 2018. Verzoek VNO-NCW en MKB-Nederland, namens diverse maatschappelijke partijen, tot aanbieding petitie en pamflet m.b.t. inkorten termijn 30%-regeling

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Verzoek International Professionals Against Retroactive Ruling tot aanbieding petitie m.b.t. wijziging 30%-regeling voor expats d.d. 29 mei 2018.

Zaak: Brief derden - International Professionals Against Retroactive Ruling te Breukelen - 2 mei 2018. Verzoek International Professionals Against Retroactive Ruling tot aanbieding petitie m.b.t. wijziging 30%-regeling voor expats d.d. 29 mei 2018 - 2018Z08272

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Overzicht EU-voorstellen bij de commissie Financiën (18 mei 2018)

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 mei 2018. Overzicht EU-voorstellen bij de commissie Financiën (18 mei 2018) - 2018Z09170

Besluit: Ter informatie.

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 18-19(FIN), 2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 18 mei 2018. Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 18-19(FIN), 2018 - 2018Z09116

Besluit: Besloten conform behandelvoorstellen in de noot.
Noot: •COM (2018) 325 ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the system of Own Resources of the European Union•COM (2018) 326 Proposal for a COUNCIL REGULATION on the methods and procedure for making available the Own Resources based on the Common Consolidated Corporate Tax Base, on the European Union Emissions Trading System and on Plastic packaging waste that is not recycled, and on the measures to meet cash requirements•COM (2018) 327 Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down implementing measures for the system of Own Resources of the European Union•COM (2018) 328 Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC, Euratom) No 1553/89 on the definitive uniform arrangements for the collection of own resources accruing from value added tax•COM (2018) 323 Proposal for a Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management9
Noot: Voorstellen COM(2018) 325 t/m 328 en 323 zijn onderdeel van het pakket Meerjarig Financieel Kader. Het voortouw en de coördinatie voor dit pakket liggen bij de commissie Europese Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken, met nauwe betrokkenheid van Financiën. Verschillende onderdelen zullen t.z.t. behandeld worden door de vakcommissies: voor Financiën is dit bijvoorbeeld het Eigen Middelen Besluit. Gezien het grote aantal nog te publiceren voorstellen zal de behandeling van het pakket op EU-niveau pas na de zomer beginnen.De commissie Europese Zaken heeft de leden (Anne) Mulder en Leijten als rapporteurs benoemd voor dit pakket. Gepland zijn inmiddels al een technische briefing op 30 mei 2018 en een AO met de ministers van BuZa en FIN kort na de zomer, waarvoor ook de commissie Financiën zal worden uitgenodigd.•COM (2018) 259 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboekBehandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft correctie van een aantal technische fouten.•COM (2018) 261 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EGBehandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft een beperkte technische wijziging op verzoek van Italië.

Aanbieding activiteitenverslag 2017 van ERK

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 4 mei 2018. Aanbieding activiteitenverslag 2017 van ERK - 2018Z08637

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Gerectificeerde versie antwoorden op vragen commissie over de Fiche: Mededeling, richtlijn en verordening betreffende een definitief Btw-systeem en meerdere brieven van de staatssecretaris van Financiën

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 mei 2018. Gerectificeerde versie antwoorden op vragen commissie over de Fiche: Mededeling, richtlijn en verordening betreffende een definitief Btw-systeem en meerdere brieven van de staatssecretaris van Financiën - 22112-2557

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Europese fiscale onderwerpen op donderdag 7 juni 2018.
Noot: Deze antwoorden vervangen de antwoorden die de staatssecretaris van Financiën op 29 maart 2018 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (22112-2528).

Uitstel toezending BNC-fiche inzake grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 mei 2018. Uitstel toezending BNC-fiche inzake grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten - 22112-2558

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel mandaat rapporteurs belastingheffing digitale economie

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 mei 2018. Voorstel mandaat rapporteurs belastingheffing digitale economie - 2018Z09126

Besluit: Besluiten tot het verlenen van mandaat aan de door de commissie aangewezen rapporteurs Alkaya en Sneller conform de voorstellen in de notitie:- Het voeren van voorgesprekken met relevante stakeholders en/of denktanks, en met betrokken ambtenaren van de ministeries van Financiën en/of EZK.- Als onderdeel van deze voorgesprekken ook het afleggen van een werkbezoek aan Brussel voor gesprekken met onder meer:de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland, de (nog niet benoemde) rapporteurs van het Europees Parlement voor deze voorstellen, en gezien de inhoudelijke samenhang, de EP-rapporteurs voor de CC(C)TB-voorstellen (Paul Tang en Alain Lamassoure).- Op basis van deze gesprekken een voorstel doen voor uit te nodigen deskundigen

Fiche: Belastingheffing in de digitale economie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 mei 2018. Fiche: Belastingheffing in de digitale economie - 34941-4

Besluit: De rapporteurs vragen dit fiche te betrekken in hun behandelvoorstellen.

Fiche: Maatregelen inzake niet-presterende leningen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 april 2018. Fiche: Maatregelen inzake niet-presterende leningen - 22112-2550

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voltooiing van de Europese bankenunie op 31 mei 2018.

Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 25 april 2018. Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact - 34054-7

Besluit: Ter informatie.

Financiële consequenties voor Nederland en de EU-begroting als er geen overeenstemming wordt bereikt over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 mei 2018. Financiële consequenties voor Nederland en de EU-begroting als er geen overeenstemming wordt bereikt over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 - 21501-20-1323

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het Meerjarig Financieel Kader.

Reactie op verzoek commissie om de ambtelijke instructies voor de raadswerkgroep ten aanzien van het voorstel voor de Verordening Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP-verordening) alsook de verslagen van de ambtelijke werkgroepen op EU-niveau aan de Kamer toe te zenden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 april 2018.

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Rol centrale banken in toezicht op CCP's

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 april 2018. Rol centrale banken in toezicht op centrale tegenpartijen (CCP's) - 22112-2559

Besluit: De minister vragen de Kamer opnieuw te informeren zodra er meer duidelijkheid is over eventuele aanpassing van het Statuut van het ESCB.

Risicoreductie Europese bankensector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 april 2018. Risicoreductie Europese bankensector - 21501-07-1509

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voltooiing van de Europese bankenunie op 31 mei 2018.

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 26 april 2018. Aanbieding speciaal verslag 'Nieuwe opties voor de financiering van projecten voor plattelandsontwikkeling: eenvoudiger, maar niet resultaatgericht' van ERK - 2018Z08008

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 9 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake adviesaanvraag aan de Algemene Rekenkamer over de introductie van een nieuw begrotingsartikel in de begroting van het Infrastructuurfonds - 34775-A-65

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IOB's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 26 april 2018. IOB beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet op Voedselzekerheid gedurende de periode 2012-2016 - 34124-15

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Noot:

Nationaal Hervormingsprogramma 2018

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 april 2018. Afschrift Nationaal Hervormingsprogramma 2018 - 21501-07-1512

Besluit: Desgewenst betrekken bij de nog te ontvangen Voorjaarsnota 2018.

Operatie Inzicht in Kwaliteit en artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 april 2018. Reactie op verzoek commissie inzake Operatie Inzicht in Kwaliteit en artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 - 31865-110

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De commissie heeft deze brief 25 april 2018 behandeld in het algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden. •In het werkprogramma rijksuitgaven 2017-2021 heeft de commissie besloten zich na het algemeen overleg te beraden over de wijze waarop zij betrokken wil zijn bij de operatie Inzicht in Kwaliteit (Kamerstuk 31597, nr. 14). De minister stuurt voor het zomerreces een brief waarin hij nader ingaat op het proces van de operatie Inzicht in Kwaliteit. Dit geeft mogelijk verdere aanknopingspunten voor beraad over de betrokkenheid van de commissie.•De commissie heeft tevens besloten de Kamer te ondersteunen bij de parlementaire controle op artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 (Kamerstuk 31597, nr. 14). De commissiestaf verzorgt voor een volgende procedurevergadering een notitie over de nadere uitwerking van dit besluit.

Monitor Brede Welvaart

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 mei 2018. Monitor Brede Welvaart - 34298-23

Besluit: De bespreking of behoefte bestaat aan een wetgevingsoverleg wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De commissies per brief attenderen op de mogelijkheid de Monitor Brede Welvaart bij de geplande wetgevingsoverleggen over de verantwoordingsstukken te betrekken.

Bedrijfsnamen bijlage VVD-partijdocument

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 april 2018. Bedrijfsnamen bijlage VVD-partijdocument - 34700-61

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5

Getto-uitkeringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 mei 2018. Getto-uitkeringen - 34785-85

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om in bijvoorbeeld de 22e of de 23e halfjaarsrapportage Belastingdienst de Kamer te informeren op welke wijze de terugwerkende kracht is vormgegeven.

Antwoorden vragen commissie over de beleidsdoorlichting Beheer Materiële Activa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 december 2017. Beleidsdoorlichting Beheer Materiële Activa - 31935-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 april 2018. Antwoorden vragen commissie over de beleidsdoorlichting Beheer Materiële Activa - 31935-48

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Visie op de vernieuwingsopgave van de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 april 2018. Visie op de vernieuwingsopgave van de Belastingdienst - 31066-403

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over problemen bij het innen van belastingen.

Kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 april 2018. Kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling - 34785-84

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) op woensdag 20 juni 2018.

Aanvullende reactie op verzoek commissie over de éénmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 9 april 2018. Aanvullende reactie op verzoek commissie over de éénmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting - 2018Z08200

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 7 juni 2018 te 14.00 uur.

Antwoorden op vragen commissie naar aanleiding van het rapport ‘Geen powerplay maar fairplay’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 mei 2018. Afschrift brief aan de Nationale ombudsman over het onderzoek ‘Geen powerplay maar fairplay’ - 31066-405

Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces in te plannen algemeen overleg over de stopzetting van de kinderopvangtoeslag.4

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over toezending afschrift brief aan de Nationale ombudsman over de voortgang van de afhandeling van dossiers, naar aanleiding van het rapport ‘Geen powerplay maar fairplay’ - 31066-406

Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces in te plannen algemeen overleg over de stopzetting van de kinderopvangtoeslag.

Reactie op verzoek commissie over privégebruik auto's btw en toepassing arrest Hoge Raad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 9 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over privégebruik auto's btw en toepassing arrest Hoge Raad 21 april 2017 - 31066-404

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren of hij wil overwegen de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift te verlengen naar twaalf weken.

Reactie op verzoek commissie over de brief van L. F-S te H. inzake een verzoek om aandacht voor negatieve effecten van letselschadevergoeding.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over de brief van L. F-S te H. inzake een verzoek om aandacht voor negatieve effecten van letselschadevergoeding. - 2018Z08751

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over knelpunten bij de doorwerking van letselschadevergoedingen op het vermogen.

Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2018

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 april 2018. Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2018 - 32545-80

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg bankensector.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken de commissie te berichten over de reactie van de NVB op de motie Van der Linde/Leijten (Kamerstuk 32 013, nr.151).Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Reactie op het verzoek over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten.
Noot: De brief is reeds geagendeerd voor het plenair debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten.

Wetgevingsbrieven DNB en AFM op het terrein van de financiële markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 april 2018. Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-81

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief biedt de minister van Financiën de jaarlijkse wetgevingsbrieven van DNB en AFM aan, waarin zij knelpunten signaleren in - en suggesties doen voor aanpassing van - de wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten. Per gesignaleerd knelpunt is een reactie (stand van zaken/ acties/voornemens) gegeven.

Besluit op bezwaar ACM boetebesluit NS

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 mei 2018. Besluit op bezwaar ACM boetebesluit NS - 28165-284

Besluit: De minister van Financiën verzoeken de commissie te zijner tijd in te lichten over de uitkomst van het door NS tegen het boetebesluit ingestelde beroep.
Noot: De minister meldt in deze brief dat NS tegen het boetebesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van 2 mei 2018 beroep heeft ingesteld bij de rechtbank Rotterdam.

Verantwoordingsstukken over 2017

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 (IX) - 34950-IX-2

Besluit: Ter bespreking of behoefte bestaat aan een wetgevingsoverleg.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 mei 2018. Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 - 34950-IX-1

Besluit: Ter bespreking of behoefte bestaat aan een wetgevingsoverleg.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 mei 2018. Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 - 34950-IX

Besluit: Ter bespreking of behoefte bestaat aan een wetgevingsoverleg.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2017 - 34950-3

Besluit: De commissie heeft reeds besloten over de behandelwijze.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport bij de Nationale verklaring 2018 - 34950-4

Besluit: De commissie heeft reeds besloten over de behandelwijze.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 mei 2018. Financieel jaarverslag van het Rijk 2017 - 34950-1

Besluit: De commissie heeft reeds besloten over de behandelwijze (zie noot).
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2018 heeft de commissie als volgt besloten over de behandeling van de verantwoordingsstukken:•Feitelijke vragen stellen aan het kabinet over het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR), het jaarverslag en de Slotwet van het ministerie van Financiën en de Voorjaarsnota.•Feitelijke vragen stellen aan de Algemene Rekenkamer en het kabinet over de Staat van de Rijksverantwoording en het rapport bij het jaarverslag van het ministerie van•Na ommekomst van de stukken bespreken of behoefte bestaat aan een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de Slotwet van het ministerie van Financiën, het bijbehorende rapport van de Algemene Rekenkamer en de Monitor Brede Welvaart in juni.•De leden Sneller (D66) en Snels (GL) worden aangesteld als rapporteurs en zullen, als besloten wordt tot het houden van een wetgevingsoverleg, verslag uitbreng over de geagendeerde stukken.•Gebruikmaken van het aanbod van de Algemene Rekenkamer om te zijner tijd een technische briefing te verzorgen over het verantwoordingsonderzoek en het rapport bij het jaarverslag van het ministerie van Financiën.•Betrekken van de te ontvangen Monitor Brede Welvaart bij het

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 - 34808-18

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies.

Geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad 24 en 25 mei 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 mei 2018. Geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad 24 en 25 mei 2018 - 21501-07-1514

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 16 mei 2018.

Stukken die voorliggen op de informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 te Sofia

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 april 2018. Stukken die voorliggen op de informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 te Sofia - 21501-07-1511

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 16 mei 2018.

Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin van 27 en 28 april 2018 te Sofia

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 mei 2018. Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin van 27 en 28 april 2018 te Sofia - 21501-07-1513

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 16 mei 2018.

Beantwoording vragen commissie over de fiscale beleidsagenda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 9 mei 2018. Beantwoording vragen commissie over de fiscale beleidsagenda - 32140-34

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de fiscale agenda op donderdag 17 mei 2018.

Openbaarmaking van stukken met betrekking tot de dividendbelasting

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 24 april 2018. Openbaarmaking van stukken met betrekking tot de dividendbelasting - 34700-58

Besluit: Betrokken bij het plenair debat over stukken met betrekking tot de dividendbelasting op 25 april 2018.