Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 14 mei 2018

Gepubliceerd: 14 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A02050
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=45a9f019-7314-44d7-ae98-98aac83b48ef&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20uitstel%20wetgevingsoverleg%20PNR%20op%2014%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek uitstel wetgevingsoverleg PNR

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 14 mei 2018. Verzoek uitstel wetgevingsoverleg PNR - 2018Z08549

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel.
Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met het verzoek: VVD, D66, SP, ChristenUnie en SGP.