Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van woensdag 16 mei 2018

Gepubliceerd: 16 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2018A019792
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=545444c9-3afd-4a67-b147-95459fb25478&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Sociale%20Zaken%20en%20Werkgelegenheid%20-%2016%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34924


Verzoek om in een bijzondere procedure de heren Haras Rafiq en Maajid Nawaz te ontvangen op 23 mei 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 15 mei 2018. Verzoek om in een bijzondere procedure de heren Haras Rafiq en Maajid Nawaz te ontvangen op 23 mei 2018 - 2018Z08722

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.
Noot: •De leden van de commissie JenV zullen op deze bijzondere procedure worden geattendeerd.

Antwoorden op vragen commissie over het EU-voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131 (Kamerstuk 34924-3)

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 15 mei 2018. EU-Stafnotitie - Concept brief inzake vastgestelde afspraken behandelvoorbehoud bij EU-voorstel Europese Arbeidsautoriteit - 2018Z08745

Besluit: De commissie stemt in met doorgeleiding van de conceptbrief naar de plenaire vergadering (Kamer)

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 15 mei 2018. EU-Stafnotitie - Informatieafspraken in het kader van behandelvoorbehoud EU Arbeidsautoriteit - 2018Z08743

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over het EU-voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131 (Kamerstuk 34924-3) - 2018Z08623

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad WSB op 13 juni 2018.
Noot: •Het lid De Jong overweegt de niet beantwoorde vragen van de PVV-fractie onder de aandacht van de leden van de commissie te brengen, zodat de commissie kan besluiten of actie richting de minister noodzakelijk is.