Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 15 mei 2018

Gepubliceerd: 17 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2018A019497
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=15a5606b-c095-4b79-a09b-e959e42b28de&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2015%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 34477, 33199, 21501, 21501, 34921, 25087, 31066, 25087, 34775, 23987, 34267, 32802, 34785, 32847, 34785, 32847, 33957, 33957, 34808, 34842, 34842, 34870, 26234, 21501

Inhoud


Reactie op het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2018, over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB - 21501-20-1322

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Zoals vermeld in de brief komt de toekomstige financiering van de EU nog aan de orde in de voorstellen van de Europese Commissie voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 die in mei verwacht worden. Het voortouw voor de behandeling van het gehele MFK als zodanig ligt in de Kamer bij de commissie EU-zaken. Voor onderdelen zoals de financiering van de EU (het Eigen Middelenbesluit) ligt het voortouw bij de commissie Financiën.OverigGeen agendapuntenRondvraagGeen agendapuntenBesloten

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 13-15 (FIN), 2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 5 april 2018. Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 13- (FIN), 2018 - 2018Z06256

Besluit: Instemmen met de behandelvoorstellen in de noot.
Besluit: De commissie verzoekt de commissiestaf een overzicht op te stellen van ontvangen en nog te verwachten BNC-fiches over EU-voorstellen alsmede een toelichting te verstrekken op de procedurele aspecten van de behandeling van
Noot: COM (2018) 163 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 924/2009 as regards certain charges on cross-border payments in the Union and currency conversion chargesBehandelvoorstel: BNC-fiche afwachten.
Noot: Binnen de Eurozone geldt al dat voor grensoverschrijdende betalingen geen hogere kosten mogen worden gerekend dan voor binnenlandse betalingen. Met dit voorstel wordt deze regel uitgebreid naar de hele EU, zodat ook landen buiten de eurozone eronder vallen.COM (2018) 172 - VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de effecten van Verordening (EU) nr. 575/2013 en Richtlijn 2013/36/EU op de conjunctuurcyclusBehandelvoorstel: Ter informatie.
Noot: Het verslag betreft de vraag of de nieuwe, hogere kapitaalvereisten voor banken onbedoelde procyclische effecten hebben. Hiervoor is geen bewijs gevonden, al komt dat deels door gebrek aan data omdat de richtlijn nog maar kort in werking is. De anticyclische kapitaalbuffers die toezichthouders kunnen opleggen zijn evenmin nog niet opgebouwd omdat veel lidstaten nog maar nauwelijks uit de crisis zijn.COM (2018) 165 - Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2018/000 TA 2018 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie)Behandelvoorstel: Ter informatie.
Noot: Betreft inzet van €345000 uit het Europees Globaliseringsfonds. Hiervoor is altijd een besluit van het Europees Parlement en de Raad nodig.

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2018. Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein - 34477-34

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Europa
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 april 2018. Informatie over de invulling van de voorgenomen beleidsdoorlichting van

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (23 mei 2018) en de commissiestaf verzoeken om tijdig voorafgaand aan die vergadering aan de commissie een notitie toe te sturen over het plan van aanpak van de beleidsdoorlichting.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 april 2018. Beleidsdoorlichting nationale veiligheid en terrorismebestrijding - 33199-24

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag en Slotwet 2017 ministerie van Justitie en Veiligheid.
Noot:

Nationaal Hervormingsprogramma 2018

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 april 2018. Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2018 - 21501-07-1506

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen Voorjaarsnota 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 april 2018. Nationaal Hervormingsprogramma 2018 - 21501-07-1505

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen Voorjaarsnota 2018.
Noot: De commissie heeft in de procedurevergadering van 14 maart 2018 reeds besloten het Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma 2018 desgewenst te betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2018.

Errata bij het Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2017

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 april 2018. Errata bij het Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2017 - 34921-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vermijding van dubbele belasting door toepassing van de vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder belastingverdragen met Golfstaten (2017Z13940)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over de brief van Universiteit Maastricht n.a.v. het besluit over vermijding van dubbele belasting door toepassing van de vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder belastingverdragen met Golfstaten - 25087-205

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over de Fiscale Agenda op 17 mei 2018.4

Reactie op verzoek commissie over de brief van de AOb m.b.t. belasting en sociale zekerheidspositie van de grensarbeider

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 april 2018. Reactie op verzoek commissie over de brief van de AOb m.b.t. belasting en sociale zekerheidspositie van de grensarbeider - 2018Z07439

Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te houden algemeen overleg over fiscale aspecten en de sociale zekerheidspositie van de grensarbeiders, waarbij ook de staatssecretaris van BZK en de staatssecretaris van SZW worden uitgenodigd.

Nadere reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 3 april 2018, over de memo’s over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 april 2018. Nadere reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 3 april 2018, over de memo’s over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting - 31066-402

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting.

Reactie op verzoek commissie over de opening van de formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale rulings Inter Ikea Systems BV

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over de opening van de formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale rulings Inter Ikea Systems BV - 25087-193

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van zowel besloten als openbare feitelijke vragen vaststellen op donderdag 31 mei 2018 te 14.00 uur.

Toezending kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Niet-belastingontvangsten'

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 april 2018. Toezending kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Niet-belastingontvangsten' - 34775-823

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister meldt dat hij in mei het onderzoek naar en de analyse van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer zal afronden en aan de Kamer zal zenden.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Risico's voor de overheidsfinanciën van Brexit

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 april 2018. Risico's voor de overheidsfinanciën van Brexit - 23987-241

Besluit: De Brexit-rapporteurs van de commissie Europese Zaken vragen deze brief te betrekken bij hun werkzaamheden.

Reactie op het onderzoek “Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief"

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 april 2018. Reactie op het onderzoek “Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief" - 34267-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over de Fiscale Agenda op donderdag 17 mei 2018.
Noot: De minister gaat in de kabinetsreactie o.a. in op het invoeren van de earningsstrippingsmaatregel in combinatie met het afschaffen van specifieke renteaftrekbeperkingen.

Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 april 2018. Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) 2017 - 32802-38

Besluit: De minister van Financiën verzoeken toe te lichten welke rapporten niet op de website van de rijksoverheid worden gepubliceerd.
Besluit: De Auditdienst Rijk (ADR) uitnodigen voor een toelichting op het werk en de organisatieontwikkeling van de ADR.

Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 december 2017. Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten (Kamerstuk 34785-48) - 32847-314

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 april 2018. Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten (Kamerstuk 34785-48) - 32847-360

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 31 mei 2018 te 14.00 uur.

Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over het Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders (AFM en DNB) - 33957-30

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 december 2017. Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders (AFM en DNB) - 33957-29

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019.

Voortgang van de totstandkoming van het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 april 2018. Voortgang van de totstandkoming van het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) - 34808-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 april 2018. Nota van wijziging - 34842-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 april 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34842-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 november 2017. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars) - 34842

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wet bekostiging financieel toezicht 2019

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 april 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34870-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 januari 2018. Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019) - 34870

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Geannoteerde agenda van de IMF Jaarvergadering van 20 en 21 april 2018 in Washington

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 april 2018. Geannoteerde agenda van de IMF Jaarvergadering van 20 en 21 april 2018 in Washington - 26234-210

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF d.d. 18 april 2018.

Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 in Sofia

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 april 2018. Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 in Sofia - 21501-07-1507

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF d.d. 18 april 2018.