Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 april 2018

Gepubliceerd: 30 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2018A018769
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=66664d8f-7789-41dc-91cb-760bac479193&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2026%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 21501, 34477, 33199, 21501, 21501, 34921, 34785, 31066, 31066, 25087, 34775, 23987, 34267, 32802, 34785, 32847, 34785, 32847, 33957, 33957, 34808, 34842, 34842, 34870, 21501, 26234

Inhoud


Concept jaarrapportage Regeling Grote Projecten 2017.

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 20 april 2018. Jaarrapportage Grote Projecten over 2017 - 2018Z07551

Besluit: Ingestemd met de jaarrapportage en deze op Verantwoordingsdag, woensdag 16 mei 2018, aan de Kamer versturen.

Voorstel van het lid Sneller (D66) inzake het focusonderwerp voor de verantwoording over 2018

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 18 april 2018. Voorstel van het lid Sneller (D66) inzake het focusonderwerp voor de verantwoording over 2018 - 2018Z07345

Besluit: De Kamer per brief voorstellen ‘de onderbouwing van de ramingen van inkomsten en uitgaven’ aan te wijzen als focusonderwerp voor de verantwoording over 2018.

Binnengekomen BNC-fiches

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 april 2018. Fiche: Mededeling: actieplan duurzame groei financieren - 22112-2545

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 juni 2018 om 12.00.
Noot: Actieplan waarin de Commissie maatregelen aankondigt om investeringen in duurzame projecten te bevorderen. Het gaat om zowel wetgevende als niet-wetgevende voorstellen die in de loop van 2018 en eerste helft 2019 zullen verschijnen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 april 2018. Fiche: Mededeling toepasselijk recht voor de gevolgen van effectentransacties voor de eigendom - 22112-2540

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 juni 2018 om 12.00.
Noot: Toelichting door de Europese Commissie over haar interpretatie van bestaand EU-recht inzake de vraag welk nationaal recht van toepassing is bij grensoverschrijdende effectentransacties. In laatste instantie blijft het EU-hof bevoegd. De Commissie kondigt geen nieuw beleid aan. U hebt de Mededeling van de Commissie tijdens de procedurevergadering van 11 april jl. voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 april 2018. Fiche: Richtlijn en verordening inzake een Europees raamwerk voor gedekte obligaties - 22112-2539

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 juni 2018 om 12.00.7
Noot: Onderdeel van pakket in het kader van de kapitaalmarktenunie, met overkoepelende Mededeling: "Voltooiing van de kapitaalmarktenunie tegen 2019 - Tijd om snel resultaten te boeken".

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 april 2018. Fiche: Voorstellen voor Europees Vergunningsregime voor Crowdfundingplatformen - 22112-2538

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 juni 2018 om 12.00.
Noot: Onderdeel van pakket in het kader van de kapitaalmarktenunie, met overkoepelende Mededeling: "Voltooiing van de kapitaalmarktenunie tegen 2019 - Tijd om snel resultaten te boeken".

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 april 2018. Fiche: Richtlijn en verordening grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen - 22112-2537

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 juni 2018 om 12.00.
Noot: Onderdeel van pakket in het kader van de kapitaalmarktenunie, met overkoepelende Mededeling: "Voltooiing van de kapitaalmarktenunie tegen 2019 - Tijd om snel resultaten te boeken".

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 april 2018. Fiche: Mededeling Actieplan FinTech - 22112-2536

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 juni 2018 om 12.00.
Noot: De Europese Commissie is nog in een verkennende fase waar het FinTech betreft, en nodigt toezichthouders uit om te onderzoeken in hoeverre maatregelen of nieuwe richtsnoeren nodig zijn. Ook worden verschillende consultaties aangekondigd.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 april 2018. Fiche: Mededeling over de voltooiing van de kapitaalmarktunie tegen 2019 - 22112-2535

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 juni 2018 om 12.00.
Noot: Actieplan waarin de Commissie maatregelen aankondigt om investeringen in duurzame projecten te bevorderen. Het gaat om zowel wetgevende als niet-wetgevende voorstellen die in de loop van 2018 en eerste helft 2019 zullen verschijnen.

Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2018, over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2018, over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB - 21501-20-1322

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

EU-voorstellen belastingheffing digitale diensten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 19 april 2018. Voorstel Informatieafspraken Behandelvoorbehoud belastingheffing digitale economie - 2018Z07501

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer mede te delen of hij met instemt de door de rapporteurs, de leden Sneller (D66) en Alkaya (SP), aan de commissie voorgestelde informatieafspraken met betrekking tot de EU-voorstellen belastingheffing digitale diensten (COM (2018) 147 en 148).

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 19 april 2018. Subsidiariteitsoordeel EU-voorstellen belastingheffing digitale economie - 2018Z07499

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure vaststellen of de commissie van oordeel is dat de voorstellen van de Europese Commissie voor een Richtlijn vennootschapsbelasting significante digitale aanwezigheid (COM (2018) 147) en een Richtlijn gemeenschappelijk systeem voor belasting digitale diensten (COM (2018) 148) in overeenstemming zijn met het subsidiariteitsprincipe.

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 13-15 (FIN), 2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 5 april 2018. Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 13- (FIN), 2018 - 2018Z06256

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2018. Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein - 34477-34

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Europa
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 april 2018. Informatie over de invulling van de voorgenomen beleidsdoorlichting van

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 april 2018. Beleidsdoorlichting nationale veiligheid en terrorismebestrijding - 33199-24

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot:

Nationaal Hervormingsprogramma en Stabiliteitsprogramma 2018

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 april 2018. Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2018 - 21501-07-1506

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 april 2018. Nationaal Hervormingsprogramma 2018 - 21501-07-1505

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De commissie heeft in de procedurevergadering van 14 maart 2018 reeds besloten het Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma 2018 desgewenst te betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2018.

Errata bij het Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2017

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 april 2018. Errata bij het Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2017 - 34921-2

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Vermijding van dubbele belasting door toepassing van de vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder belastingverdragen met Golfstaten (2017Z13940)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 april 2018.

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenRijksuitgaven

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 april 2018. Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling - 34785-83

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 31 mei 2018 te 14.00 uur.

Reactie op verzoek commissie over belasting en sociale zekerheidspositie van de grensarbeider

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 april 2018. Reactie op verzoek commissie over de brief van de AOb m.b.t. belasting en sociale zekerheidspositie van de grensarbeider - 2018Z07439

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Nadere reactie op het verzoek over de memo’s over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 april 2018. Nadere reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 3 april 2018, over de memo’s over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting - 31066-402

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

21e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 april 2018. 21e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-401

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 17 mei 2018 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op woensdag 13 juni 2018.

Reactie op verzoek commissie over de opening van de formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale rulings Inter Ikea Systems BV

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over de opening van de formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale rulings Inter Ikea Systems BV - 25087-193

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Aangehouden in de vorige procedurevergadering tot na de besloten technische briefing over de onderzoeksprocedure van de Europese Commissie, die inmiddels heeft plaatsgevonden.

Toezending kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Niet-belastingontvangsten'

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 april 2018. Toezending kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Niet-belastingontvangsten' - 34775-82

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De minister meldt dat hij in mei het onderzoek naar en de analyse van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer zal afronden en aan de Kamer zal zenden.3

Risico's voor de overheidsfinanciën van Brexit

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 april 2018. Risico's voor de overheidsfinanciën van Brexit - 23987-241

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op het onderzoek “Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief"

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 april 2018. Reactie op het onderzoek “Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief" - 34267-11

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De minister gaat in de kabinetsreactie o.a. in op het invoeren van de earningsstrippingsmaatregel in combinatie met het afschaffen van specifieke renteaftrekbeperkingen.

Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 april 2018. Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) 2017 - 32802-38

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 december 2017. Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten (Kamerstuk 34785-48) - 32847-314

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 april 2018. Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten (Kamerstuk 34785-48) - 32847-360

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 december 2017. Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders (AFM en DNB) - 33957-29

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over het Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders (AFM en DNB) - 33957-302

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Voortgang van de totstandkoming van het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 april 2018. Voortgang van de totstandkoming van het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) - 34808-17

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34842)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 april 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34842-6

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 april 2018. Nota van wijziging - 34842-7

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 november 2017. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars) - 34842

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: In de toelichting bij de nota van wijziging is vermeld dat enkele technische onvolkomenheden worden hersteld en dat twee inhoudelijke verbeteringen worden voorgesteld.

Wet bekostiging financieel toezicht 2019

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 april 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34870-6

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 januari 2018. Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019) - 34870

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 in Sofia

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 april 2018. Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 in Sofia - 21501-07-1507

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Geannoteerde agenda van de IMF Jaarvergadering van 20 en 21 april 2018 in Washington

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 april 2018. Geannoteerde agenda van de IMF Jaarvergadering van 20 en 21 april 2018 in Washington - 26234-210

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.