Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 april 2018

Gepubliceerd: 26 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2018A018319
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f7282e41-cf62-4d3d-8ebe-c1b5ae69bee0&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2026%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31765, 25424, 28828, 29477, 25295, 33578, 29282, 29515, 24170, 34880, 34104, 29689, 29282, 25424, 29689, 25424, 32793, 28844, 29689, 29689, 32793, 32793, 32793, 32793, 32793, 32793, 32793

Inhoud


Verzoek van het lid Agema (PVV) om een reactie van de minister voor Medische Zorg, op de berichtgeving over de resistente superbacterie die is aangetroffen in het Zaans Medisch Centrum

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 26 april 2018. Verzoek van het lid Agema (PVV) om een reactie van de minister voor Medische Zorg, op de berichtgeving over de resistente superbacterie die is aangetroffen in het Zaans Medisch Centrum - 2018Z07924

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Westerveld (GL) inzake omzetten 30-ledendebat over de evaluatie van de jeugdwet in een meerderheidsdebat

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld (GroenLinks) - 25 april 2018. Verzoek van het lid Westerveld (GL) inzake omzetten 30-ledendebat over de evaluatie van de jeugdwet in een meerderheidsdebat - 2018Z07870

Besluit: Ter informatie
Noot: Het omzetten van het 30-ledendebat evaluatie van de jeugdwet in een meerderheidsdebat zal bij de regeling van werkzaamheden aangevraagd moeten worden.

Verzoek van het lid Voortman (GL) om een reactie op bericht AD.nl d.d. 19 april 2018 inzake Europarlement luidt alarmbel over te weinig vaccinaties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 20 april 2018. Verzoek van het lid Voortman (GL) om een reactie op bericht AD.nl d.d. 19 april 2018 inzake Europarlement luidt alarmbel over te weinig vaccinaties - 2018Z07520

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Dijksma (PvdA) om een rondetafelgesprek met zorgverzekeraars die informatie over zoekgegevens van patiënten doorsluizen naar Facebook

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 12 april 2018. Verzoek van het lid Dijksma (PvdA) om een rondetafelgesprek met zorgverzekeraars die informatie over zoekgegevens van patiënten doorsluizen naar Facebook - 2018Z06831

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.8

Voorstel van de rapporteurs jaarverslag VWS 2017

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, E.J. Slootweg (CDA) - 19 april 2018. Voorstel van de rapporteurs jaarverslag VWS 2017 - 2018Z07361

Besluit: De commissie stemt met de voorstellen uit het memo van de rapporteursRondvraag

Geannoteerde agenda voor de informele EU-Gezondheidsraad van 23 april 2018 in Sofia, Bulgarije

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 9 april 2018. Geannoteerde agenda voor de informele EU-Gezondheidsraad van 23 april 2018 in Sofia, Bulgarije - 21501-31-482

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 april 2018 op 18 april 2018.

Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10 april 2018. Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen - 31765-318

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen in de vorige procedurevergadering d.d. 11 april 2018 reeds vastgesteld op 25 april 2018 om 14.00 uur

Reactie op verzoek commissie over het bericht NOS.nl d.d. 19 december 2017 inzake Politiechef Rotterdam bezorgd over toename geweld verwarde mensen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 9 april 2018. Reactie op verzoek commissie over het bericht "Politiechef Rotterdam bezorgd over toename geweld verwarde mensen" (NOS.nl d.d. 19 december 2017) - 25424-394

Besluit: Betrokken bij plenair debat over de zorg voor verwarde personen d.d. 18 april 2018.

Programmaplan Rechtmatige Zorg 2018-2021

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 april 2018. Programmaplan Rechtmatige Zorg 2018-2021 - 28828-108

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgfraude
Besluit: Agenderen voor het Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 2018.5
Noot: •Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg

Gespecificeerde toestemming en de wet Cliëntenrechten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 18 april 2018. Gespecificeerde toestemming en de wet Cliëntenrechten - 2018Z07263

Besluit: werkbezoek organiseren

Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 april 2018, over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 april 2018, over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte - 29477-478

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over het bericht dat het ziekenhuis AMC zelf een geneesmiddel gaat ontwikkelen voor een zeldzame ziekte
Noot: aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 april 201

Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 218, over de slachtoffers van Q-koorts

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 218, over de slachtoffers van Q-koorts - 25295-45

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts
Noot: Aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 201

Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2018, over werkdruk bij huisartsen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2018, over werkdruk bij huisartsen - 33578-53

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen
Noot: Aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 maart 201

Voorhangbrief beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 april 2018. Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen - 29282-307

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhang; Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet eerder worden genomen dan op 18 mei 2018.

Vermindering administratieve lasten voor apothekers en zorgverzekeraars door actualisatie bijlage 2 Regeling zorgverzekering

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 april 2018. Vermindering administratieve lasten voor apothekers en zorgverzekeraars door actualisatie bijlage 2 Regeling zorgverzekering - 29515-423

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 2018.

SCP-Rapport 'Net als thuis'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 april 2018. SCP-Rapport 'Net als thuis' - 24170-173

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)

Programma Zorg voor de Jeugd

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 april 2018. Programma Zorg voor de Jeugd - 34880-3

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Jeugdhulp.
Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet
Noot: Aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 30 januari 2018.

Informatie over de onderzoeken ten behoeve van het wetsvoorstel “toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 april 2018. Informatie over de onderzoeken ten behoeve van het wetsvoorstel “toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis” - 34104-218

Besluit: Agenderen voor een apart algemeen overleg Wlz/GGZ. (2 uur)

Reactie op verzoek commissie over Pro-Ana websites

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 12 april 2018. Reactie op verzoek commissie over Pro-Ana websites - 2018Z06889

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 2018.
Besluit: Agenderen voor het Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 17 mei 201

Onderzoek naar (niet-)gecontracteerde zorg in de wijkverpleging

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 12 april 2018. Onderzoek naar (niet-)gecontracteerde zorg in de wijkverpleging - 29689-898

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wijkverpleging
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg

Eindrapportage Evaluatieonderzoek Artikel 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de klinisch technoloog 2014 - 2018

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 april 2018. Eindrapportage Evaluatieonderzoek Artikel 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de klinisch technoloog 2014 - 2018 - 29282-306

Besluit: Kabinetsreactie afwachten
Noot: Voor de zomer wordt de reactie van de minister voor Medische Zorg aan de Kamer gestuurd3

‘Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 10 april 2018‘Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering - 25424-396

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 2018.
Besluit: Betrokken bij plenair debat over zorg aan verwarde personen d.d. 18 april 201
Noot: In de procedurevergadering van 11 april is reeds besloten om de staatssecretaris van VWS te verzoeken om de Kamer voor AO GGZ d.d. 31 mei 2018 te informeren over de uitkomsten van het gesprek zoals genoemd in bovengenoemde brief.

Invulling maatschappelijke diensttijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 11 april 2018. Invulling maatschappelijke diensttijd - 34775-XVI-130

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Maatschappelijke diensttijd (2 uur).

Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht dat hartpatiënten bezorgd zijn over wurgcontracten die Menzis met ziekenhuizen heeft afgesloten

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht dat hartpatiënten bezorgd zijn over wurgcontracten die Menzis met ziekenhuizen heeft afgesloten - 29689-897

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

Tussenbericht Schakelteam personen met verward gedrag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 11 april 2018. Tussenbericht Schakelteam personen met verward gedrag - 25424-395

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 2018.
Besluit: Betrokken bij plenair debat over zorg aan verwarde personen d.d. 18 april 2018.

Zorgvuldige overgangstermijn sluiten rookruimtes horeca

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 6 april 2018. Zorgvuldige overgangstermijn sluiten rookruimtes horeca - 32793-294

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 17 mei 2018.

Evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 6 april 2018. Evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit - 28844-148

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei

Rapport van de Taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 6 april 2018. Rapport van de Taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’ - 29689-896

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de uitkomsten van de Hoofdlijnenakkoorden

Overstapseizoen 2017-2018

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 6 april 2018. Overstapseizoen 2017-2018 - 29689-895

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgverzekeringswet
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg

Antwoorden op vragen commissie over uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen (Kamerstuk 32793-260) (Kamerstuk 32793-281)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2017. Uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen (Kamerstuk 32793-260) - 32793-281

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Voedselveiligheid

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen (Kamerstuk 32793-260) (Kamerstuk 32793-281) - 32793-285

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Voedselveiligheid

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen - 32793-295

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Voedselveiligheid

RIVM-rapport ‘Dietary sources of exposure to bisphenol A in the Netherlands’

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 april 2018. RIVM-rapport ‘Dietary sources of exposure to bisphenol A in the Netherlands’ - 32793-296

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Voedselveiligheid

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

Zaak: Wetgeving - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 april 2018. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 - 34929

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 mei te 14.00 uur
Noot: •Beoogde inwerkingtreding: 1 januari 2019 (parlementaire afronding wetsvoorstel uiterlijk in september 2018)

EU-stafnotitie - Wetsvoorstel Europese Commissie HTA

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 12 april 2018. EU-stafnotitie - Wetsvoorstel Europese Commissie HTA - 2018Z06779

Besluit: Ambtelijke technische briefing organiseren over de Health Technology Assessment (HTA) voorafgaand aan het algemeen overleg d.d. 13 juni 2018 over de EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018.