Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 april 2018

Gepubliceerd: 26 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A0182210
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1dafab42-420b-4931-8b93-010c970f6b78&title=Besluitenlijst%20commissie%20Justitie%20en%20Veiligheid%20op%20donderdag%2026%20april%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32802, 34843, 19637, 19637, 29279, 29279, 29279, 29279, 29279, 24587, 29279, 33861, 24587, 31753, 31753, 31753, 33199, 29279, 33826, 32317, 29628, 29628, 34883, 34883, 33542, 33542

Inhoud


Ontwijken verplichte geestelijke verzorging

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 26 april 2018. Ontwijken verplichte geestelijke verzorging - 2018Z07931

Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg over tbs een brief te doen toekomen waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden die kunnen worden genomen jegens personen die zich aan verplichte geestelijke gezondheidszorg onttrekken door het starten van een hoger beroepsprocedure dan wel in cassatie gaan en dit te bezien in relatie tot de Wet verplichte ggz.Brievenlijst

Verzoek inzake integriteitskwesties bij de politie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer (D66) - 26 april 2018. Verzoek om reactie aan de minister J&V over berichten over integriteitskwesties bij de politie - 2018Z07896

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer naar aanleiding van de berichtgeving inzake een integriteitskwestie bij de politie te informeren over de aanpak van integriteitsschendingen bij de politie in het algemeen.

Verzoek behandeling wetsvoorstel gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven in wetgevingsoverleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 26 april 2018. Verzoek behandeling wetsvoorstel gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven in wetgevingsoverleg - 2018Z07893

Besluit: De Kamer wordt voorgesteld het wetsvoorstel gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (Kamerstuk 34861) te behandelen in een wetgevingsoverleg op maandag 14 mei 2018 van 13.00 tot 18.00 uur.

Verzoek inzake de beantwoording van schriftelijk overleg over gesloten coffeeshopketen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 25 april 2018. Verzoek inzake de beantwoording van schriftelijk overleg over gesloten coffeeshopketen - 2018Z07882

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer te informeren wanneer zij de beantwoording van het schriftelijk overleg over experimenten gesloten coffeeshopketen (Kamerstuk 24077, nrs. 110 en 111) tegemoet kan zien.

Verzoek inzake ICT-issues bij de politie en de rechtspraak

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 20 april 2018. Verzoek inzake ICT-issues bij de politie en de rechtspraak - 2018Z07521

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een overzicht te doen toekomen van alle thans binnen en onder het ministerie van Justitie en Veiligheid lopende ICT-projecten die een begroting kennen van 5 miljoen euro of meer (zowel afzonderlijk dan wel als samenstel dan wel een daadwerkelijk financieel beslag (all-in)). De minister zal worden verzocht per project aan te geven of het project een BIT-toets kent en wat de essentie van die BIT-toets is. De minister zal tevens worden verzocht per project een korte impressie, stand van zaken en overzicht te geven van actuele risico's van de Chief Information Officer van het ministerie van Justitie en Veiligheid (eventueel met behulp van het 'duivelsvierkant' zoals weergegeven in bijlage 5 van de Quick scan review KEI van de Review Board (TRconsult)).9

Verzoek inzake het conceptrapport dood van een medewerker in tbs-kliniek de Kijvelanden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 19 april 2018. Verzoek inzake het conceptrapport dood van een medewerker in tbs-kliniek de Kijvelanden - 2018Z07390

Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer zo spoedig mogelijk het definitieve rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid inzake de dood van een medewerker in tbs-kliniek De Kijvelanden te doen toekomen, voorzien van een kabinetsreactie waarin ook wordt ingegaan op het personeelstekort, de wisselingen in personeel en de daarbij behorende onveilige situatie op de werkvloer van een tbs-kliniek, zodat deze kan worden geagendeerd voor het algemeen overleg over tbs.

Verzoek inzake het eindrapport van het Meldpunt Tantra Misbruik

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 19 april 2018. Verzoek inzake het eindrapport van het Meldpunt Tantra Misbruik - 2018Z07388

Besluit: De ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen worden verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg over zeden op 17 mei 2018 een reactie te doen toekomen op het eindrapport van het Meldpunt Tantra Misbruik. De minister van Justitie en Veiligheid wordt verzocht in deze brief ook in te gaan op die gevallen waarin slachtoffers van een zedendelict niet adequaat worden geholpen door de politie wanneer zij daarvan aangifte willen doen.

Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 april 2018. Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) 2017 - 32802-38

Besluit: Ter informatie.Rondvraag

Achtergrondinformatie RTG Evaluatie Politiewet 2012

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 19 april 2018. Stafnotitie - Achtergrondinformatie RTG Evaluatie Politiewet 2012 - 2018Z07375

Besluit: De commissie stemt in met het openbaar maken van de stafnotitie.8

Rapporteurschap Jaarverslag en Slotwet 2017 ministerie van Justitie en Veiligheid

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 19 april 2018. Stafnotitie - Rapporteurschap Jaarverslag en Slotwet 2017 ministerie van Justitie en Veiligheid - 2018Z07401

Besluit: Ter informatie.

Jaarplanning: voorstel informele voorbereidingsgroep ondermijning

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 19 april 2018. Stafnotitie - Jaarplanning: voorstel informele voorbereidingsgroep ondermijning - 2018Z07484

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel een rondetafelgesprek te organiseren met wetenschappers, deskundigen uit de praktijk en burgemeesters (uit verschillende delen van Nederland) om meer zicht te krijgen op de aard en omvang van ondermijning en de mogelijkheden die er zijn om ondermijning te voorkomen en aan te pakken.
Besluit: De commissie stemt in met het voorstel de Autoriteit Persoonsgegevens te vragen een technische briefing te verzorgen over de ruimte en beperkingen die voortvloeien uit de AVG voor het uitwisselen van informatie tussen centrale en decentrale overheidsorganisaties alsmede het bedrijfsleven in de aanpak van ondermijning (of ter voorkoming daarvan).
Besluit: De commissie stemt in met het voorstel een rondetafelgesprek te organiseren met bijvoorbeeld het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC), politie, openbaar ministerie (bv. ondermijningsofficier Tilburg), burgemeesters en Belastingdienst (waaronder douane) over de ruimte en beperkingen die zij ervaren met het uitwisselen van informatie in de aanpak van ondermijning.
Besluit: De commissie stemt in met het voorstel het ministerie van Justitie en Veiligheid (Bureau BIBOB, onderdeel van dienst Justis) te vragen een technische briefing te verzorgen over de aanleiding en het doel van de voorziene wetswijziging van de Wet BIBOB en hoe deze wet samenhangt met de Opiumwet en de daarin voorgestelde wijzigingen.
Besluit: De commissie stemt in de bovenstaande voorstellen door de informele voorbereidingsgroep te laten uitwerken. Deze uitwerkingen zullen vervolgens aan de commissie ter goedkeuring worden voorgelegd.

Jaarplanning: voorstel informele voorbereidingsgroep toegang tot het recht

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 17 april 2018. Stafnotitie - Jaarplanning: voorstel informele voorbereidingsgroep toegang tot het recht - 2018Z07227

Besluit: De staf zal een samenvatting verzorgen van de rapporten van de verschillende onderzoekscommissies inzake rechtsbijstand en een literatuuronderzoek innovatie in het recht uitvoeren.

Brief van de verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling over een onderzoek naar de wijze waarop de overheid en het parlement haar rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen en tegengaan van seksueel misbruik en mishandeling al dan niet heeft waargemaakt, met als doel om hier lessen uit te trekken voor de toekomst

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 16 april 2018. Brief van de verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling over een onderzoek naar de wijze waarop de overheid en het parlement haar rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen en tegengaan van seksueel misbruik en mishandeling al dan niet heeft waargemaakt, met als doel om hier lessen uit te trekken voor de toekomst - 34843-16

Besluit: De commissie besluit het advies van de verkennende werkgroep over te nemen. Het commissiebesluit wordt doorgeleid naar het Presidium.
Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg over zeden op 17 mei 2018 een reactie te doen toekomen op de door de commissie overgenomen overwegingen.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 5 april 2018 - 18 april 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 19 april 2018. Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 5 april 2018 - 18 april 2018 - 2018Z07464

Besluit: Conform voorstellen.

Beleidsreactie op het advies ”Gewogen gevaar” van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 16 april 2018. Beleidsreactie op het advies ”Gewogen gevaar” van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) - 19637-2382

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de integrale migratieagenda op 13 juni 2018.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de stand van zaken Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 9 april 2018. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de stand van zaken Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel - 2018Z06521

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de integrale migratieagenda op 13 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 31 mei 2018 over de JBZ-Raad op 4 en 5 juni 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid).

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 februari 2018, over het bericht ‘30 asielzoekers in Nederland met een IS-paspoort’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 9 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 februari 2018, over het bericht ‘30 asielzoekers in Nederland met een IS-paspoort’ - 19637-2381

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018.6

Reactie op het manifest “Eerlijke griffierechten” van het Verbond van Credit Management Bedrijven

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 februari 2018. Reactie op het manifest “Eerlijke griffierechten” van het Verbond van Credit Management Bedrijven - 29279-408

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Scenario's griffierechten lagere vorderingen

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 april 2018. Scenario's voor het verlagen van griffierechten voor MKB-ers en de (financiële) gevolgen hiervan en reactie op het manifest “eerlijke griffierechten” van het Verbond van Credit Management Bedrijven - 29279-422

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

Financiering rechtspraak

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 april 2018. Financiering rechtspraak - 29279-421

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

Stand van zaken inzake e-court

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 april 2018. Stand van zaken inzake e-court - 29279-423

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

Reactie evaluatie herziening gerechtelijke kaart

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 april 2018. Reactie evaluatie herziening gerechtelijke kaart - 29279-424

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

Afsluitende rapportage over FPK De Woenselse Poort

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 april 2018. Afsluitende rapportage over FPK De Woenselse Poort - 24587-720

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over tbs. Algemeen overleg plannen voor het zomerreces.5

Onderzoek en vervolg programma KEI

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 april 2018. Onderzoek en vervolg programma KEI - 29279-420

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

Reactie op de motie van het lid Van Nispen inzake de registratie van nevenfuncties van rechters

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 april 2018. Reactie op de motie van het lid Van Nispen inzake de registratie van nevenfuncties van rechters - 33861-28

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

Reactie op verzoek commissie over vertrek Noorse gevangenen uit Veenhuizen

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 april 2018. Reactie op verzoek commissie over vertrek Noorse gevangenen uit Veenhuizen - 24587-719

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Rapport ABDTOPConsult "Verkenning samenwerking Raad voor Rechtsbijstand en Juridisch Loket"

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 april 2018. Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van ABDTOPConsult "Verkenning samenwerking Raad voor Rechtsbijstand en Juridisch Loket" - 31753-152

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 december 2017. Rapport ABDTOPConsult "Verkenning samenwerking Raad voor Rechtsbijstand en Juridisch Loket" - 31753-144

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over de e-mail van de Vereniging van TBS-advocaten inzake bezuinigingen rond gefinancierde rechtsbijstand

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over de e-mail van de Vereniging van TBS-advocaten inzake bezuinigingen rond gefinancierde rechtsbijstand - 31753-151

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 april 2018, over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 april 2018, over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt - 34775-VI-98

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt.4

Beleidsdoorlichting nationale veiligheid en terrorismebestrijding

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 april 2018. Beleidsdoorlichting nationale veiligheid en terrorismebestrijding - 33199-24

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag en Slotwet 2017 ministerie van Justitie en Veiligheid.

Voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 april 2018. Informatie over de nieuwe voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad - 29279-419

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de verzoeken van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 en 13 maart 2018, over de berichten ‘Pegida plaatst kruizen op grond toekomstige moskee Enschede’, ‘Meisje (14) doet hoofddoek niet af en wordt zwaar mishandeld’ en ‘Joods restaurant in Amsterdam opnieuw doelwit van vandalisme’

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 april 2018. Reactie op de verzoeken van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 en 13 maart 2018, over de berichten ‘Pegida plaatst kruizen op grond toekomstige moskee Enschede’, ‘Meisje (14) doet hoofddoek niet af en wordt zwaar mishandeld’ en ‘Joods restaurant in Amsterdam opnieuw doelwit van vandalisme’ - 34775-VI-97

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de Nederlandse rapportage op grond van artikel 40 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, welke inmiddels is aangeboden aan het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11 april 2018. Afschrift van de Nederlandse rapportage op grond van artikel 40 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, welke inmiddels is aangeboden aan het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties - 33826-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nederlandse inzet in EU besprekingen over ISIS-vrouwen en kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 april 2018. Nederlandse inzet in EU besprekingen over ISIS-vrouwen en kinderen - 32317-512

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018.

Jaarbericht 2017 Inspectie Justitie en Veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 april 2018. Jaarbericht 2017 Inspectie Justitie en Veiligheid - 34775-VI-96

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet 2017 ministerie van Justitie en Veiligheid op 20 juni 2018.

Stand van zaken toezeggingen politie

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6 april 2018. Stand van zaken toezeggingen politie - 29628-773

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.

Medewerkersmonitor Politie 2018

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 april 2018. Medewerkersmonitor Politie 2018 - 29628-772

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2018. Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2018Z01557

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1.Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet) (Kamerstuk 34883);2.Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) (Kamerstuk 30579); 3.Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 33844).
Besluit: De Kamer wordt voorgesteld het wetsvoorstel gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (Kamerstuk 34861) te behandelen in een wetgevingsoverleg op maandag 14 mei 2018 van 13.00 tot 18.00 uur.
Noot: Zie agendapunt 41.Brieven van minister van Justitie en Veiligheid

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 april 2018. Nota van wijziging - 34883-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.2

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 april 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34883-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 februari 2018. Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet) - 34883

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming)

Zaak: Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 april 2018. Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming) - 34939

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 17 mei 2018.

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder)

Zaak: Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 april 2018. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) - 34930

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 mei 2018.

Ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering door de politie

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering door de politie - 33542-43

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 januari 2018. Ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering door de politie - 33542-42

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 maart 2018. Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen - 34775-V-66

Besluit: Ter informatie.