Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 april 2018

Gepubliceerd: 26 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2018A017446
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6930a3bc-7d16-438b-b0f3-67c421e56a6c&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2026%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34588, 34588, 34892, 29924, 32847, 28844, 29924, 32851, 29362

Inhoud


Verzoek van de fracties van VVD, CDA en SP voor het inplannen van een rondetafelgesprek inzake probleemvloeren in te plannen voor het plenaire debat inzake probleemvloeren)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 26 april 2018. Verzoek van de fracties van VVD, CDA en SP voor het inplannen van een rondetafelgesprek inzake probleemvloeren in te plannen voor het plenaire debat inzake probleemvloeren) - 2018Z07891

Besluit: De commissie besluit om de nadere toelichting met betrekking tot het rondetafelgesprek van de indieners af te wachten alvorens er besluitvorming plaatsvindt over het inplannen van het rondetafelgesprek in een volgende procedurevergadering.

Raadplegen van informanten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 april 2018. Raadplegen van informanten - 34588-75

Besluit: Agenderen voor het Algemeen overleg IVD-aangelegenheden waarvoor nog geen datum is vastgelegd.Rondvraag

Uitvoering van toezeggingen en moties Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 april 2018. Uitvoering van toezeggingen en moties Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) - 34588-76

Besluit: Agenderen voor het Algemeen overleg IVD-aangelegenheden waarvoor nog geen datum is vastgelegd.

Nota naar aanleiding van het verslag

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 25 april 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34892-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Raming 2019.

Zaak: Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 23 februari 2018. Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 34892

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg op maandag 11 juni 2018.

Stafnotitie - Voorstel informele voorbereidingsgroep Integriteit openbaar bestuur

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 24 april 2018. Stafnotitie - Voorstel informele voorbereidingsgroep Integriteit openbaar bestuur - 2018Z07786

Besluit: De commissie besluit om een korte literatuurstudie uit te voeren naar integriteitsborging in wet- en regelgeving, alsmede preventie en voorlichting gericht op een drietal onderzoeksvragen.
Besluit: De staf gaat na wat bekend is ter zake van internationale vergelijking van juridische en bestuurlijke instrumenten. Naar bevind van zaken zal een vervolgvoorstel voorgelegd worden (bijvoorbeeld een gericht onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid van integriteitsborging internationaal).
Besluit: De commissie besluit om in het thema van zicht op preventie een werkbezoek te brengen aan het Bureau Integriteit Amsterdam (of hen uit te nodigen bij de Tweede Kamer). Het doel van dit gesprek is na te gaan welke lessen getrokken kunnen worden uit de Amsterdamse ervaringen en bevindingen.
Besluit: De commissie besluit om in het kader van het thema zich op preventie een gesprek in te plannen met Transparency International Nederland.
Besluit: De commissie besluit om het in het kader van het thema bedreigen een literatuurstudie naar de aard en omvang van de bedreigingen van ambtsdragers uit te voeren.
Besluit: De commissie besluit in het kader van het thema lokaal perspectief in beeld om een rondetafelgesprek te organiseren om de ervaringen van het lokaal bestuur in beeld te brengen op het gebied van integriteitsborging en integriteitsdilemma's alsmede bedreigingen.5
Besluit: De commissie besluit in het kader van het thema GRECO tot het organiseren van een briefing. De factsheet GRECO I - IV zal hierbij betrokken worden.Toegevoegde agendapunten

EU-notitie inzake behandelvoorstel prioritair EU-voorstel biometrie in identiteitskaarten COM (2018) 212

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 24 april 2018. EU-notitie inzake behandelvoorstel prioritair EU-voorstel biometrie in identiteitskaarten COM (2018) 212 - 2018Z07782

Besluit: De commissie overweegt om een schriftelijke ronde te organiseren en een behandelvoorbehoud in te dienen met betrekking het prioritairEU-voorstel biometrie in identiteitskaarten, echter zal de besluitvorming hierover plaatsvinden na ommekomst van het BNC-fiche.

Stafnotitie - Achtergronden GRECO

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 24 april 2018. Stafnotitie - Achtergronden GRECO - 2018Z07769

Besluit: Ter informatie. Desgewenst betrekken bij het AO Integriteit.

Stafnotitie - voorstellen uitwerking kennispositie lokale democratie

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 24 april 2018. Stafnotitie - voorstellen uitwerking kennispositie lokale democratie - 2018Z07770

Besluit: De stafnotitie wordt vastgesteld, met dien verstande dat op blz. 2, onder punt 1 (kopje ‘democratie, eerste gedachtestreepje) de kennisvraag is gericht op de werking van de lokale democratie als geheel. De passage wordt als volgt geherformuleerd: “De gevolgen van ontwikkelingen als schaalvergroting, decentralisatie en gemeenschappelijke regelingen op de werking van de lokale democratie, zowel op het niveau van de raad, het college van B&W, als de burgemeester, waaronder diens positie in het lokale bestuur als o.a. raadsvoorzitter, voorzitter stembureau, de driehoek met justitie en politie en de relatie met de commissaris van de Koning”.

Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2017

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 april 2018. Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2017 - 29924-162

Besluit: Betrokken bij de Technische briefing CTIVD toezichtsrapport nr. 56 over de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten d.d. 26 april 2018.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg IVD-aangelegenheden.

Stafnotitie - Onder de loep stand van zaken integriteitsbeleid in Nederland

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 23 april 2018. Stafnotitie - Onder de loep stand van zaken integriteitsbeleid in Nederland - 2018Z07609

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Integriteit d.d. 26 april 2018.

Reactie op verzoek commissie om een afschrift reactie op de brief van de Vereniging Eigen Huis over vertraging bij de aansluiting van nutsvoorzieningen bij nieuwbouw

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 april 2018. Reactie op verzoek commissie om een afschrift reactie op de brief van de Vereniging Eigen Huis over vertraging bij de aansluiting van nutsvoorzieningen bij nieuwbouw - 2018Z07639

Besluit: De minister BZK zal worden verzocht om de uitkomsten van de ACM-verkenning naar de late aansluitingen naar de Kamer te sturen voor het zomerreces 2018.Overig

Rapportage Inventarisatie Plancapaciteit

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 april 2018. Rapportage Inventarisatie Plancapaciteit - 32847-362

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Bouwopgave.

Afschrift brief aan Vereniging Eigen Huis inzake flexibele NHG-grens

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 april 2018. Afschrift brief aan Vereniging Eigen Huis inzake flexibele NHG-grens - 2018Z07571

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de volkshuisvesting en adressant informeren over de reactie van de minister BZK.

Wijzing van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 april 2018. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen) - 34940

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 24 mei 2018 te 14:00 uur.3

Reactie op verzoek commissie inzake uitkomsten en aanbevelingen van het rapport ‘Welk risicoprofiel heeft wethouder Jo Palmen op het vlak van bestuurlijke integriteit’ van prof. mr. D.J. Elzinga en prof. dr. A.F.A. Korsten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 april 2018. Reactie op verzoek commissie inzake uitkomsten en aanbevelingen van het rapport ‘Welk risicoprofiel heeft wethouder Jo Palmen op het vlak van bestuurlijke integriteit’ van prof. mr. D.J. Elzinga en prof. dr. A.F.A. Korsten - 28844-149

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integriteit.Wonen en Ruimtelijke Ordening

CTIVD-rapport nr. 57 inzake de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jhadisten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 april 2018. CTIVD-rapport nr. 57 inzake de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jhadisten - 29924-164

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg IVD-aangelegenheden.
Besluit: Technische briefing organiseren met de CTIVD over rapport nr. 57 inzake de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jhadisten.

Grensoverschrijdende samenwerking

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 23 april 2018[EU-SIGNALERING] AO Voortgang grensoverschrijdende samenwerking dd 25 april 2018 - 2018Z07608

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg voortgang grensoverschrijdende samenwerking d.d. 25 april 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 april 2018. Grensoverschrijdende samenwerking - 32851-38

Besluit: Reed geagendeerd voor het algemeen overleg voortgang grensoverschrijdende samenwerking d.d. 25 april 2018.2

Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2017 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 april 2018. Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2017 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 29362-267

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Functioneren rijksdienst. Het algemeen overleg van 2 uur zal worden gepland. Tijdens de procedurevergadering van 17 mei zal de agenda van dit algemeen overleg aan de leden worden voorgelegd.