Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 mei 2018

Gepubliceerd: 18 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2018A016399
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=56094bb8-dd73-4529-82f2-8b474f51c3d4&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2017%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34588, 34270, 34650, 34477, 32847, 32757, 32757, 29453, 34652, 27926, 32847, 34453, 29453, 31490, 34902, 32752, 29668, 34477, 27859, 30950

Inhoud


Verzoek van het lid Bosma (PVV) om, naar aanleiding van recente berichten in de media, een schriftelijke reactie van de minister BZK te ontvangen op het onderzoeksrapport over het functioneren van de Raad van State .

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. (Martin) Bosma (PVV) - 17 mei 2018. Verzoek van het lid Bosma (PVV) om, naar aanleiding van recente berichten in de media, een schriftelijke reactie van de minister BZK te ontvangen op het onderzoeksrapport over het functioneren van de Raad van State. - 2018Z09018

Besluit: De commissie besluit om de minister van BZK, naar aanleiding van de recente berichten in de media, een schriftelijke reactie te vragen op het onderzoeksrapport naar het functioneren van de Raad van State.

Inplannen van een besloten gesprek met de Raad van State over het Jaarverslag 2017 RvS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, F.M.J. Hendrickx - 17 mei 2018. Inplannen van een besloten gesprek met de Raad van State over het Jaarverslag 2017 RvS - 2018Z09035

Besluit: Nu de vice-President van de Raad van State de uitnodiging tot een gesprek over het Jaarverslag 2017 heeft aanvaard, besluit de commissie een besloten gesprek in te plannen.

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies (TK 34950)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018. Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Besluit: De commissie BiZa besluit om een wetgevingsoverleg in te plannen inzake de verantwoordingsstukken (TK 34950). De commissie BiZa ziet af van het instellen van een rapporteur inzake deze verantwoordingsstukken.

Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2017

Zaak: Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, R.F.B. van Zutphen - 28 maart 2018. Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2017 - 34890

Besluit: De minister BZK zal om een schriftelijke reactie op het Jaarverslag No over 2017 (onderdeel Nationale ombudsman) worden gevraagd.

Toezichtsactiviteiten naar de werking van de Wiv 2017

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 mei 2018. Toezichtsactiviteiten naar de werking van de Wiv 2017 - 34588-77

Besluit: Agenderen voor de technische briefing die de CTIVD zal verzorgen op 30 mei a.s. en voor het AO IVD-aangelegenheden.

Mededeling over besluiten inzake inleidende verzoeken tot het houden van een referendum

Zaak: Overig - voorzitter van de Kiesraad, J.G.C. Wiebenga - 4 mei 2018. Mededeling over besluiten inzake inleidende verzoeken tot het houden van een referendum - 34270-33

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

De agenda’s voor de volgende 2 AO’s vaststellen.

Zaak: Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 15 mei 2018. Agenda algemeen overleg Renovatie Binnenhof - 2018Z08753

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 3 mei 2018. Agenda algemeen overleg Functioneren Rijksdienst - 2018Z08308

Besluit: De commissie besluit om het agendapunt Geactualiseerde masterplannen rijkskantoorhuisvesting 2017 (TK 31490 nr. 225) van de agenda van het AO Renovatie Binnenhof af te voeren en toe te voegen aan de agenda van het AO Functioneren Rijksdienst.

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 1 mei 2018. Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018) - 34943

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.7

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 1 mei 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34650-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 16 januari 2017. Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen) - 34650

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2018. Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein - 34477-34

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van de leden Koerhuis en Beckerman over woonfraude (Kamerstuk 32847-338)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2018. Reactie op de motie van de leden Koerhuis en Beckerman over woonfraude - 32847-364

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overig

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Kamerstuk 32127-226)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 mei 2018.

Besluit: Zal worden aangemeld voor een VSO met als eerste spreker het lid Laan-Geselschap.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de labelverplichting voor kantoorgebouwen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 mei 2018. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de labelverplichting voor kantoorgebouwen - 32757-145

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 mei 2018. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas - 32757-146

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 24 mei 2018 te 16.00 uur.

Jaarverslag Autoriteit woningcorporaties 2017

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 mei 2018. Jaarverslag Autoriteit woningcorporaties 2017 - 29453-475

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassingen als gevolg van een verdere modernisering van de Huurcommissie)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 mei 2018. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassingen als gevolg van een verdere modernisering van de Huurcommissie) - 34652-28

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toezegging open data uitspraken Huurcommissie en WOZ-waarden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 mei 2018. Toezegging open data uitspraken Huurcommissie en WOZ-waarden - 27926-283

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de motie van de leden Veldman en Ronnes over de Wet plattelandswoningen en de richtlijn voor luchtkwaliteit (Kamerstuk 29383-262)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van de fracties van VVD, CDA en SP voor het inplannen van een rondetafelgesprek inzake probleemvloeren in te plannen (voor het plenaire debat inzake probleemvloeren en in de week van 28 - 31 mei 2018)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 26 april 2018. Verzoek van de fracties van VVD, CDA en SP voor het inplannen van een rondetafelgesprek inzake probleemvloeren in te plannen voor het plenaire debat inzake probleemvloeren) - 2018Z07891

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 7 mei 2018. Veiligheid betonvloeren - 2018Z08382

Besluit: De commissie stemt in met het organiseren van het rondetafelgesprek veiligheid betonvloeren en met de genodigdenlijst. De tekst van de vraagstelling zal worden aangepast.

Staat van de Volkshuisvesting 2018

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 april 2018. Staat van de Volkshuisvesting 2018 - 32847-363

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting d.d. 24 mei 2018.

Uitstel toezending wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 april 2018. Uitstel toezending toegezegde brief over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen - 34453-29

Besluit: De minister BZK zal worden verzocht te bevorderen dat het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen spoedig bij de Kamer zal worden ingediend en de Kamer mee te delen op welke termijn zij indiening van het betreffende wetsvoorstel mogelijk acht.

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2018, over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 april 2018. Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2018, over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus - 29453-476

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2017

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 16 mei 2018. Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2017 - 34775-III-8

Besluit: Desgewenst betrekken bij het Jaarverslag 2017 Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 - 31490-239

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Functioneren Rijksdienst.

34902 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake klimaatenveloppe regeerakkoord)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2018. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34902-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 maart 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) - 34902

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Beantwoording vragen commissie over de evaluatie van de Wet financiering politieke partijen (Kamerstuk 32752-50)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2018. Beantwoording vragen commissie over de evaluatie van de Wet financiering politieke partijen - 32752-51

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Evaluatie Wfpp, in te plannen na het zomerreces.

Reactie op het verzoek van het lid het Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 april 2018, over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2018. Reactie op het verzoek van het lid het Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 april 2018, over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven - 34775-VII-68

Besluit: Desgewenst betrekken bij de eventuele verdere behandeling van het Jaarverslag 2017 van de Nationale ombudsman (TK 34890) (zie ook agendapunt 33).

Nader antwoord op een vraag van het lid Middendorp inzake de relatie tussen het ministersalaris en het WNT-maximum

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 mei 2018. Nader antwoord op een vraag van het lid Middendorp inzake de relatie tussen

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezending reactie op publicatie 'Onafhankelijk onderzoek in publiek belang' van Onderzoeksraad voor Veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 mei 2018. Uitstel toezending reactie op publicatie 'Onafhankelijk onderzoek in publiek belang' van Onderzoeksraad voor Veiligheid - 29668-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Eindrapport kwalitatief onderzoek verdeelmodellen sociaal domein

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 april 2018. Eindrapport kwalitatief onderzoek verdeelmodellen sociaal domein - 34477-35

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sociaal Domein dat na het zomerreces zal worden gepland.

Afschrift van het voortgangsbericht aan de Nationale ombudsman over zijn rapport 'Een mens leeft, een systeem niet'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 30 april 2018. Afschrift van het voortgangsbericht aan de Nationale ombudsman over zijn rapport 'Een mens leeft, een systeem niet' - 27859-123

Besluit: Agenderen voor het AO BRP op 30 juni 2018.

Benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 april 2018. Benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen - 34775-VII-67

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsaanpak van discriminatie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 april 2018. Kabinetsaanpak van discriminatie - 30950-156

Besluit: Agenderen voor een nader te bepalen algemeen overleg na het zomerreces (duur van het AO is 2 uur).

Verzoeken met betrekking tot het verplaatsen en inplannen van commissieactiviteiten (mede naar aanleiding de verzoeken van het lid Koerhuis (VVD) en de fractie van GroenLinks).

Zaak: Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 15 mei 2018. Convocaties van het algemeen overleg Woningcorporaties en het algemeen overleg Huuraangelegenheden - 2018Z08752

Besluit: De commissie besluit om het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting (wat nu gepland staat voor 24 mei 2018) en het algemeen overleg Woningcorporaties samen te voegen tot één algemeen overleg van 4 uur. De convocatie voor dit overleg wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden. Dit algemeen overleg wordt ingepland na de technische sessies met Aedes, de Aw en het WSW).
Besluit: De commissie besluit tot het inplannen van een technische briefing met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) op 30 mei 2018 van 16.30 uur tot 17.30 uur (aansluitend aan de technische briefing met de Autoriteit
Besluit: De commissie besluit om het algemeen overleg Huuraangelegenheden dat nu gepland staat voor 7 juni 2018 te verplaatsen naar de 2e helft van juni (week 24 of 25).Binnenlandse Zaken