Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 6 april 2018

Gepubliceerd: 6 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2018A01456
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=83658996-78b8-4454-a5a8-4eddf170a14b&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%206%20april%202018%3A%20Verplaatsen%20SO%20Informele%20Energieraad%2012%2F04%20naar%2010%2F04.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verplaatsen SO Informele Energieraad van 12 april naar 10 april 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 april 2018. Verplaatsen SO Informele Energieraad van 12 april naar 10 april 2018 - 2018Z06261

Besluit: Naar aanleiding van de e-mailprocedure hebben de volgende fracties ingestemd met het verplaatsen van het schriftelijk overleg Informele Energieraad naar dinsdag 10 april te 12.00 uur: CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie. Niet ingestemd met het voorstel heeft de fractie van de VVD. Het voorstel is aangenomen*. Het schriftelijk overleg Informele Energieraad wordt verplaatst naar dinsdag 10 april te 12.00 uur.*ToelichtingDe e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.