Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 29 maart 2018

Gepubliceerd: 30 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2018A0106910
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5f3b62cf-fccb-4f25-8da1-4c36f35e4316&title=Besluitenlijst%20VWS%2029%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25424, 34170, 31428, 31839, 34104, 29247, 32793, 32793, 31865, 31865, 30234, 29477, 33693, 29538, 31765, 29282, 29689, 29282, 33578, 33578, 29689, 29247, 29282, 34543, 29214, 34905, 22112, 29477, 22112

Inhoud


Verzoek van het lid Dijkstra (D66) om beleidsreactie op het advies van de Gezondheidsraad over prenatale screening

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 29 maart 2018. Verzoek van het lid Dijkstra (D66) om beleidsreactie op het advies van de Gezondheidsraad over prenatale screening - 2018Z05782

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd

Verzoek van het lid Van der Berg (CDA) om een schriftelijk overleg in te plannen over de brief van de staatssecretaris van VWS Advies ‘Bekostiging acute psychiatrische zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (25424-390)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den Berg (CDA) - 29 maart 2018. Verzoek van het lid Van der Berg (CDA) om een schriftelijk overleg in te plannen over de brief van de staatssecretaris van VWS Advies ‘Bekostiging acute psychiatrische zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (25424-390) - 2018Z05789

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd

Verzoek van het lid Slootweg (CDA) om bewindspersoon te vragen om voorafgaand aan AO Patiëntveiligheid d.d. 25 april geen onomkeerbare besluiten te nemen t.a.v. het ontwerpbesluit Beleidskader subsidiering patiënten en gehandicaptenorganisaties 2019-2022 .

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.J. Slootweg (CDA) - 29 maart 2018. Verzoek van het lid Slootweg (CDA) om bewindspersoon te vragen geen onomkeerbare besluiten te nemen t.a.v. het ontwerpbesluit Beleidskader subsidiering patiënten en gehandicaptenorganisaties 2019-2022 . - 2018Z05674

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd9

Verzoek van het lid van Nispen (SP) om reactie op brief van de Stichting NL Sportclub inzake de positie van sportclubs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 28 maart 2018. Verzoek van het lid van Nispen (SP) om reactie op brief van de Stichting NL Sportclub inzake de positie van sportclubs - 2018Z05634

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Jaarplanning commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 21 februari 2018. Jaarplanning Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 - 34775-XVI-124

Besluit: Ter informatie.
Noot: Betreft aangehouden agendapunt tijdens de vorige vergaderingRondvraag

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 21 maart 2018. Stafnotitie - Bespreking voorstellen jaarplanning VWS - 2018Z05086

Besluit: De Jaarplanning voor de commissie VWS voor 2018 wordt vastgesteld
Noot: •Er worden drie thema’s in het kader van de jaarplanning versterking kennispositie nader uitgewerkt in een voorbereidingsgroep:-thema ‘arbeidsmarkt in de zorg’ door de leden De Lange (VVD), Van den Berg (CDA) en Hijink (SP)-- thema ‘verwarde personen’ door de leden Diertens (D66) en De Lange (VVD) (in aansluiting bij voorbereidingsgroep van de commissie J&V)-thema ‘lessen Scandinavische landen zorgtaken en langdurige zorg’ door de leden Bergkamp (D66), Ellemeet (GL) en Hermans (VVD).•Overige door fracties aangedragen mogelijke thema’s komen op een groslijst en kunnen, wanneer de commissie daartoe besluit, op een later moment worden uitgewerkt.•De commissie zal in een latere procedurevergadering nog stil staan bij het meer gestructureerd plannen van algemeen overleggen.

Verzoek NJR i.v.m. Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer d.d. 23 april 2018.

Zaak: Brief derden - NJR te Utrecht - 21 maart 2018. Verzoek NJR i.v.m. Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer d.d. 23 april 2018 - 2018Z05085

Besluit: Belangstelling via de e-mail onder de leden inventariseren8

Brief van de Gezondheidsraad over het advies met betrekking tot de stand van de wetenschap omtrent Myalgische Encefalomyelitis (ME)

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 19 maart 2018. Brief van de Gezondheidsraad over het advies met betrekking tot de stand van de wetenschap omtrent Myalgische Encefalomyelitis (ME) - 34170-3

Besluit: Reactie aan de regering vragen
Noot: Betreft een onderzoek van de Gezondheidsraad op verzoek van de Kamer

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2017

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 13 maart 2018. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2017 - 31428-11

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over het jaarverslag 2017, feitelijke vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer en het verslag van de slotwet 2017 vaststellen op donderdag 24 mei 2018 te 14.00 uur.
Besluit: De inbrengtermijn voor het verslag inzake de suppletoire begroting samenhangend met de Voorjaarsnota 2018 vaststellen op dinsdag 12 juni 2018 te 14.00 uur.
Noot: •Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.•Ter bespreking de vraag of de commissie aanvullende instrumenten wenst in te zetten voor de behandeling van het jaarverslag:•Wetgevingsoverleg; De opportuniteit wordt op een nader moment bepaald op basis van de aanhangige stukken. •Aanwijzen van rapporteurs die namens de commissie de kwaliteit van de verantwoordingstukken onderzoeken;De leden Slootweg (CDA) en Dijksma (PvdA) hebben zich als rapporteur aangemeld•technische briefing door Algemene Rekenkamer; De commissie stemt in met het organiseren van een technische briefing.
Noot: Aan het kabinet zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 25 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.

Planning AO maatschappelijke opvang

Zaak: Overig - griffier, H.J. Post - 22 maart 2018. Verzoek ministerie VWS mbt Algemeen Overleg Wmo / Mantelzorg / Maatschappelijke opvang / Hulpmiddelenbeleid - 2018Z05259

Besluit: Het algemeen overleg kan worden ingepland. Bij de planning rekening houden met de aanbieding van Programma aanpak kindermishandeling/huiselijk geweld

Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid “Onderzoek naar de screeningsfase van de pleegzorg in Gelderland naar aanleiding van een calamiteit”

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 5 maart 2018. Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid “Onderzoek naar de screeningsfase van de pleegzorg in Gelderland naar aanleiding van een calamiteit” - 31839-614

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Jeugdhulp
Noot: De commissie J&V verzoekt de behandeling van deze brief over te nemen

Stand van zaken toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 22 maart 2018. Stand van zaken toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis - 34104-207

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten d.d. 28 maart 2018. Overig

Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018, over wachttijden bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 maart 2018, over wachttijden bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen - 29247-255

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoedeisende zorg d.d. 5 april 201

Beleidsreactie maternale kinkhoestvaccinatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 22 maart 2018. Beleidsreactie maternale kinkhoestvaccinatie - 32793-291

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 17 mei 2018. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van bewindspersonen VWS5

Informatie over de stand van zaken van een aantal vaccinatiedossiers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 22 maart 2018. Informatie over de stand van zaken van een aantal vaccinatiedossiers - 32793-290

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 17 mei 2018.

Antwoorden op vragen van de commissie over de pilot beleidsevaluaties VWS (bijlage taakopdrachten) (Kamerstuk 31865-99)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 september 2017. Pilot beleidsevaluaties VWS - 31865-99

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 maart 2018. Antwoorden op vragen van de commissie over de pilot beleidsevaluaties VWS - 31865-108

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapporten NL Zwemveilig

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 maart 2018. Rapporten NL Zwemveilig - 30234-177

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Sportbeleid
Noot: •Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg

Ontwikkelmodellen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 maart 2018. Ontwikkelmodellen geneesmiddelen - 29477-473

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid.

Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2016, over het bericht ‘Vice-premier De Jonge haalt uit naar PVV en DENK’4

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 20 maart 2018. Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2016, over het bericht ‘Vice-premier De Jonge haalt uit naar PVV en DENK’ - 34775-XVI-128

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Advies Gezondheidsraad: Protonentherapie bij kinderen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 maart 2018. Advies Gezondheidsraad: Protonentherapie bij kinderen - 33693-10

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg medisch specialistische zorg

Landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 maart 2018. Landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ - 29538-252

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ouderenzorg

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht over zorgvastgoed ‘Functioneel zorgvastgoed is als Zwitsers zakmes’ d.d. 2 februari 2018 en het achterliggende rapport

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 maart 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het bericht over zorgvastgoed ‘Functioneel zorgvastgoed is als Zwitsers zakmes’ d.d. 2 februari 2018 en het achterliggende rapport - 31765-308

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg d.d. 4 april 201

Toezending van onderzoeksrapporten die een relatie hebben met (de aanpak van) de arbeidsmarktvraagstukken in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 maart 2018. Toezending van onderzoeksrapporten die een relatie hebben met (de aanpak van) de arbeidsmarktvraagstukken in de zorg - 29282-305

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Actieprogramma Werken in de Zorg (29282-303).

Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 december 2017, over de groeiende zorgkloof in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 december 2017, over de groeiende zorgkloof in Nederland - 29689-892

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over de groeiende zorgkloof
Noot: Aangevraagd door het lid Dijksma bij de Regeling van Werkzaamheden van 19 december 2017

Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018, over het ziekteverzuim in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2018, over het ziekteverzuim in de zorg - 29282-304

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenair debat over ziekteverzuim in de zorg
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid in de zorgsector
Noot: Aangevraagd door het lid Ellemeet bij de Regeling van Werkzaamheden van 21
Noot: Tot nu toe geagendendeerde brieven voor dit overleg

Antwoorden op vragen commissie over het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het introduceren van een facultatieve prestatie met een vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medische specialistische zorg per 1 januari 2019 (Kamerstuk 33578-51)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 januari 2018. Voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het introduceren van een facultatieve prestatie met een vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medisch specialistische zorg per 1 januari 2019 - 33578-51

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het introduceren van een facultatieve prestatie met een vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medische specialistische zorg per 1 januari 2019 - 33578-52

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezending standpunten voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 maart 2018. Toezending standpunten voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet - 29689-891

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 30 maart 2018 om 18.00 uur

Gespreksverslag van het overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN), CNV, FNV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) van 29 november 2017.

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 februari 2018. Gespreksverslag van het overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN), CNV, FNV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) van 29 november 2017 - 29247-254

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoedeisende hulp d.d. 5 april 2018.
Noot: Betreft een aangehouden punt tijdens de vorige procedurevergadering

Actieprogramma Werken in de Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 maart 2018. Actieprogramma Werken in de Zorg - 29282-303

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen wordt uitgesteld met 1 dag en vastgesteld op 30 maart 2018 om 14.00 uur.2
Noot: •In de vorige procedurevergadering is reeds een feitelijke vragenronde vastgesteld met als inbrengtermijn 29 maart, te 14.00 uur;•Bij de Regeling van Werkzaamheden van 14 maart 2018 is reeds een plenair debat over het Actieprogramma aangevraagd.•Er wordt namens de commissie geen verzoek gedaan aan het CPB om actieprogramma door te rekenen (verzoek Agema), dit wordt overgelaten aan individuele leden/fracties.•Zie tevens agendapunt 14

RIVM-onderzoeken doping in de breedtesport en vervalste geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 maart 2018. RIVM-onderzoeken doping in de breedtesport en vervalste geneesmiddelen - 34543-16

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Sportbeleid
Noot: Tot nu toe geagdendeerde brieven voor dit overleg

Evaluatie van instellingssubsidie CPZ en Perined

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 maart 2018. Evaluatie van instellingssubsidie CPZ en Perined - 29214-76

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zwangerschap en geboorte
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg

Ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 12 maart 2018. Ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd - 34905-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhangprocedure; de wens dat het in het ontwerp van de maatregel geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 9 april 2018.

Reactie op verzoek commissie om toezending van de concept-kabinetsreactie inzake gepubliceerde EU raadpleging ‘Openbare raadpleging over een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 20 maart 2018. Reactie op verzoek commissie om toezending van de concept-kabinetsreactie inzake gepubliceerde EU raadpleging ‘Openbare raadpleging over een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen’ - 22112-2508

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 18 april 2018.

Stand van zaken inzake de nieuwbouw van het hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap in Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 maart 2018. Stand van zaken inzake de nieuwbouw van het hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap in Amsterdam - 29477-472

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 18 april 2018.

Fiche: Verordening Health Technology Assessment samenwerking (HTA samenwerking)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 maart 2018. Fiche: Verordening Health Technology Assessment samenwerking (HTA samenwerking) - 22112-2504

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 18 april 2018.