Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 29 maart 2018

Gepubliceerd: 30 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2018A0104511
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=07473189-f129-4c40-b693-36899f48dfbf&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2029%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 25087, 34785, 34323, 34323, 34785, 28165, 34677, 34677, 28165

Inhoud


Voorstel van de leden Slootweg (CDA) en Nijboer (PvdA) voor de opzet van een rondetafelgesprek over banken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.J. Slootweg (CDA) - 30 maart 2018. Voorstel van de leden Slootweg (CDA) en Nijboer (PvdA) voor de opzet van een rondetafelgesprek over banken - 2018Z05858

Besluit: De leden Slootweg (CDA) en Nijboer (PvdA) werken naar aanleiding van bespreking in de commissie aan een gewijzigd voorstel.

Verzoek van het lid Snels (GL) over de evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 30 maart 2018. Verzoek van het lid Snels (GL) over de evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen - 2018Z05886

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken te reageren op de evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen.

Verzoek Biowinkelvereniging tot aanbieding petitie ‘Geen BTW op Bio'

Zaak: Brief derden - Biowinkelvereniging te Rotterdam - 13 maart 2018. Verzoek Biowinkelvereniging tot aanbieding petitie ‘Geen BTW op Bio' - 2018Z04573

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Uitvoering motie van het lid Hijink over de uitvoeringskosten van de EU-begroting (Kamerstuk 21501-20-1244)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 maart 2018. Uitvoering motie van het lid Hijink over de uitvoeringskosten van de EU-begroting (Kamerstuk 21501-20-1244) - 21501-03-117

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken om de Kamer te informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de motie van het lid Hijink (Kamerstuk 21501-20, nr. 1243) over het bedrag dat Nederlandse overheden kwijt zijn aan uitvoeringskosten van de EU-begroting, een reactie te geven op het bericht uit het Financieele Dagblad van 28 maart 2018 'Brussel overweegt €56 mrd te vragen aan ECB' en de Kamer te informeren over de financiële consequenties voor Nederland en de EU-begroting als er geen overeenstemming wordt bereikt over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027.

EU-voorstellen beleggingsondernemingen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 23 maart 2018. Voorstel van de leden Leijten (SP) en Slootweg (CDA) voor informatieafspraken behandelvoorbehoud EU-voorstel beleggingsinstellingen - 2018Z05304

Besluit: Met de informatieafspraken is ingestemd en deze zullen ter schriftelijke appreciatie aan de minister van Financiën worden voorgelegd.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 13 maart 2018. EU-voorstel: Richtlijn prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen COM (2017) 791 - 2018Z04523

Besluit: Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg d.d. 15 maart 2018 over prudentiële en beloningsregels handelaren voor eigen rekening.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 13 maart 2018. EU-voorstel: Verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen COM (2017) 790 - 2018Z04522

Besluit: Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg d.d. 15 maart 2018 over prudentiële en beloningsregels handelaren voor eigen rekening.

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 maart 2018 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 maart 2018. Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 maart 2018. l te Brussel - 21501-07-1501

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 18 april 2018.

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 10-11 (FIN), 2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 19 maart 2018. Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 10-11 (FIN), 2018 - 2018Z04972

Besluit: Besluiten conform de behandelvoorstellen in de noot.
Noot: 1. COM(2018) 97, MEDEDELING Actieplan: duurzame groei financierenBehandelvoorstel: BNC-fiche afwachten.
Noot: Actieplan waarin de Commissie maatregelen aankondigt om investeringen in duurzame projecten te bevorderen. Het gaat om zowel wetgevende als niet-wetgevende voorstellen die in de loop van 2018 en eerste
Noot: Deze beoordeling wordt betrokken bij de opstelling van de nieuwe landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester. De Commissie constateert dat de Nederlandse autoriteiten stevige toezeggingen hebben gedaan om de onevenwichtigheden (veroorzaakt door de hoge particuliere schulden en het grote overschot op de lopende rekening) aan te pakken, maar dat deze nog niet ten uitvoer zijn gelegd. Ook stelt de Commissie vast dat Nederland werkt aan een aanpassing van aspecten van zijn belastingstelsel die agressieve fiscale planning in de hand hebben gewerkt.3. COM(2018) 99, RICHTLIJN amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instrumentsBehandelvoorstel: BNC-fiche afwachten.
Noot: Onderdeel van pakket in het kader van de kapitaalmarktenunie, met overkoepelende Mededeling: "Voltooiing van de kapitaalmarktenunie tegen 2019 - Tijd om snel resultaten te boeken".4. COM(2018) 109, MEDEDELING FinTech Action Plan: For a more competitive and innovative European financial sectorBehandelvoorstel: BNC-fiche afwachten.
Noot: De Commissie is nog in een verkennende fase waar het FinTech betreft, en nodigt toezichthouders uit om te onderzoeken in hoeverre maatregelen of nieuwe richtsnoeren nodig zijn. Ook worden verschillende consultaties aangekondigd.5. COM(2018) 112, VERSLAG VAN DE COMMISSIE over de kwaliteit van de in 2017 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevensBehandelvoorstel: Betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 18 april 2018.
Noot: Eurostat stelt dat de consistentie en volledigheid van de door de lidstaten verstrekte gegevens verbeterd is, maar verdere verbetering nodig blijft.6. COM(2018) 114, MEDEDELING Voltooiing van de kapitaalmarktenunie tegen 2019 - Tijd om snel resultaten te boekenBehandelvoorstel: BNC-fiche afwachten.
Noot: Onderdeel van pakket in het kader van de kapitaalmarktenunie. Dit is de overkoepelende Mededeling bij de voorstellen.7. COM(2018) 92, RICHTLIJN amending Directive 2009/65/EC and Directive 2011/61/EU with regard to cross-border distribution of collective investment fundsBehandelvoorstel: BNC-fiche afwachten.
Noot: Onderdeel van pakket in het kader van de kapitaalmarktenunie, met overkoepelende Mededeling: "Voltooiing van de kapitaalmarktenunie tegen 2019 - Tijd om snel resultaten te boeken".8. COM(2018) 93, VERORDENING amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exposures in the form of covered bondsBehandelvoorstel: BNC-fiche afwachten.
Noot: Onderdeel van pakket in het kader van de kapitaalmarktenunie, met overkoepelende Mededeling: "Voltooiing van de kapitaalmarktenunie tegen 2019 - Tijd om snel resultaten te boeken".9. COM(2018) 94, RICHTLIJN on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive
Noot: Onderdeel van pakket in het kader van de kapitaalmarktenunie, met overkoepelende Mededeling: "Voltooiing van de kapitaalmarktenunie tegen 2019 - Tijd om snel resultaten te boeken". 10. COM(2018) 96, VERORDENING on the law applicable to the third-party effects of assignments of claimsBehandelvoorstel: BNC-fiche afwachten.
Noot: Onderdeel van pakket in het kader van de kapitaalmarktenunie, met overkoepelende Mededeling: "Voltooiing van de kapitaalmarktenunie tegen 2019 - Tijd om snel resultaten te boeken".11. COM(2018) 110, VERORDENING on facilitating cross-border distribution of collective investment funds and amending Regulations (EU) No 345/2013 and (EU) No 346/2013Behandelvoorstel: BNC-fiche afwachten.
Noot: Onderdeel van pakket in het kader van de kapitaalmarktenunie, met overkoepelende Mededeling: "Voltooiing van de kapitaalmarktenunie tegen 2019 - Tijd om snel resultaten te boeken". 12. COM(2018) 123, VERSLAG VAN DE COMMISSIE Jaarverslag over de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de Europese Unie voor de financiering van externe maatregelen in 2016Behandelvoorstel: Behandeling overdragen aan de commissie BuHa-OS.
Noot: Betreft een overzicht van de verschillende acties die de EU in 2016 genomen heeft op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Definitieve voortgangsrapportage derde voortgangsmissie ESM-programma Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 maart 2018. Definitieve voortgangsrapportage derde voortgangsmissie ESM-programma Griekenland - 21501-07-1499

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 18 april 2018.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken de Kamer voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 18 april 2018 te informeren over de voortgang van Griekenland inzake de Lagarde-lijst en hetgeen de Nederlandse Belastingdienst bereikt heeft met zijn steun aan de Griekse belastingdienst.
Besluit: De fiches 'Richtlijn BTW- bijzondere regeling voor kleine ondernemingen - 22112-2497' en 'Wijziging BTW-richtlijn wat de btw-tarieven betreft - 22112-2496' agenderen voor het algemeen overleg over Europese btw-onderwerpen en deze fiches verwijderen van de agenda van het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF d.d. 18 april 2018.

Toezeggingen over het begrotingsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 maart 2018. Toezeggingen over het begrotingsbeleid - 34775-IX-19

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen Voorjaarsnota 2018.
Noot: In deze brief reageert de minister op verzoeken uit de Kamer inzake de mogelijkheid van het toevoegen van een zogeheten meevallerformule aan de begrotingsregels respectievelijk het nader reageren op het advies van de Afdeling advisering Raad van State bij de Startnota inzake flexibiliteit in de overheidsfinanciën ten opzichte van de Europese kaders (Kamerstuk 34775, nr. 55).Europa

Afschaffing Verantwoordingsbrief

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 maart 2018. Verantwoording 2017: afschaffen verantwoordingsbrief van de minister-president - 34775-IX-18

Besluit: De minister van Financiën verzoeken voor de volgende procedurevergadering toe te lichten hoe het voorstel de Verantwoordingsbrief af te schaffen zich verhoudt tot de gevraagde kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart.
Noot: •In deze brief stelt de minister van Financiën voor de zogeheten Verantwoordingsbrief, waarin de minister-president een politiek-bestuurlijke beschouwing geeft over de beleidsresultaten uit het voorgaande jaar, vanaf de verantwoording over 2017 te integreren in het Financieel Jaarverslag Rijk.•De Verantwoordingsbrief is in 2008 voor het eerst toegevoegd aan de verantwoordingsstukken (Kamerstuk 31472, nr. 1).

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 19 maart 2018. Recente mediaberichten over het Haïti-onderzoek - 2018Z04974

Besluit: Ter informatie.
Besluit: De Voorzitter van de commissie treedt in gesprek met de President van de Algemene Rekenkamer over deze brief.
Noot:

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 maart 2018. Informatie over toezending van het advies over de voorgenomen wijziging van de begrotingssystematiek van het Infrastructuurfonds - 34775-A-60

Besluit: Ter informatie.
Besluit: De minister na afstemming met de begrotingsrapporteurs Jetten (D66) en Kröger (GL) verzoeken de commissie nader te informeren over de betekenis van de voorgenomen introductie van artikel 20 in het Infrastructuurfonds voor de informatiepositie van de Kamer.
Noot:

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 1 maart 2018. Aanbieding speciaal verslag 'Hernieuwbare energie voor duurzame plattelandsontwikkeling: aanzienlijke synergieën mogelijk, waarvan de meeste echter niet zijn gerealiseerd' van ERK - 2018Z04033

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Landbouw en Klimaat op 16 mei 2018.
Noot:

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 15 maart 2018. Afschrift brief ERK aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit m.b.t. speciaal verslag 'De basisbetalingsregeling voor landbouwers – operationeel op de rails, maar beperkte impact op vereenvoudiging, doelgerichtheid en de convergentie van steunniveaus' - 2018Z04755

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 19 maart 2018. Afschrift brief ERK aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit m.b.t. briefingdocument over de toekomst van het GLB - 2018Z05018

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) subsidies

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 maart 2018. Kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) subsidies - 34775-IX-17

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 19 april 2018 te 14.00 uur en de commissiestaf verzoeken tijdig voorafgaand een stafnotitie en informatiedossier op te stellen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 juni 2017. Rapport inzake interdepartementale beleidsonderzoek ‘IBO Subsidies: robuust en proportioneel’ - 34550-IX-25

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 19 april 2018 te 14.00 uur en de commissiestaf verzoeken tijdig voorafgaand een stafnotitie en informatiedossier op te stellen.
Noot: •De commissie heeft 15 februari 2017 besloten bij ontvangst van de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) de commmissiestaf te verzoeken om een notitie en een informatiedossier ten behoeve van feitelijke vragen op te stellen.•De commissie voert woensdag 25 april 2018 een algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden. De antwoorden op feitelijke vragen worden niet tijdig voor dit algemeen overleg verwacht met de voorgestelde planning. Het voorstel aan de commissie is na ontvangst van de antwoorden op feitelijke vragen te besluiten op welke wijze zij het IBO verder wenst te behandelen.

Beantwoording vragen commissie over onderzoek rulings met internationaal karakter

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 maart 2018. Beantwoording vragen commissie over onderzoek rulings met internationaal karakter - 25087-190

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over belastingontwijking.4

Kabinetsreactie Evaluatie Werkkostenregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 maart 2018. Kabinetsreactie Evaluatie Werkkostenregeling - 34785-80

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 19 april 2018 te 14.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer te informeren over de uitkomsten van het overleg met het bedrijfsleven alvorens dat uit te werken in wijziging van wet- en regelgeving.
Noot: De staatssecretaris van Financiën meldt dat hij de komende periode met het bedrijfsleven in overleg zal treden om na te gaan voor welke aanpassingen in de Werkkostenregeling draagvlak bestaat en deze vervolgens zal uitwerken in wet- en regelgeving.

Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Oekraïne

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 maart 2018. Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Oekraïne - 2018Z05279

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken toe te lichten waarom deze brief vertrouwelijk moet worden behandeld en een inschatting te geven van te verwachten vertrouwelijke brieven in de toekomst.
Besluit: De commissiestaf verzoeken voor de volgende procedurevergadering een notitie voor te bereiden waarin de procedures rond vertrouwelijke brieven worden beschreven, met bijzondere aandacht voor de wijze waarop de Kamer stelling kan nemen over het onderwerp van een dergelijke brief.

Antwoorden op vragen commissie over de aankondiging van enkele spoedreparatiemaatregelen inzake de fiscale eenheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 oktober 2017. Aankondiging van enkele spoedreparatiemaatregelen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 inzake de fiscale eenheid - 34323-20

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over de aankondiging van enkele spoedreparatiemaatregelen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 inzake de fiscale eenheid - 34323-21

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de inzake dit onderwerp gestelde schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) tijdig voor het plenaire debat te beantwoorden.3
Noot: Deze antwoorden zijn aangehouden op de procedurevergadering van 24 januari 2018 in afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie op 22 februari 2018. De staatssecretaris is verzocht binnen een week na de uitspraak met een uitvoerige reactie te komen. Op 22 februari 2018 heeft de staatssecretaris een brief naar de Kamer gestuurd waarin hij aankondigt de spoedreparatiemaatregelen in het tweede kwartaal van 2018 als wetsvoorstel aan de Kamer zal aanbieden. In de procedurevergadering van 14 maart 2018 heeft de commissie Financiën de staatssecretaris verzocht concreter aan te geven wanneer het wetsvoorstel aangeboden zal worden. In antwoord op vragen van het lid Edgar Mulder (PVV) (2018Z03523) geeft de staatssecretaris aan dat het wetsvoorstel voor spoedadvies naar de Raad van State zal worden gestuurd en dat daarna zo spoedig mogelijk het wetsvoorstel aangeboden zal worden.

Uitstel toezending inhoudelijke reactie inzake de Getto-uitkeringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 maart 2018. Uitstel toezending inhoudelijke reactie inzake de Getto-uitkeringen - 34785-79

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiscale regeling voor (elektrische) fietsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 maart 2018. Fiscale regeling voor (elektrische) fietsen - 2018Z04986

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris van Financiën meldt dat hij op dit moment onderzoekt hoe de fiscale regeling voor fietsen die door de werkgever ter beschikking zijn gesteld vereenvoudigd kan worden. De uitwerking wordt meegenomen in het pakket Belastingplan 2019, waarna naar verwachting de maatregel in 2020 in werking kan treden.

Reactie op investeringsbesluit TenneT

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 maart 2018. Reactie op investeringsbesluit TenneT - 28165-283

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen na de ontvangst van de voor de zomer aangekondigde nadere informatie over de investeringsagenda van TenneT.

Ontwerpbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 november 2017. Ontwerpbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties - 34677-18

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen brief over de voor- en nadelen van verdienmodellen van accountancyorganisaties.
Noot: De commissie heeft met haar besluit niet de intentie de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit op te schorten.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties - 34677-20

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen brief over de voor- en nadelen van verdienmodellen van accountancyorganisaties.
Noot: De commissie heeft met haar besluit niet de intentie de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit op te schorten.

Benoemingsproces CEO Schiphol

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 maart 2018. Benoemingsproces CEO Schiphol - 28165-282

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Initiatiefwet inzake het beloningsbeleid voor bestuurders van systeemrelevante banken

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 15 maart 2018. Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank - 34906

Besluit: Aangehouden tot het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is ontvangen.

Wet toezicht trustkantoren 2018

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 maart 2018. Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018) - 34910

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 april 2018 te 14.00 uur.

Wetsvoorstel implementatie richtlijn inzake ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 maart 2018. Wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345) - 34909

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 19 april 2018 te 14.00 uur.