Verzoek van het lid Grashoff (GL) om de minister van LNV te verzoeken om een reactie op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State over het schorsen van twee natuurvergunningen waarbij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is toegepast

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 12 maart 2018. Verzoek voor van het lid Grashoff (GL) om de minister van LNV te verzoeken om een reactie op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State over het schorsen van twee natuurvergunningen waarbij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is toegepast - 2018Z04298

Besluit: De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal worden verzocht voorafgaand aan het algemeen overleg PAS op 13 maart 2018 de volgende vragen over de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te beantwoorden: - Wat zijn de gevolgen van de uitspraak voor het PAS? - Wat zijn de gevolgen voor de lopende en toekomstige natuurvergunningen?- Heeft de uitspraak negatieve gevolgen voor de verbetering van ons milieu? Zo nee, waarom niet?- Volgens de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de minister het PAS nog niet verbeterd en aangevuld. Wanneer denkt de minister aan de opmerking van de voorzieningenrechter te kunnen voldoen?
Noot: De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek: VVD, CDA, D66, SP, PvdA, ChristenUnie en PvdD.