Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 mei 2018

Gepubliceerd: 24 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A0090617
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4b04fa83-6887-44b7-86fd-654ee2aeb5af&title=Besluitenlijst%20commissie%20Justitie%20en%20Veiligheid%20op%2023%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34926, 34926, 22112, 22112, 22112, 21109, 22112, 22112, 33042, 19637, 19637, 33836, 31265, 24587, 33628, 29279, 33628, 29452, 24557, 29452, 29279, 34126, 30821, 32735, 29517, 29517, 24077, 29911, 29628, 31015, 29279, 29911, 29628, 33628, 29628, 25124, 27925, 31560, 28684, 29614, 26643, 31568, 29628, 34916, 34915, 34608, 34608, 34887, 34887, 34372, 34372, 34309, 34309, 34809, 34889, 34889

Inhoud


Verzoek rappel rapport tantra en plannen algemeen overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 23 mei 2018. Verzoek rappel rapport tantra en plannen algemeen overleg - 2018Z09355

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de eerder door de Kamer gevraagde kabinetsreactie op het eindrapport Meldpunt Tantra Misbruik spoedig aan de Kamer te doen toekomen.16 Brievenlijst

Verzoek reactie op bericht 'Iedereen kan in de beveiliging gaan'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer (D66) - 23 mei 2018. Verzoek reactie op bericht 'Iedereen kan in de beveiliging gaan' - 2018Z09350

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het bericht 'Iedereen kan in de beveiliging gaan' (NRC.nl, 17 mei 2018).

Verzoek reactie op bericht Politie gaat kunstmatige intelligentie inzetten bij cold cases’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen (D66) - 23 mei 2018. Verzoek reactie op bericht Politie gaat kunstmatige intelligentie inzetten bij cold cases’ - 2018Z09348

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het bericht 'Politie gaat kunstmatige intelligentie inzetten bij cold cases' (Nos.nl, d.d. 23 mei 2018) en daarbij ook in te gaan op de kaders die worden gebruikt bij de inzet van het nieuwe software-systeem.

Verzoek een kennissessie te organiseren gericht op de ondersteuning van leden bij het beoordelen en controleren van het werk en de aandachtsgebieden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 22 mei 2018. Verzoek een kennissessie te organiseren gericht op de ondersteuning van leden bij het beoordelen en controleren van het werk en de aandachtsgebieden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. - 2018Z09251

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Er zal per e-mail worden geïnventariseerd welke leden aan de bijeenkomst willen deelnemen.

Verzoek standpunt minister inzake positie brandweervrijwilligers tegen de achtergrond van de Wnra

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 17 mei 2018. Verzoek aan minister J&V inzake Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) - 2018Z09019

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer spoedig te informeren over zijn standpunt ten aanzien van de positie van brandweervrijwilligers tegen de achtergrond van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Voorstel werkbezoek aan Zuid-Italië en/of Libië inzake toename teruggestuurde migranten in Libische detentiecentra

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 16 mei 2018. Verzoek om werkbezoek aan Zuid-Italië en/of Libië inzake teruggestuurde migranten in Libische detentiecentra de afgelopen maanden fors is gestegen - 2018Z08826

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek. Er zal per e-mail worden geïnventariseerd welke leden van de commissie Justitie en Veiligheid aan het werkbezoek willen deelnemen. Vervolgens zal de delegatie een informele voorbereidingsgroep instellen die in overleg met de staf een conceptprogramma voor het werkbezoek uitwerken en in een volgende procedurevergadering ter goedkeuring aan de commissie voorleggen.15

Verzoek reactie uitlatingen minister van Justitie en Veiligheid inzake Noord-Koreaanse cyberaanval

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.M. Buitenweg (GroenLinks) - 16 mei 2018. Verzoek reactie uitlatingen minister van Justitie en Veiligheid inzake Noord-Koreaanse cyberaanval - 2018Z08821

Besluit: Het verzoek wordt ingetrokken.

Verzoek reactie brief van Nationale ombudsman over onderzoek rechtshulpverzoek aan Thailand

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 15 mei 2018. Verzoek inzake brief van nationale ombudsman over onderzoek rechtshulpverzoek aan Thailand - 2018Z08758

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer uiterlijk 6 juni 2018 een reactie te doen toekomen op de brief van de Nationale ombudsman d.d. 19 april 2018 inzake voortzetting onderzoek rechtshulpverzoek Thailand en daarbij ook aan te geven of hij bereid is zijn volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Verzoek reactie op artikel 'Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan?'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen (D66) - 15 mei 2018. Verzoek reactie op artikel “Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan?” - 2018Z08723

Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het artikel 'Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan?'.

Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.G. Koopmans (VVD) - 18 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over de initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy (Kamerstuk 34926-2) - 34926-3

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy.14 Rondvraag

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S.M.G. Koopmans (VVD) - 5 april 2018. Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy - 34926

Besluit: De Kamer zal worden verzocht toestemming te verlenen voor het houden van een notaoverleg van drie uur, voor het zomerreces.

Jaarplanning commissie JenV: toename bestuursstrafrecht

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 17 mei 2018. Stafnotitie - Jaarplanning commissie JenV: toename bestuursstrafrecht - 2018Z08964

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Het algemeen overleg over bestuursrecht op 24 mei 2018 wordt uitgesteld. Er zal een nieuwe datum worden gezocht voor het zomerreces.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) - 34950-VI-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 24 mei 2018.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 19 april 2018 - 16 mei 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15 mei 2018. Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 16 april 2018 - 16 mei 2018 - 2018Z08759

Besluit: De EU-specialist zal voor een volgende procedurevergadering een notitie opstellen waarin kort wordt ingegaan op het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218) en op de beoogde meerwaarde van een Besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden.

Uitstel aanbieding BNC-fiche inzake richtlijn gebruik financiële informatie voor preventie, detectie, opsporing of vervolging

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 mei 2018. Uitstel toezending BNC-fiche inzake richtlijn gebruik financiële informatie voor preventie, detectie, opsporing of vervolging - 22112-2554

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezending BNC-fiche inzake de richtlijn representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 mei 2018. Uitstel toezending BNC-fiche inzake de richtlijn representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten - 22112-2553

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel aanbieding BNC-fiche inzake verordening marketing en gebruik van precursoren voor explosieven

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 mei 2018. Uitstel aanbieding BNC-fiche inzake verordening marketing en gebruik van precursoren voor explosieven - 22112-2555

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2018

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 april 2018. Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2018 - 21109-233

Besluit: Ter informatie.

Fiche: Verordening wijziging Visumcode

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 april 2018. Fiche: Verordening wijziging Visumcode - 22112-2547

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 31 mei 2018 over de JBZ-Raad op 4 en 5 juni 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid).

Fiche: verordening toepasselijk recht derdenwerking van grensoverschrijdende cessie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 april 2018. Fiche: verordening toepasselijk recht derdenwerking van grensoverschrijdende cessie - 22112-2546

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 31 mei 2018 over de JBZ-Raad op 4 en 5 juni 2018.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 juni 2018.

Reactie op verzoek commissie inzake mediaberichtgeving over slechte woonomstandigheden in asielzoekerscentra voor kinderen met een ziekte of handicap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 9 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake mediaberichtgeving over slechte woonomstandigheden in asielzoekerscentra voor kinderen met een ziekte of handicap - 33042-30

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.12 Europese aangelegenheden

Reactie op verzoek commissie om een reactie op het “Cuban LGBT blackbook” van LGBT Asylum support en verzoek om thematisch ambtsbericht over de situatie van LHBT’s in Cuba

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 3 mei 2018. Reactie op verzoek commissie om een reactie op het “Cuban LGBT blackbook” van LGBT Asylum support en verzoek om thematisch ambtsbericht over de situatie van LHBT’s in Cuba - 19637-2385

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Rapportage Vreemdelingenketen over de periode januari tot en met december 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 30 april 2018. Rapportage Vreemdelingenketen over de periode januari tot en met december 2017 - 19637-2384

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid. Algemeen overleg plannen na het zomerreces.

Verlenging van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II (Rups II)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 23 april 2018. Verlenging van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II (Rups II) - 34775-VI-100

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Evaluatie WODC begin 2019 afwachten.

Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 mei 2018. Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade - 33836-25

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018.

Huwelijkse gevangenschap

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 april 2018. Huwelijkse gevangenschap - 34775-VI-101

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018.

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht "Overheid aansprakelijk gesteld voor misstanden rond adoptie"

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 april 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het bericht "Overheid aansprakelijk gesteld voor misstanden rond adoptie" - 31265-65

Besluit: Betrekken bij het VAO adoptie (AO d.d. 18/01).

Beleidsreactie op het rapport "Uit Balans. Een onderzoek naar de kwaliteit van de taakuitvoering in zes locaties binnen het Gevangeniswezen" van de Inspectie Justitie en Veiligheid

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 april 2018. Beleidsreactie op het rapport "Uit Balans. Een onderzoek naar de kwaliteit van de taakuitvoering in zes locaties binnen het Gevangeniswezen" van de Inspectie Justitie en Veiligheid - 24587-721

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Reactie op verzoek commissie over toezending Incidentonderzoek steekincident FPC De Kijvelanden

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 april 2018. Reactie op verzoek commissie over toezending Incidentonderzoek steekincident FPC De Kijvelanden - 33628-29

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over tbs op 21 juni 2018.

Reactie op berichtgeving over elektronische enkelband

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 april 2018. Reactie op berichtgeving over elektronische enkelband - 29279-426

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over reclassering op 17 mei 2018.

RSJ-advies: Ontwikkelingen en knelpunten bij FPA's en FPK's

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 april 2018. RSJ-advies: Ontwikkelingen en knelpunten bij forensisch psychiatrische klinieken (FPK’s) en forensische psychiatrische afdelingen (FPA’s) - 33628-30

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over tbs op 21 juni 2018.

Tussenrapportage WODC: Weigerende observandi op een speciale afdeling in het Pieter Baan Centrum

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 april 2018. Tussenrapportage WODC: Weigerende observandi op een speciale afdeling in het Pieter Baan Centrum - 29452-223

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over tbs op 21 juni 2018.10

Reactie op de beleids- en wetgevingsbrief van de Kansspelautoriteit

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 23 april 2018. Reactie op de beleids- en wetgevingsbrief van de Kansspelautoriteit - 24557-147

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over kansspelen. Algemeen overleg plannen na het zomerreces.

Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Tbs'er smokkelt simpel drugs en kinderporno kliniek in’

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 23 april 2018. Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Tbs'er smokkelt simpel drugs en kinderporno kliniek in’ - 29452-222

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over tbs op 21 juni 2018.

Jaarverslag Rechtspraak 2017

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 23 april 2018. Jaarverslag Rechtspraak 2017 - 34775-VI-99

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

Naar een maatschappelijk effectievere rechtspraak

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 april 2018. Naar een maatschappelijk effectievere rechtspraak - 29279-425

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

Uitvoering van de motie van het lid Helder over monitoren of het door de rechtspraktijk te ontwikkelen beleid tot stand komt (Kamerstuk 34126-12)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 mei 2018. Uitvoering van de motie van het lid Helder over monitoren of het door de rechtspraktijk te ontwikkelen beleid tot stand komt - 34126-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Brieven van minister voor Rechtsbescherming

Informatie over enkele aspecten uit het dossier in de zaak Poch

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 mei 2018. Informatie over enkele aspecten uit het dossier in de zaak Poch - 34775-VI-103

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nader rapport bij het ongevraagd advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 mei 2018. Nader rapport bij het ongevraagd advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht - 34775-VI-102

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over bestuursrecht op 5 juli 2018.9

Voorzorgsmaatregel ten aanzien van gebruik Kaspersky antivirussoftware

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 mei 2018. Voorzorgsmaatregel ten aanzien van gebruik Kaspersky antivirussoftware - 30821-46

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over cybersecurity.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over cybersecurity.

Kopenhagen Verklaring zoals die is vastgesteld tijdens de ministeriële conferentie die plaatsvond op 12 en 13 april 2018 in Kopenhagen

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 mei 2018. Kopenhagen Verklaring zoals die is vastgesteld tijdens de ministeriële conferentie die plaatsvond op 12 en 13 april 2018 in Kopenhagen - 32735-188

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over het onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel - 29517-141

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28 maart 2018. Onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel - 29517-139

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer te informeren wanneer zij de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico's rondom de jaarwisseling tegemoet kan zien.
Besluit: De commissiestaf zal voor de volgende procedurevergadering een overzicht opstellen over de stukken die zijn geagendeerd voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg en het algemeen overleg over de jaarwisseling en vuurwerk.

Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over experimenten gesloten coffeeshopketen (Kamerstuk 24077-410) en het onderzoeksrapport ‘Internationaal recht en cannabis II’ (Kamerstuk 24077-411)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 mei 2018. Uitstel toezending beantwoording vragen commissie over experimenten gesloten coffeeshopketen en over het onderzoeksrapport ‘Internationaal recht en cannabis II’ - 24077-413

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake een e-mail over boilerroomfraude en aanbevelingen voor terugdringen van capaciteitsgebrek bij politie, Openbaar Ministerie en rechters

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake een e-mail over boilerroomfraude en aanbevelingen voor terugdringen van capaciteitsgebrek bij politie, Openbaar Ministerie en rechters - 29911-199

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over financieel economische criminaliteit.

Inkomensgegevens politie in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) over het jaar 2017

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3 mei 2018. Inkomensgegevens politie in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) over het jaar 2017 - 29628-778

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de politie. Algemeen overleg plannen.

Uitkomsten van de rondetafelconferentie over de aanpak van online seksueel kindermisbruik en vermeende overbelasting van de politieteams gericht op de bestrijding van kinderporno

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1 mei 2018. Uitkomsten van de rondetafelconferentie over de aanpak van online seksueel kindermisbruik en vermeende overbelasting van de politieteams gericht op de bestrijding van kinderporno - 31015-150

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over zeden op 23 mei 2018.

Hoofdlijnen herziening zedenwetgeving

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1 mei 2018. Hoofdlijnen herziening zedenwetgeving - 29279-427

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over zeden op 23 mei 2018.7

Internationaal vergelijkend onderzoek naar toezeggingen aan getuigen in strafzaken

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1 mei 2018. Internationaal vergelijkend onderzoek naar toezeggingen aan getuigen in strafzaken - 29911-198

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Uitstel toezending kabinetsreactie op rapport “Doorontwikkelen en verbeteren”

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 april 2018. Uitstel toezending kabinetsreactie op rapport “Doorontwikkelen en verbeteren” - 29628-776

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitputting van het budget voor de One Stop Shop voor forensisch onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 april 2018. Uitputting van het budget voor de One Stop Shop voor forensisch onderzoek - 33628-31

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het jaarverslag en de slotwet 2017 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Plan van aanpak om het ziekteverzuim bij de politie

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 april 2018. Plan van aanpak ziekteverzuim bij de politie - 29628-777

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de aanpak van PTSS en ziekteverzuim bij de Nationale Politie.

Voortgang C2000 en 112

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 april 2018. Voortgang C2000 en 112 - 25124-89

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 31 mei 2018.

Nadere toelichting op antwoord op vragen van de leden Van Helvert, Van Dam en Omtzigt over de aangenomen resolutie van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa “Prosecuting and punishing the crimes against humanity or even possible genocide committed by Daesh”

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 april 2018. Nadere toelichting op antwoord op vragen van de leden Van Helvert, Van Dam en Omtzigt over de aangenomen resolutie van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa “Prosecuting and punishing the crimes against humanity or even possible genocide committed by Daesh” - 27925-628

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over internationale misdrijven.

Stand van zaken rond enkele gekraakte panden in Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 april 2018. Stand van zaken rond enkele gekraakte panden in Amsterdam - 31560-41

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het kraken van sociale huurwoningen in Amsterdam op 17 mei 2018.

Integrale aanpak cybercrime

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 april 2018. Integrale aanpak cybercrime - 28684-522

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over cybersecurity.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over cybersecurity.

Uitstel toezending brief over de aanpak van extremistische sprekers

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 april 2018. Uitstel toezending brief over de aanpak van extremistische sprekers - 29614-72

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de brief over de aanpak van extremistische sprekers zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 april 2018. Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) - 26643-536

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over cybersecurity. Algemeen overleg plannen.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over cybersecurity en daarbij ook betrekken de stukken die reeds waren geagendeerd voor het algemeen overleg over cybersecurity.

Beleidsreactie op het inspectierapport 'Inrichting repressieve brandweerzorg Bonaire, St Eustatius en Saba'

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 april 2018. Beleidsreactie op het inspectierapport 'Inrichting repressieve brandweerzorg Bonaire, St Eustatius en Saba' - 31568-199

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Justitieketen BES-eilanden op 21 juni 2018. Titel van het algemeen overleg wijzigen in: Justitie- en Veiligheidsketen BES-eilanden.5

Instelling van een onderzoekscommissie bij het Nederlands Forensisch Instituut inzake een melding van een vermoeden van een misstand bij de uitvoering van de onderzoeksmethode Micro-analyse Invasieve Trauma’s door het Nederlands Forensisch Instituut

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 april 2018. Instelling van een onderzoekscommissie bij het Nederlands Forensisch Instituut inzake een melding van een vermoeden van een misstand bij de uitvoering van de onderzoeksmethode Micro-analyse Invasieve Trauma’s door het Nederlands Forensisch Instituut - 29628-775

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 12 maart 2018. Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2018Z04312

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1.Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102) (Kamerstuk 34915) en Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 (Kamerstuk 34916); 2.Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen (Kamerstuk 34889); 3.Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) (Kamerstuk 34608); 4.Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) (Kamerstuk 30579); 5.Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 33844).Brieven van minister van Justitie en Veiligheid

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 mei 2018. Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 - 34950-VI-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 24 mei 2018.4

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017

Zaak: Begroting - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 mei 2018. Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 - 34950-VI

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 24 mei 2018.

Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 mei 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34916-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 maart 2018. Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 - 34916

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 mei 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34915-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 maart 2018. Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102) - 34915

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Griffier Plenair zal worden verzocht dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 (Kamerstuk 34916) gezamenlijk te behandelen.

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 mei 2018. Tweede nota van wijziging - 34608-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.3

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 mei 2018. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34608-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 november 2016. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) - 34608

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie (Kamerstuk 34608) te informeren over de samenhang tussen het wetsvoorstel en de richtlijn representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

Verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 mei 2018. Nota van wijziging - 34887-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 mei 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34887-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 februari 2018. Verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018) - 34887

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Ontwerpbesluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit onderzoek in een geautomatiseerd werk - 34372-27

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 10 mei 2017. Ontwerpbesluit onderzoek in een geautomatiseerd werk - 34372-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 26 april 2018. Tweede nota van wijziging - 34309-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 26 april 2018. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34309-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 30 september 2015. Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) - 34309

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Kamer zal worden verzocht toestemming te verlenen voor het houden van een wetgevingsoverleg.

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) inzake de Veiligehavenbeginselen

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 april 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 34809-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 12 oktober 2017. Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) inzake de Veiligehavenbeginselen - 34809

Besluit: Het wetsvoorstel wordt ingetrokken.

Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 april 2018. Nota van wijziging - 34889-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 april 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34889-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 februari 2018. Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen - 34889

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.