Verzoek van het lid Lodders een kabinetsreactie te vragen op de recente uitbraak van vogelgriep in Oldekerk en tevens de minister te verzoeken om het verslag van de Deskundigengroep Dierziekten openbaar te maken.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 27 februari 2018. Verzoek van het lid Lodders een kabinetsreactie te vragen op de recente uitbraak van vogelgriep in Oldekerk en tevens de minister te verzoeken om het verslag van de Deskundigengroep Dierziekten openbaar te maken. - 2018Z03475

Besluit: De minister van LNV wordt om een kabinetsreactie gevraagd op de recente uitbraak van vogelgriep in Oldekerk en tevens verzocht om het verslag van de Deskundigengroep Dierziekten die, zoals de minister eerder heeft aangegeven op 16 februari 2018 bijeen is geweest, openbaar te maken. De minister wordt verzocht de reactie vóór het VAO Dierziekten en antibioticabeleid aan de Kamer te sturen (uiterlijk 5 maart a.s.).
Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met het voorstel: CDA, SP, PvdA en ChristenUnie.