Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 28 februari 2018 inzake het artikel 'Volop alternatieven voor bijengif en fipronil in landbouw'

Gepubliceerd: 28 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Activiteitnummer: 2018A00771
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4ee8f07a-65bf-4426-9f81-cf496546bb82&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20commissie%20LNV%20van%2028%20februari%202018%20inzake%20het%20verzoek%20van%20het%20lid%20De%20Groot%20%28D66%29%20om%20een%20kabinetsreactie%20te%20vragen%20op%20het%20artikel%20%27Volop%20alternatieven%20voor%20bijengif%20en%20fipronil%20in%20landbouw%27%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid De Groot om een reactie te vragen aan de minister van LNV op het artikel 'Volop alternatieven voor bijengif en fipronil in landbouw'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 26 februari 2018. Verzoek van het lid De Groot (D66) om een reactie te vragen aan de minister van LNV op het artikel 'Volop alternatieven voor bijengif en fipronil in landbouw' - 2018Z03439

Besluit: De minister van LNV wordt verzocht een kabinetsreactie op het artikel 'Volop alternatieven voor bijengif en fipronil in landbouw' aan de Kamer te sturen, te ontvangen vóór het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen van woensdag 7 maart 2018.
Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met het voorstel: PVV, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en PvdD.