Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 februari 2018

Gepubliceerd: 22 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2018A006593
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f16112a6-e761-4a9a-a9b7-f9edd68abee0&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20Koninkrijksrelaties%20d.d.%2021%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34866, 30952, 33845, 31568, 33189

Inhoud


(Besloten onderdeel van de vergadering) Planningsoverzicht 2018 Koninkrijksrelaties

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 12 februari 2018. Stafnotitie invulling jaarplanning commissie Koninkrijksrelaties - 2018Z02392

Besluit: Met het concept-planningsoverzicht wordt ingestemd, met dien verstande dat punt 2 (inzake een toekomstvisie voor het Koninkrijk) nog nader zal worden uitgewerkt door de staf (o.a. timing deelprojecten, incl. eventueel benodigde financiën)
Besluit: De commissie wijst m.b.t. de verkiezingswaarnemingsmissie op het belang van verkiezingswaarneming op persoonlijke titel, ook v.w.b. de inzet van ambtelijke ondersteuning.RondvraagGeen agendapunten

Verslag van een werkbezoek van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan het Caribisch deel van het Koninkrijk van 6 januari 2018 tot 14 januari 2018.

Zaak: Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 24 januari 2018. Verslag van een werkbezoek van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan het Caribisch deel van het Koninkrijk van 6 januari 2018 tot 14 januari 2018 - 34866-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Notawisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de regering van de Franse Republiek inzake de rechtspositie van Franse militairen en andere onderdelen van de Franse overheid in het kader van de nasleep van orkaan Irma; ’s-Gravenhage, 30 januari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 13 februari 2018. Notawisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de regering van de Franse Republiek inzake de rechtspositie van Franse militairen en andere onderdelen van de Franse overheid in het kader van de nasleep van orkaan Irma; ’s-Gravenhage, 30 januari 2018 - 30952-300

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) januari 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 februari 2018. Kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) januari 2018 - 33845-26

Besluit: Agenderen voor nog te plannen Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties.2

Reactie op toezegging om nader invulling te geven aan het inrichten van een algemeen verwijsloket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 februari 2018. Reactie op toezegging om nader invulling te geven aan het inrichten van een algemeen verwijsloket - 34775-IV-31

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie op het rapport Commissie van Wijzen ‘Nabijheid of distantie, een wereld van verschil’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 februari 2018. Kabinetsreactie op het rapport Commissie van Wijzen ‘Nabijheid of distantie, een wereld van verschil’ - 31568-196

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg op 5 februari 2018.

Kabinetsreactie op de doorlichting van beleidsartikel 1 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties "de Waarborgfunctie"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 2 februari 2018. Kabinetsreactie op de doorlichting van beleidsartikel 1 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties "de Waarborgfunctie" - 33189-11

Besluit: Agenderen voor nog te plannen (verzamel) algemeen overleg Koninkrijksrelaties.

Voorziening in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 2 februari 2018. Voorziening in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius) - 34877

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg op 5 februari 2018 (op 6 februari 2018 unaniem aangenomen door beide Kamers)

Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 januari 2018. Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82) - 34873-(R2098)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 maart 2018 te 14.00 uur.
Noot: Bij instemming zal er een blanco verslag worden uitgebracht.

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 januari 2018. Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden) - 34869

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 6 maart 2018 te 14.00 uur.
Noot: Bij instemming zal er een blanco verslag worden uitgebracht.