Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 februari 2018

Gepubliceerd: 22 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Activiteitnummer: 2018A006156
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=68f2e065-68cd-46ec-9891-4544b0a59a13&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20LNV%20op%2021%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 28807, 26991, 28286, 28973, 33037, 33037, 33037, 26991

Inhoud


Aanbod van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voor een presentatie over het advies 'Duurzaam en gezond. Samen naar een houdbaar voedselsysteem'

Zaak: Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) te Den Haag - 19 februari 2018. Aanbod Rli voor presentatie over advies 'Duurzaam en gezond. Samen naar een houdbaar voedselsysteem' - 2018Z02897

Besluit: Betrokken bij de bespreking van de jaarplanning van de commissie.

Uitnodiging Hutten voor werkbezoek aan innovatiecentrum 360 in Veghel i.h.k.v. verspilling

Zaak: Brief derden - Hutten te Veghel - 25 januari 2018. Uitnodiging Hutten voor werkbezoek aan innovatiecentrum 360 in Veghel i.h.k.v. verspilling - 2018Z01168

Besluit: Betrokken bij de bespreking van de jaarplanning van de commissie.

Behandeling van het thema 'Brexit'

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018. Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: Betrokken bij de bespreking van de jaarplanning van de commissie.
Besluit: De minister van LNV wordt verzocht de vragen over de Brexit, zoals opgenomen in de brief van de commissie Europese Zaken, voor haar beleidsterrein te beantwoorden.

Stafnotitie - Voorstel invulling jaarplanning van de commissie LNV

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 13 februari 2018. Stafnotitie - Voorstel voor invulling jaarplanning van de commissie LNV - 2018Z02485

Besluit: De bespreking van de jaarplanning van de commissie wordt voortgezet in de procedurevergadering van 14 maart 2018.

Verzoek van het lid Grashoff (GL) om een reactie te vragen aan de minister van J&V en de minister van LNV op het artikel 'Met fatsoenlijke portofoon had mishandelde boswachter sneller hulp gehad'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 21 februari 2018. Verzoek van het lid Grashoff (GL) een reactie te vragen aan de ministers van LNV en J&V op het artikel 'Met fatsoenlijke portofoon had mishandelde boswachter sneller hulp gehad' - 2018Z03124

Besluit: De minister van J&V en de minister van LNV worden verzocht om een reactie op het artikel 'Met fatsoenlijke portofoon had mishandelde boswachter sneller hulp gehad' (www.pzc.nl, 5 februari 2018). Met het oog op het algemeen overleg Natuur op 8 maart 2018 is het verzoek tevens aan te geven hoe de verantwoordelijkheidsverdeling tussen beide bewindspersonen er op het dossier handhaving in de natuur uitziet.5

Verzoek van het lid De Groot (D66) om een reactie aan de minister van LNV te vragen op het artikel 'Minder vlees eten om klimaat te redden berust op misverstand' (www.vno-ncw.nl, 15 februari 2018)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 20 februari 2018. Verzoek van het lid De Groot (D66) een reactie aan de minister van LNV te vragen op het artikel "Minder vlees eten om klimaat te redden berust op misverstand" - 2018Z02954

Besluit: De minister van LNV wordt verzocht om een reactie op het artikel 'Minder vlees eten om klimaat te redden berust op misverstand' (https://www.vno-ncw.nl/forum/minder-vlees-eten-om-klimaat-te-redden-berust-op-misverstand).

Verzoek van het lid Grashoff (GL) om een reactie aan de minister van LNV te vragen op het rapport ‘PAS Landelijke Monitoringsrapportage Natuur 2017’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 20 februari 2018. Verzoek van het lid Grashoff een reactie aan de minister van LNV te vragen op het rapport ‘PAS Landelijke Monitoringsrapportage Natuur 2017’ - 2018Z02957

Besluit: De minister van LNV wordt verzocht om een reactie op het rapport 'PAS Landelijke Monitoringsrapportage Natuur 2017 ', uiterlijk te ontvangen op 6 maart 2018.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 19 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 9 februari 2018. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 19 februari 2018 - 21501-32-1082

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 februari 2018.

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 29 januari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 8 februari 2018. Verslag Landbouw- en Visserijraad van 29 januari 2018 - 21501-32-1081

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 februari 2018.

Verzoek van de minister van LNV om het algemeen overleg op 11 april 2018 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 april 2018 om te zetten in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum maandag 9 april om 12:00 uur i.v.m. verblijf in het buitenland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 februari 2018. Verzoek van de minister van LNV om het algemeen overleg op 11 april 2018 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 april 2018 om te zetten in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum maandag 9 april om 12:00 uur i.v.m. verblijf in het buitenland - 2018Z03242

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek van de minister om het algemeen overleg op 11 april 2018 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 april 2018 om te zetten in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum maandag 9 april 2018 om 16.00 uur. De minister van LNV wordt verzocht de beantwoording uiterlijk op woensdag 11 april 2018 om 10.00 uur aan de Kamer te sturen.
Besluit: De minister van LNV wordt verzocht de Kamer eerder en uitgebreider te informeren over de agenda's van de Landbouw- en Visserijraden.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 februari 2018. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV. - 2018Z02044

Besluit: De commissie heeft kennisgenomen van de EU-voorstellen.

Stand van zaken vogelgriep en de rundveeziekte infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 februari 2018. Stand van zaken vogelgriep en de rundveeziekte infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) - 28807-216

Besluit: Reeds besproken tijdens het algemeen overleg Dierziekten en antibioticabeleid op 15 februari 2018.

Reactie op verzoek commissie op recente berichtgeving over de steunmaatregelen aan pluimveehouders in België naar aanleiding van de fipronilcrisis

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 8 februari 2018. Reactie op verzoek commissie op recente berichtgeving over de steunmaatregelen aan pluimveehouders in België naar aanleiding van de fipronilcrisis - 26991-518

Besluit: Reeds besproken tijdens het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 februari 2018.

Verzamelbrief dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 5 februari 2018. Verzamelbrief dierenwelzijn - 28286-942

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn.2

Advies Gezondheidsraad 'Gezondheidsrisico's rond veehouderijen: vervolgadvies'

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 14 februari 2018. Advies Gezondheidsraad 'Gezondheidsrisico's rond veehouderijen: vervolgadvies' - 28973-197

Besluit: De aangekondigde beleidsreactie van het kabinet op het advies van de Gezondheidsraad afwachten.

Stand van zaken onregelmatigheden I&R fosfaatreductieplan 2017

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 februari 2018. Stand van zaken onregelmatigheden I&R fosfaatreductieplan 2017 - 33037-271

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude met de registratie van rundvee.

Reactie op verzoek commissie op recente berichtgeving over een verbod op de sleepvoetbemester

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 8 februari 2018. Reactie op verzoek commissie op recente berichtgeving over een verbod op de sleepvoetbemester - 33037-270

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

Stand van zaken rondom de fraude met het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) voor runderen in het kader van het fosfaatreductieplan 2017

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 8 februari 2018. Stand van zaken rondom de fraude met het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) voor runderen in het kader van het fosfaatreductieplan 2017 - 33037-269

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude bij de registratie van rundvee.

Reactie op verzoek commissie om de resultaten van het onderzoek van de Commissie Sorgdrager naar fipronil in eieren versneld aan de Kamer te sturen met het oog op het grote belang ervan

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 2 februari 2018. Reactie op verzoek commissie om de resultaten van het onderzoek van de Commissie Sorgdrager naar fipronil in eieren versneld aan de Kamer te sturen met het oog op het grote belang ervan - 26991-517

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Er zal voorafgaand aan het zomerreces een algemeen overleg NVWA worden ingepland met de minister van LNV en de minister voor MZ.

Reactie op verzoek commissie over de petitie van VBN "De rode lijst broedvogels vraagt actie" en de Sovon Vogelbalans, Thema Rode Lijst

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 5 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over de petitie van VBN "De rode lijst broedvogels vraagt actie" en de Sovon Vogelbalans, Thema Rode Lijst - 2018Z01869

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur op 8 maart 2018.

Verzoek Stichting Animal Rights tot aanbieding petitie 'Vervang dierproeven' d.d. 24 april 2018.

Zaak: Brief derden - Stichting Animal Rights te Den Haag - 8 februari 2018. Verzoek Stichting Animal Rights tot aanbieding petitie 'Vervang dierproeven' d.d. 24 april 2018 - 2018Z02236

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 24 april 2018.Wet- en regelgevingGeen agendapuntenStukken van de minister van LNV