Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 februari 2018

Gepubliceerd: 23 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2018A006119
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b30e407e-9976-476c-891f-333d9b66c681&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2022%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34543, 31765, 31839, 29515, 31765, 34104, 33506, 29247, 30952, 34767, 29477, 32805, 27529, 31765, 25424, 29477, 32793, 32620, 31765, 29538, 34543, 34815

Inhoud


Verzoek van het lid Hermans (VVD) tot het houden van een technische briefing PGB voorafgaand aan het Verzameloverleg Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten d.d. 28 maart 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.T.M. Hermans (VVD) - 21 februari 2018. Verzoek van het lid Hermans (VVD) tot het houden van een technische briefing PGB voorafgaand aan het Verzameloverleg Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten d.d. 28 maart 2018 - 2018Z03121

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. Technische briefing PGB organiseren voorafgaand aan het Verzameloverleg: Wlz/PGB/Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten d.d. 28 maart 2018.

Verzoek om een reactie op het bericht NRC.next d.d. 20 februari 2018 inzake 'Grote verschillen in suïcides tussen ggz-instellingen’ alsmede verzoek om een algemeen overleg voor het zomerreces over GGZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 20 februari 2018. Verzoek om een reactie op het bericht NRC.next d.d. 20 februari 2018 inzake 'Grote verschillen in suïcides tussen ggz-instellingen’ alsmede verzoek om een algemeen overleg voor het zomerreces over GGZ - 2018Z03019

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.
Noot: Planning van het algemeen overleg bij voorkeur voor 1 juni 201

Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media uit te nodigen bij het Verzameloverleg: Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer / Valys d.d. 24 mei 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 8 februari 2018. Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media uit te nodigen bij het Verzameloverleg: Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer / Valys d.d. 24 mei 2018 - 2018Z02206

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.8

Verkenning Net2Legal Consultants en stand van zaken rapport RIVM

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 6 februari 2018. Verkenning Net2Legal Consultants en stand van zaken rapport RIVM - 34543-14

Besluit: Betrokken bij plenair debat Wet uitvoering antidopingbeleid d.d. 7 februari 2018.Overig

Rapport SCP 'Jezelf zijn in het verpleeghuis’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 14 februari 2018. Rapport SCP 'Jezelf zijn in het verpleeghuis’ - 31765-297

Besluit: Desgewenst betrokken bij Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg d.d. 15 februari 2018.
Besluit: Agenderen voor het Verzameloverleg: Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten d.d. 28 maart 2018.

Reactie op verzoek commissie inzake reactie op artikel RTL Nieuws d.d. 21 januari 2018 Pleegzorg naar 21 jaar

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake reactie op artikel RTL Nieuws d.d. 21 januari 2018 Pleegzorg naar 21 jaar - 31839-612

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Jeugdhulp
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg6

Uitvoering van de motie van de leden Markuszower en Agema over uitkomsten uit projecten vatten in concrete voorstellen voor het schrappen van regels (Kamerstuk 29282-296)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 februari 2018. Uitvoering van de motie van de leden Markuszower en Agema over uitkomsten uit projecten vatten in concrete voorstellen voor het schrappen van regels - 29515-422

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 201

Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 februari 2018, over het mogelijk korten van de miljardeninvestering in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 14 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 februari 2018, over het mogelijk korten van de miljardeninvestering in de zorg - 31765-298

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het Verzameloverleg Ouderenmishandeling/Ouderenzorg/Verpleeghuiszorg d.d. 15 februari 2018.
Besluit: Betrekken bij betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over het mogelijk korten van de miljardeninvestering in de zorg.
Noot: Dertigledendebat aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 13 februari 201

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2018, over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 14 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2018, over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden - 34104-205

Besluit: Betrokken bij Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg d.d. 15 februari 2018.
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden.
Noot: Dertigledendebat aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 31 januari 201

Activiteiten na het aannemen van het initiatiefvoorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (Kamerstuk 33506)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 februari 2018. Activiteiten na het aannemen van het initiatiefvoorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem - 33506-28

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Orgaandonatie / Euthanasie d.d. 31 mei 2018.5

Verslag van de (uitkomst van de) hervatte besprekingen sociale partners en AZN

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 februari 2018. Verslag van de (uitkomst van de) hervatte besprekingen sociale partners en AZN - 29247-252

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Acute zorg / ambulancezorg.
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg

Wijziging van bijlage I van het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport (2005); Straatsburg, 4 november 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 13 februari 2018. Wijziging van bijlage I van het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport (2005); Straatsburg, 4 november 2017 - 30952-298

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Gestand doen van toezeggingen vóór de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) (Kamerstuk 34767) en het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) (Kamerstuk 34768)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 februari 2018. Gestand doen van toezeggingen vóór de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) (Kamerstuk 34767) en het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) (Kamerstuk 34768) - 34767-8

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (plenair debat is inmiddels uitgesteld).

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met geneesmiddelentekorten

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 februari 2018. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met geneesmiddelentekorten - 29477-468

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Bereft een voorhang. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 15 maart 2018.

Actualisering op het RIVM rapport 'Siliconen borstimplantaten in Nederland'

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 februari 2018. Actualisering op het RIVM rapport 'Siliconen borstimplantaten in Nederland' - 32805-60

Besluit: Agenderen voor het Verzameloverleg: Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg d.d. 25 april 201

Verslag van het Informatieberaad van 11 januari 2018.

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 februari 2018. Verslag van het Informatieberaad van 11 januari 2018 - 27529-153

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 2018.
Besluit: Technische briefing organiseren.4

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2018, over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 8 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2018, over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is - 31765-296

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Verzameloverleg Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg d.d. 15 februari 2018.
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is.
Noot: Dertigledendebat aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 februari 201

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het gebruik van oxycodon in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 8 februari 2018. Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het gebruik van oxycodon in Nederland - 2018Z02238

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift brief aan Eerste Kamer over monitor Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 8 februari 2018. Monitor Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) - 2018Z02208

Besluit: Agenderen voor het Verzameloverleg: Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg d.d. 25 april 201

Rapport "Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (deel1)" van Zorginstituut Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 6 februari 2018. Rapport "Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (deel 1)" van Zorginstituut Nederland - 25424-386

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg GGZ.
Besluit: Staatssecretaris verzoeken de Kamer te informeren wanneer deel 2 van het rapport aan de Kamer wordt gezonden
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg

Evaluatierapport G5 (samenwerkingsverband tussen de vijf verstrekkers van betrouwbare en objectieve farmacotherapeutische informatie)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 6 februari 2018. Evaluatierapport G5 (samenwerkingsverband tussen de vijf verstrekkers van betrouwbare en objectieve farmacotherapeutische informatie) - 29477-467

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid..
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg3

Voortgang nationaal preventieakkoord

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 6 februari 2018. Voortgang nationaal preventieakkoord - 32793-289

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 18 april 2018..

Officiële opening Oncode

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 februari 2018. Officiële opening Oncode - 32620-199

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapport van de externe evaluatiecommissie van de Gezondheidsraad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 5 februari 2018. Rapport van de externe evaluatiecommissie van de Gezondheidsraad - 34775-XVI-123

Besluit: Beleidsreactie van de minister van VWS afwachten

Reactie op het artikel in Zorgvisie dat ziekenhuizen data moeten terugkopen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 2 februari 2018. Reactie op het artikel in Zorgvisie dat ziekenhuizen data moeten terugkopen - 31765-295

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 2018.

Route verkenning zorgval

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 januari 2018. Route verkenning zorgval - 29538-250

Besluit: Desgewenst betrokken bij het verzameloverleg Ouderenmishandeling/Ouderenzorg/Verpleeghuiszorg d.d. 15 februari

34543 Tweede nota van wijziging inzake Wet uitvoering antidopingbeleid

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) - 34543

Besluit: Ter informatie.2

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 6 februari 2018. Tweede nota van wijziging - 34543-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: •stemmingen over dit wetsvoorstel hebben plaatsgevonden op 13 februari 2018.

Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2017.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 5 februari 2018. Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2017 - 34879

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 22 maart 2018.

34815 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 2 februari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34815-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2017. Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie - 34815

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Nieuwe EU-voorstellen 15 februari 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, H.J. Post - 15 februari 2018. Nieuwe EU-voorstellen 15 februari 2018 - 2018Z02691

Besluit: De commissie stemt in met het in de stafnotitie voorgestelde behandelvoorstelWetgeving

Behandeling van het thema 'Brexit'

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018. Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: Ter informatie.
Noot: De Brexit-rapporteurs Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA)