Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 februari 2018

Gepubliceerd: 22 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2018A005997
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9807c171-a095-4014-9acd-e003d3bcc774&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EUZA%20dd%2022%20februari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 32735, 34856

Inhoud


Nieuwe EU-Voorstellen

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 februari 2018. EU-voorstel: EU-toetredingsperspectief voor de Westelijke Balkan COM (2018) 65 - 2018Z02755

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-uitbreiding, nog te plannen voor de zomer.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het werkbezoek van de commissie aan de Westelijke Balkan in het meireces.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de informele Europese top inzake de Westelijke Balkan.

Questionnaire for the 29th Bi-annual Report of COSAC

Zaak: Brief derden - te - 15 februari 2018. Questionnaire for the 29th Bi-annual Report of COSAC - 2018Z02676

Besluit: De commissiestaf verzoeken de procedureel-technische vragen in concept in te vullen en de overige (politieke) vragen open te laten, ten behoeve van vaststelling van de beantwoording in de volgende procedurevergadering.4

Aanbeveling Europese Ombudsman over transparantie van het wetgevingsproces van de Raad

Zaak: Brief derden - Europese Ombudsman te Strasbourg Cedex - 13 februari 2018. Aanbeveling Europese Ombudsman over transparantie van het wetgevingsproces van de Raad - 2018Z02464

Besluit: Desgewenst betrokken bij de bijeenkomst over transparantie in Brussel op 19 februari 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg informatievoorziening gepland op 12 april 2018.
Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een kabinetsreactie, te ontvangen tijdig voor het algemeen overleg EU-informatievoorziening op 12 april 2018.

Brief van het Presidium over doorlooptijd van verzoeken aan overheidsorganen

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 8 februari 2018. Brief van het Presidium over doorlooptijd van verzoeken aan overheidsorganen - 2018Z02240

Besluit: Ter informatie.

Behandeling van het thema 'Brexit' in commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018. Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: Ter informatie.
Noot: Conform het besluit in de vorige procedurevergadering is deze brief over de behandeling van het thema 'Brexit' aan alle Kamercommissies toegezonden.

Afschrift brief Eerste Kamer der Staten-Generaal aan ministers voor Rechtsbescherming, van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. reactie op brief over boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen

Zaak: Brief derden - Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag - 15 februari 2018. Afschrift brief Eerste Kamer der Staten-Generaal aan ministers voor Rechtsbescherming, van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. reactie op brief over boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen - 2018Z02781

Besluit: Desgewenst betrekken bij de nog te plannen technische briefing van de Europese Commissie over het boetebeleid van de Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen.

Initiatiefnota van het lid Bisschop: “De lidstaten weer aan het roer!”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 16 februari 2018. Initiatiefnota van het lid Bisschop: “De lidstaten weer aan het roer!” - 34884

Besluit: De initiatiefnota agenderen voor het notaoverleg over de Staat van de Europese Unie, gepland op 26 maart 2018.
Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een kabinetsappreciatie van de initiatiefnota (inclusief de twintig beslispunten), te ontvangen tijdig voor het notaoverleg over de Staat van de Europese Unie.3
Noot: De commissiestaf zal met de griffie plenair overleggen over de praktische uitwerking van dit besluit, waaronder de spreektijd voor en wijze van beantwoording door de initiatiefnemer.

EU-Stafnotitie constitutionele aspecten van EU-voorstellen

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 15 februari 2018. EU-Stafnotitie constitutionele aspecten van EU-voorstellen - 2018Z02751

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken, gelet op de versterkte parlementaire aandacht voor constitutionele toetsing, in BNC-fiches voortaan uitdrukkelijk aandacht te besteden aan eventuele constitutionele aspecten van EU-voorstellen (verhouding tot institutionele en grondrechtelijke bepalingen in de Grondwet en in verdragen die fundamentele rechtsbeginselen vastleggen), en hiertoe een nieuwe rubriek aan het BNC-sjabloon toe te voegen.
Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken vragen om haar reactie op dit verzoek uiterlijk 23 maart aanstaande met de Kamer te delen, ten behoeve van agendering voor het algemeen overleg EU-informatievoorziening, gepland op 12 april 2018.
Besluit: De commissiestaf verzoeken samen met de commissiestaf Financiën een aanvullende stafnotitie voor te bereiden over de mogelijkheden tot externe advisering ten aanzien van constitutionele aspecten van EU-voorstellen.

Jaarplanning commissie EU-Zaken (in beslotenheid)

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 16 februari 2018. EU-Stafnotitie Uitwerking jaarplanning commissie Europese Zaken 2018 - 2018Z02771

Besluit: De jaarplanning versterking kennispositie commissie Europese Zaken 2018 wordt vastgesteld (zie bijlage).
Besluit: Schriftelijk inventariseren welke leden willen deelnemen aan de voorbereidingsgroep.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 27 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 16 februari 2018. Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 27 februari 2018 - 21501-02-1827

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 27 februari 2018, inbrengtermijn vaststellen op vandaag 17.00 uur.

EU publieke consultatie over de evaluatie van EU-steun voor de hervorming van het openbaar bestuur in het kader van het Instrument voor Pre-Accessiesteun (IPA en IPA II) en het Europees Nabuurschapsinstrument (ENPI/ENI) tussen 2007 en 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 15 februari 2018. EU publieke consultatie over de evaluatie van EU-steun voor de hervorming van het openbaar bestuur in het kader van het Instrument voor Pre-Accessiesteun (IPA en IPA II) en het Europees Nabuurschapsinstrument (ENPI/ENI) tussen 2007 en 2016 - 22112-2488

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-uitbreiding, nog te plannen voor de zomer.

Reactie op verzoek commissie inzake voortgang openbaarmaking van het rapport over Turkije van CPT

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 8 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake voortgang openbaarmaking van het rapport over Turkije van CPT - 32735-184

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-uitbreiding, nog te plannen voor de zomer.

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake de Economische en Monetaire Unie COM (2017) 824 en 827

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 6 februari 2018. Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake de Economische en Monetaire Unie COM (2017) 824 en 827 - 34856-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Brievenlijst