Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 14 februari 2018

Gepubliceerd: 14 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2018A00540
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=74fddb56-bea9-4447-816d-53dcea6b7184&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20I%26W%20-%20Voorstel%20La%C3%A7in%20%28SP%29%20feitelijke%20vragen%20Lelystad%2014%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Laçin (SP) tot het houden van feitelijke vragenronde inzake recente ontwikkelingen Lelystad Airport

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C. Laçin (SP) - 13 februari 2018. Voorstel Laçin (SP) tot het houden van feitelijke vragenronde inzake recente ontwikkelingen Lelystad Airport - 2018Z02519

Besluit: Het voorstel van het lid Laçin (SP) is aangenomen. De inbrengtermijn voor het stellen van feitelijke vragen over de recente ontwikkelingen inzake Lelystad Airport zal derhalve worden gesteld op 14 februari 2018 om 16.00 uur.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgend fracties met het voorstel ingestemd: PVV, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50plus en SGP. De fractie van de VVD heeft niet ingestemd met het voorstel. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.