Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 maart 2018

Gepubliceerd: 9 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2018A0052410
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=26f4f44e-8ca5-4f55-91cf-7a5900e7c523&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%208-3-2018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 31293, 26695, 32034, 29240, 29240, 29240, 27923, 31293, 25268, 25268, 31288, 31288, 31524, 34735, 34735, 32820, 32827

Inhoud


Voorstel Rondetafelgesprek Internationale samenwerking

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 15 februari 2018. Voorstel Rondetafelgesprek Internationale samenwerking - 2018Z02662

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

School moet boete betalen voor slechte begeleiding bij dyslexie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 8 maart 2018. School moet boete betalen voor slechte begeleiding bij dyslexie - 2018Z04122

Besluit: Minister verzoeken een schriftelijke reactie in brede zin te doen toekomen op het krantenartikel in het Algemeen Dagblad van 7 maart jl.Planning van werkzaamheden

Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 22 februari 2018. Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018 - 2018Z03246

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, waarin de (twee of drie) rapporteurs voor het wgo over het jaarverslag OCW worden benoemd (coalitie+oppositie), dat mogelijk in juni wordt gepland.

Geannoteerde agenda voor de informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-raad) (Cultuur) op 27 en 28 februari 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 20 februari 2018[EU-SIGNALERING] OJCS Cultuur - 2018Z02946

Besluit: Desgewenst betrokken bij inbreng schriftelijk overleg inzake Informele OJCS-raad over cultuur d.d. 22 februari 2018.8

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 februari 2018. Geannoteerde agenda voor de informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-raad) (Cultuur) op 27 en 28 februari 2018 - 21501-34-285

Besluit: Betrokken bij inbreng schriftelijk overleg inzake Informele OJCS-raad over cultuur d.d. 22 februari 2018.

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda OJCS-raad van 15 februari 2018 (Kamerstuk 21501-34-283)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 14 februari 2018. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda OJCS-raad van 15 februari 2018 - 21501-34-284

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij VSO OJCS-raad van 15 februari 2018 (21 501-34, nr. 284) d.d. 21 februari 2018.

Behandeling van het thema 'Brexit'

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018. Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: Ter informatie.
Noot: De Brexit-rapporteurs Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA) zijn graag bereid om met de commissies die dat wensen te overleggen en een nadere toelichting te geven.

Start ontwikkelfase curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 23 februari 2018. Start ontwikkelfase curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs - 31293-386

Besluit: Betrekken bij dossier Curriculum funderend onderwijs van de toekomst (Curriculum.nu).
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D29197.De ontwikkelfase duurt tot het voorjaar van 2019. Hierna worden de resultaten gepresenteerd. Na politieke besluitvorming worden de kerndoelen en eindtermen op basis van de bouwstenen geactualiseerd.EmancipatieGeen agendapuntenEuropa

Reactie op verzoek commissie over de reactie van VOS/ABB op het adviesrapport ‘Gewoon goed onderwijs!’ van de Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 23 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over de reactie van VOS/ABB op het adviesrapport ‘Gewoon goed onderwijs!’ van de Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 2018Z03377

Besluit: Betrekken bij dossier Krimp in het onderwijs.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D34757.In het 2e kwartaal 2018 ontvangt de Kamer de voortgangsrapportage inzake leerlingendaling.7

Werkprogramma 2018 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 21 februari 2018. Werkprogramma 2018 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) - 34775-VIII-125

Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.

Cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 19 februari 2018. Cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs - 26695-121

Besluit: Minister verzoeken de Kamer vóór de pv van 15 maart a.s. te informeren over het exacte tijdstip waarop de voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Kamer wordt toegezonden. De commissie doet hierbij het verzoek om de Kamer z.s.m. deze voortgangsrapportage te doen toekomen, in ieder geval sneller dan eind juni.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 23 maart a.s. te 11.00 uur.

Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 15 februari 2018. Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo - 32034-29

Besluit: Een dossier ICT in het onderwijs maken en onderhavig document aan toevoegen.
Noot: In het 2e kwartaal 2018 ontvangt de Kamer een brief over de afronding van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT.

Verslag van een schriftelijk overleg over de monitor sociale veiligheid in en rond scholen (Kamerstuk 29240-75)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 september 2016. Reactie op verzoek commissie inzake het krantenartikel "Kinderombudsvrouw: Pestprotocol werkt nog niet goed genoeg" - 29240-74

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij nog te plannen VSO, met als eerste spreker het lid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 april 2017. Students Well Being rapportage PISA 2015 (deel III) - 34550-VIII-131

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij nog te plannen VSO, met als eerste spreker het lid Westerveld.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 december 2016. Monitor sociale veiligheid in en rond scholen - 29240-75

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij nog te plannen VSO, met als eerste spreker het lid Westerveld.

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 14 februari 2018. Antwoorden op vragen commissie over de monitor sociale veiligheid in en rond scholen - 29240-76

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij nog te plannen VSO, met als eerste spreker het lid Westerveld.

Controles gewichtenregeling

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 13 februari 2018. Controles gewichtenregeling - 34775-VIII-124

Besluit: Betrekken bij het AO achterstandenbeleid op 15 maart a.s.

Reactie op verzoek commissie over de notitie van de gemeente Sluis van 1 december 2017 m.b.t. toekomst voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 9 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over de notitie van de gemeente Sluis van 1 december 2017 m.b.t. toekomst voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 2018Z02344

Besluit: Betrekken bij het dossier Krimp in het onderwijs.
Besluit: Minister verzoeken bij de voortgangsrapportage leerlingendaling de visie van het kabinet te betrekken.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D37125.In het 2e kwartaal 2018 ontvangt de Kamer de voortgangsrapportage inzake leerlingendaling.

Evaluatie Ouders en Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 9 februari 2018. Evaluatie Ouders en Onderwijs - 34775-VIII-123

Besluit: Betrekken bij het dossier ouderbetrokkenheid, in afwachting van de reactie van de minister op de evaluatie.
Noot: Dit voorjaar ontvangt de Kamer de kabinetsreactie op de evaluatie.

Werkdrukakkoord primair onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 9 februari 2018. Werkdrukakkoord primair onderwijs - 27923-284

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Groepsgrootte in het basisonderwijs en het werkdrukakkoord po.5

Groepsgrootte in het basisonderwijs in 2017

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 19 januari 2018. Groepsgrootte in het basisonderwijs in 2017 - 31293-385

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Groepsgrootte in het basisonderwijs.
Noot: Aangehouden in vorige p.v. in afwachting van AO Leraren op 21 februari jl.

Beschikbaarheid Mijn DUO vanaf 29 maart 18:00 uur tot en met 30 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 26 februari 2018. Beschikbaarheid Mijn DUO vanaf 29 maart 18:00 uur tot en met 30 april 2018 - 25268-159

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer uiterlijk 15 mei a.s. te informeren over het verloop van de implementatie van het ICT-project Programma Vernieuwing Studiefinanciering, na consultatie van de stakeholders.Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Reactie op verzoek commissie over de resultaten van het gesprek met de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman over de stand van zaken rondom de informatievoorziening en het invorderingsproces van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over de resultaten van het gesprek met de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman over de stand van zaken rondom de informatievoorziening en het invorderingsproces van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - 25268-160

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2017D38448.In het voorjaar van 2018 ontvangt de Kamer brief, waarin de minister terugkomt op de verdere opvolging die zij geeft aan de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman.

Doorstroom mbo-pabo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 februari 2018. Doorstroom mbo-pabo - 31288-618

Besluit: Betrokken bij AO leraren van 21 februari jl. en bij het vervolg-AO op 14 maart a.s.

Reactie op verzoek commissie over toestemming gesprekken met de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over toestemming gesprekken met de Inspectie van het Onderwijs - 2018Z02910

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D04487. Betreft toestemming voor betrokkenheid inspectie bij gesprek over Onderwijsverslag en bij rondetafelgesprek inzake lumpsumfinanciering.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake werkdruk)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 februari 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake werkdruk) - 34886

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 16 maart 2018 te 11.00 uur.
Noot: De OCW-kenniscoördinator heeft naar de technische aspecten van onderhavig wetsvoorstel gekeken en hierover geen opmerkingen.

Procesaanpak uitwerking visie internationalisering hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 14 februari 2018. Procesaanpak uitwerking visie internationalisering hoger onderwijs - 31288-617

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Nederlands/Engels in het hoger onderwijs op 3 april a.s.
Noot: Reactie op commissiebrieven met kenmerk 2018D03352 en 2018. D01359.In deze brief worden aantal adviezen/onderzoeken aangekondigd. Dit betreft een advies van de Onderwijsraad, een onderzoek naar taalbeleid door het SCP (als vervolg op de KNAW-verkenning «Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands hoger onderwijs» ) en een internationaliseringsagenda van de VSNU en de VH, waarin in samenspraak met andere stakeholders aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen en randvoorwaarden voor internationalisering.De minister verwacht in juni de visiebrief internationalisering gereed te hebben, opdat een algemeen overleg Internationalisering ho vóór het zomerreces kan plaatsvinden. Het algemeen overleg Nederlands/Engels in het hoger onderwijs staat gepland op 3 april a.s. Ter informatie: de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie heeft op 4 december 2017 een uitgebreid rondetafelgesprek georganiseerd over dit onderwerp. Een aantal OCW-commissieleden waren hierbij aanwezig. De voorbereidingsgroep voor rondetafelgesprek Internationalisering hoger onderwijs zou bijeenkomen na ontvangst van deze procesbrief (zie rondvraagpunt van het lid Özdil).

Uitvoering van de motie van het lid Wiersma c.s. over onderzoek naar het lage aantal bbl-plekken (Kamerstuk 31524-326)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 14 februari 2018. Uitvoering van de motie van het lid Wiersma c.s. over onderzoek naar het lage aantal bbl-plekken en toezending Monitoringsrapportage Subsidieregeling Praktijkleren 2017 - 31524-352

Besluit: Betrekken bij het dossier mbo, in afwachting van de reactie van de minister op deel 2 van het SER-advies over de toekomst van het beroepsonderwijs.
Noot: In onderhavige brief zegt de minister dat zij in haar reactie op het tweede deel van het SER-advies over de toekomst van het beroepsonderwijs, die de

Tweede nota van wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juni 2017. Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat) - 34735

Besluit: De stemmingen hebben op 13 februari jl. plaatsgevonden.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 februari 2018. Tweede nota van wijziging - 34735-22

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Algemene kwaliteitszorgbepaling voor onderwijsinstellingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 februari 2018. Algemene kwaliteitszorgbepaling voor onderwijsinstellingen - 34735-21

Besluit: Betrokken bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel.

Regelluwe scholen

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 20 februari 2018. Stafnotitie - Regelluwe scholen - 2018Z02959

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng van het schriftelijk overleg van 8 maart 2018 inzake regelluwe scholen.Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbieding publicatie 'Feiten & Cijfers' over beleid voor excellente wetenschap van Rathenau Instituut

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 14 februari 2018. Aanbieding publicatie 'Feiten & Cijfers' over beleid voor excellente wetenschap van Rathenau Instituut - 2018Z02626

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een kabinetsreactie, met name in hoeverre dit aansluit bij de ambities van het kabinet.

Aanbieding sectoradvies theater 'Over grenzen' van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 27 februari 2018. Aanbieding sectoradvies theater 'Over grenzen' van Raad voor Cultuur - 2018Z03580

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken.Rondvraag Cultuur en Media

Aanbieding sectoradvies audiovisueel 'Zicht op zo veel meer' van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 27 februari 2018. Aanbieding sectoradvies audiovisueel 'Zicht op zo veel meer' van Raad voor Cultuur - 2018Z03579

Besluit: Kabinetsreactie voor de zomer verzoeken.

Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari 2018, over bescherming en behoud van erfgoed

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari 2018, over bescherming en behoud van erfgoed - 32820-220

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Wob-verzoek over toetsingskader van de Nederlandse Publieke Omroep

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 14 februari 2018. Wob-verzoek over toetsingskader van de Nederlandse Publieke Omroep - 32827-123

Besluit: Betrekken bij het dossier Media.
Noot: De NPO zal over het jaar 2017 het radio- en televisie-aanbod classificeren conform het inmiddels vastgestelde toetsingskader en zal hierover over enkele maanden rapporteren in de jaarlijkse Terugblik.

Afschrift brief aan de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) over hun input voor toekomstig en lopend cultuurbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 13 februari 2018. Afschrift brief aan de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten(NAPK) over hun input voor toekomstig en lopend cultuurbeleid - 2018Z02509

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2018D00804.