Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 februari 2018

Gepubliceerd: 8 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2018A003689
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fd1b38e4-e49f-48d6-bc70-a1b4a7419b2c&title=Besluitenlijst%20VWS%207%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32620, 29689, 29689, 29689, 34104, 34477, 34880, 32279, 29538, 31765, 29477, 33578, 24077, 32772, 31016, 34470, 34797, 34797, 29477

Inhoud


Voorstel aan de commissie om de bewindspersonen VWS te rappelleren inzake toezending van de Jaarplanningsbrief 2018

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, H.J. Post - 7 februari 2018. Voorstel aan de commissie om de bewindspersonen VWS te rappelleren inzake toezending van de Jaarplanningsbrief 2018 - 2018Z02121

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek van het lid De Vries (VVD) om een reactie op bericht Skipr.nl d.d. 2 februari 2018 ''Functioneel zorgvastgoed is als Zwitsers zakmes’.Te ontvangen voor het Verzameloverleg: Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg d.d. 4 april 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 7 februari 2018. Verzoek van het lid De Vries (VVD) om een reactie op bericht Skipr.nl d.d. 2 februari 2018 ''Functioneel zorgvastgoed is als Zwitsers zakmes’.Te ontvangen voor het Verzameloverleg: Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg d.d. 4 april 2018 - 2018Z02041

Besluit: Verzoek gehonoreerd8

Verzoek lid Hijink (SP) om reactie op bericht Telegraaf.nl d.d. 6 februari 2018 'Honderdduizenden ouderen houden dure ziekenhuisbedden bezet'.Te ontvangen voor het Verzameloverleg: ouderenmishandeling/ouderenzorg/verpleeghuiszorg d.d. 15 februari 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 7 februari 2018 - Verzoek lid Hijink (SP) om reactie op bericht Telegraaf.nl d.d. 6 februari 2018 'Honderdduizenden ouderen houden dure ziekenhuisbedden bezet'.Te ontvangen voor het Verzameloverleg: ouderenmishandeling/ouderenzorg/verpleeghuiszorg d.d. 15 februari 2018. - 2018Z02034

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een rondetafelgesprek over Wijkverpleging

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 6 februari 2018 - Verzoek van het lid Hijink (SP) om een rondetafelgesprek over Wijkverpleging - 2018Z01907

Besluit: Verzoek niet gehonoreerd

Verzoek om het AO Verzameloverleg: Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg, gepland op 7 maart, met een aantal weken uit te stellen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) - 1 februari 2018. Verzoek om het AO Verzameloverleg: Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg, gepland op 7 maart, met een aantal weken uit te stellen. - 2018Z01746

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek van het lid Kooiman om voorafgaand aan het debat over de evaluatie van de Jeugdwet een rondetafelgesprek te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 31 januari 2018. Verzoek van het lid Kooiman om voorafgaand aan het debat over de evaluatie van de Jeugdwet een rondetafelgesprek te plannen - 2018Z01534

Besluit: Verzoek gehonoreerd; zie tevens agendapunt

Aanbod van de minister voor Medische Zorg voor een technische briefing over de zorgramingen

Zaak: Overig - griffier, H.J. Post - 1 februari 2018. Aanbod van de minister voor Medische Zorg voor een technische briefing over de zorgramingen - 2018Z01693

Besluit: De commissie maakt graag gebruik van het aanbod voor een technische briefing
Noot: Bij de begrotingsbehandeling is gesproken over de ramingstechniek en het optreden van mee- en tegenvaller in de zorg. In het debat (12 december 2017) stelde het lid Dijksma voor hierover een technische briefing te houden, hetgeen de minister toezegde.7

Verzoek van het Ministerie van VWS om het Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 22 maart 2018 te verplaatsen naar een later tijdstip

Zaak: Overig - griffier, H.J. Post - 1 februari 2018. Verzoek van het ministerie van VWS Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 22 maart 2018 te verplaatsen naar een later tijstip - 2018Z01674

Besluit: Verzoek gehonoreerd. (Voor het Meireces)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de commissie te informeren over de uitkomsten ten aanzien van de Schrapsessies

Grotere zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 januari 2018. Grotere zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist - 32620-198

Besluit: Betrokken bij het Verzameloverleg: Zorgverzekeringswet /Mondzorg/tandzorg / Pakketbeheer / Medische zorg op de BES-eilanden / Eerstelijnszorg d.d. 1 februari 2018. Overig

Uitvoering motie van het lid Ellemeet over de voor- en nadelen van het direct overmaken van de zorgtoeslag aan de zorgverzekeraar (Kamerstuk 314725-XVI-10)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 januari 2018. Uitvoering motie van het lid Ellemeet over de voor- en nadelen van het direct overmaken van de zorgtoeslag aan de zorgverzekeraar - 34775-XVI-122

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Verzameloverleg: Zorgverzekeringswet /Mondzorg/tandzorg / Pakketbeheer / Medische zorg op de BES-eilanden / Eerstelijnszorg d.d. 1 februari 201

Polisaanbod

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 januari 2018. Polisaanbod - 29689-886

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Verzameloverleg: Zorgverzekeringswet /Mondzorg/tandzorg / Pakketbeheer / Medische zorg op de BES-eilanden / Eerstelijnszorg d.d. 1 februari 2018.

Contractering wijkverpleging

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 januari 2018. Contractering wijkverpleging - 29689-885

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Verzameloverleg: Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg d.d. 25 januari 201

Reactie op het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over de rol van zorginkoop in het zorgstelsel

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 januari 2018. Reactie op het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over de rol van zorginkoop in het zorgstelsel - 29689-884

Besluit: Betrokken bij Verzameloverleg: Zorgverzekeringswet /Mondzorg/tandzorg / Pakketbeheer / Medische zorg op de BES-eilanden / Eerstelijnszorg d.d. 1 februari 201

Twee deelrapporten: Beleidsparticipatie in de Wmo 2015 en De Wmo 2015 in praktijk

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 1 februari 2018. Twee deelrapporten: Beleidsparticipatie in de Wmo 2015 en De Wmo 2015 in praktijk - 34104-204

Besluit: Agenderen voor verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Maatschappelijke opvang / Hulpmiddelenbeleid d.d. 15 maart 2018. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Reactie op verzoek commissie over de uitspraken aangaande de zorg van de President van de Algemene Rekenkamer, in het artikel ‘Onduidelijkheid over overheidsuitgaven’ in De Telegraaf van 3 december 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 1 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over de uitspraken aangaande de zorg van de President van de Algemene Rekenkamer, in het artikel ‘Onduidelijkheid over overheidsuitgaven’ in De Telegraaf van 3 december 2017 - 34477-32

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie Jeugdwet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. Raemakers (D66) - 7 februari 2018. Verzoek van het lid Raemakers om toezending van de onderzoeksopdracht door ministerie van VWS voor de eerste evaluatie op de Jeugdwet alsmede een verduidelijking van in hoeverre en op welke wijze het ministerie de jeugd-GGZ in die onderzoeksopdracht betrokken heeft - 2018Z02108

Besluit: Verzoek gehonoreerd4

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 30 januari 2018. Evaluatie Jeugdwet - 34880-1

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Jeugdhulp en/of het aangevraagde dertigledendebat over de Evaluatie Jeugdwet
Besluit: Voorafgaand aan een overleg zal het ministerie van VWS worden verzocht om een technische briefing ter zake
Besluit: Na de technische briefing door het ministerie van VWS en voorafgaand aan een debat zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. (zie rondvraagpunt lid Kooiman). De staf van de commissie zal hiervoor na een e-mailinventarisatie bij de leden een opzet maken.
Noot: •Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg (zie bijgevoegde link)•Zie tevens het rondvraagpunt van het lid Kooiman (agendapunt 27)

Jaarverslag 2016 van PGD Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 januari 2018. Jaarverslag Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2016 - 32279-120

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Route verkenning zorgval

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 januari 2018. Route verkenning zorgval - 29538-250

Besluit: Agenderen voor verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg d.d. 15 februari 2018.
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

IQ Healthcare rapportage International Health Policy Survey 2017 Commonwealth Fund

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 januari 2018. IQ Healthcare rapportage International Health Policy Survey 2017 Commonwealth Fund - 31765-294

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg d.d. 15 februari 201

Reactie op verzoek commissie inzake de onderhandelingen over nieuwe zorgakkoorden

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 december 2017. Reactie op verzoek commissie inzake de onderhandelingen over nieuwe zorgakkoorden - 34775-XVI-119

Besluit: Betrekken bij een nog te plannen rondetafelgesprek
Noot: •Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering3

Reactie op evaluaties van de ZonMw programma's Goed Gebruik Geneesmiddelen en Health Technology Assessment

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 januari 2018. Reactie op evaluaties van de ZonMw programma's Goed Gebruik Geneesmiddelen en Health Technology Assessment - 29477-465

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg (zie bijgevoegde link)

Voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het introduceren van een facultatieve prestatie met een vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medisch specialistische zorg per 1 januari 2019.

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 januari 2018. Voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het introduceren van een facultatieve prestatie met een vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medisch specialistische zorg per 1 januari 2019 - 33578-51

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 21 februari 201

Jaarbericht 2017 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en rapport "Langdurige klachten na gebruik xtc”

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 januari 2018. Jaarbericht 2017 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en rapport "Langdurige klachten na gebruik xtc” - 24077-409

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 18 april 2018.

Beleidsdoorlichting Sport

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 januari 2018. Beleidsdoorlichting Sport - 32772-31

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 maart 2018 te 14.00 uur en de commissiestaf verzoeken om tijdig voorafgaand aan de inbrengdatum een notitie op te stellen
Noot: De commissie Financiën adviseert vanuit haar horizontale betrokkenheid bij de rijksuitgaven, om over een beleidsdoorlichting vragen te stellen. Ter voorbereiding hierop kunt u een kort advies van de commissiestaf vragen (2015Z02621). De leden van de commissie kunnen het advies van de commissiestaf desgewenst betrekken bij het stellen van vragen over de beleidsdoorlichting.

NIVEL dossieronderzoek Patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 januari 2018. NIVEL dossieronderzoek Patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken - 31016-105

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg d.d. 7 maart 2018.

Goedkeuringsprocedure nieuwsoortige tabaksproducten (Uitvoering motie van het lid Van Gerven c.s. over een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten (Kamerstuk 34470-13))

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 19 januari 2018. Goedkeuringsprocedure nieuwsoortige tabaksproducten (Uitvoering motie van het lid Van Gerven c.s. over een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten) - 34470-15

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 18 april

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzingen

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 31 januari 2018. Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzingen - 34874

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 maart 2018 te 14.00 uurStukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 januari 2018. Nota van wijziging - 34797-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 januari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34797-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 oktober 2017. Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd - 34797

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voortgang project relocatie Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 januari 2018. Voortgang project relocatie Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) - 29477-466

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 18 april 2018.

Lijst EU-voorstellen VWS december 2017 - januari 2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, H.J. Post - 1 februari 2018. Lijst EU-voorstellen VWS december 2017 - januari 2018 - 2018Z01691

Besluit: De commissie stemt in met de in de stafnotitie gedane voorstellen. Ten aanzien van de Openbare raadpleging over een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen wordt het kabinet verzocht om de concept-kabinetsreactie naar de Kamer te sturen voordat de definitieve versie naar de Europese Commissie wordt gestuurd,