Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 februari 2018

Gepubliceerd: 9 februari 2018
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2018A003636
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e38f2895-01f6-428f-8c49-0d2ccf0bcf44&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BUHA%20OS%20d.d.%208%20februari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 25074, 34868, 21501, 34800

Inhoud


Verzoek aan minister inzake informatievoorziening Kamer over besluiten met een beleidsmatige consequentie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.D.D. van Weerdenburg (PVV) - 8 februari 2018. Verzoek aan minister over informatievoorziening Kamer - 2018Z02242

Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om, wanneer zij naar buiten communiceert over besluiten met een beleidsmatige consequentie, hierover ook de Kamer per brief te informeren.

Rappel op tijdens algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking d.d. 6 december 2017 toegezegde brief over de betrokkenheid van FMO bij het havenproject in Colombia en mogelijke misstanden daaromtrent

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.Ö. Alkaya (SP) - 8 februari 2018. Rappel op tijdens algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking d.d. 6 december 2017 toegezegde brief over de betrokkenheid van FMO bij het havenproject in Colombia en mogelijke misstanden daaromtrent - 2018Z02241

Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de door haar toegezegde brief over betrokkenheid van FMO bij het havenproject in Colombia en misstanden daaromtrent op korte termijn aan de Kamer toe te zenden5

Fiche: Mededeling en Verordening Investeringstoets

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 1 december 2017. Fiche: Mededeling en Verordening Investeringstoets - 22112-2437

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 14 februari 2018 14.00 uur en de minister verzoeken om de antwoorden uiterlijk 19 februari 2018 aan de kamer te doen toekomen.

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de tweejaarlijkse ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 9 december tot en met 11 december 2017.

Zaak: Overig - voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, R. de Roon (PVV) - 2 februari 2018. Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de tweejaarlijkse ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 9 december tot en met 11 december 2017 - 25074-192

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 22 februari 2018.
Besluit: Tijdens de procedurevergadering van 8 maart 2018 spreekt de commissie verder over mogelijke toekomstige deelname aan parlementaire WTO-conferenties.

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Libanon van 13 oktober 2017 tot en met 17 oktober 2017.

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 25 januari 2018. Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Libanon van 13 oktober 2017 tot en met 17 oktober 2017 - 34868-1

Besluit: Ter informatie.4

Lijst EU-voorstellen d.d. 2 februari 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 februari 2018. Lijst EU-voorstellen d.d. 2 februari 2018 - 2018Z01805

Besluit: Verslag over het stelsel van algemene preferenties voor de periode 2016-2017 desgewenst betrekken bij het algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 22 februari 2018.Overig

Verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken voor Handel van 10-14 december en marge van de 11e WTO Ministeriële Conferentie in Buenos Aires, Argentinië

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 30 januari 2018. Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken voor Handel van 10-14 december en marge van de 11e WTO Ministeriële Conferentie in Buenos Aires, Argentinië - 21501-02-1818

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 22 februari 2018.

Reactie op het verzoek om een technische briefing inzake de handelspositie van Nederland

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 8 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing over de handelspositie van Nederland - 2018Z02174

Besluit: Technische briefing handelspolitiek en technische briefing handelsbevordering achtereenvolgens organiseren op 21 februari 2018.VerdragenGeen agendapuntenEuropa

Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) nr. 2016/2134 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 1 februari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34800-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 3 oktober 2017. Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) nr. 2016/2134 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - 34800

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.3

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift reactie op de brief van Stichting Jakarta Animal Aid Network (JAAN) over effect palmolie op ontbossing, klimaat en volksgezondheid

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 30 januari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake afschrift reactie op de brief van Stichting Jakarta Animal Aid Network (JAAN) over effect palmolie op ontbossing, klimaat en volksgezondheid - 2018Z01412

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

IOB Beleidsdoorlichting van de Nederlandse samenwerking met de ontwikkelingsorganisaties van de Verenigde Naties

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 26 januari 2018. IOB Beleidsdoorlichting van de Nederlandse samenwerking met de ontwikkelingsorganisaties van de Verenigde Naties - 2018Z01270

Besluit: Gesprek met IOB over deze beleidsdoorlichting, te organiseren voor het nog in te plannen algemeen overleg Multilaterale Organisaties.
Besluit: Agenderen voor nog in te plannen algemeen overleg Multilaterale Organisaties.

Aanbod SER voor toelichting op de IMVO-convenantsaanpak

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 8 februari 2018. Aanbod SER voor toelichting op deze IMVO-convenantsaanpak - 2018Z02231

Besluit: Gesprek met een delegatie vanuit de convenanten organiseren voor het algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, d.d. 6 maart 2018.

Verzoek Permanent Mission of the Republic of Ecuador to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, namens OEIGWG, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Brief derden - Permanent Mission of the Republic of Ecuador to the United Nations Office and other international organizations in Geneva te Ginibra - 22 januari 2018. Verzoek Permanent Mission of the Republic of Ecuador to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, namens OEIGWG, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 2018Z01003

Besluit: Permanente Vertegenwoordiger van Ecuador bij de VN-organisaties in Genève ontvangen in het kader van bijzondere procedure door het lid Alkaya in de week van 6 maart 2018.2

Verzoek Ambassade van Vietnam m.b.t. bezoek voorzitter van Vietnamese parlement d.d. 26-28 maart 2018.

Zaak: Brief derden - Ambassade van Vietnam (NL) te Den Haag - 5 januari 2018. Verzoek Ambassade van Vietnam, namens de ambassadeur, om gesprek met voorzitter van vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. bezoek voorzitter van Vietnamese parlement d.d. 26-28 maart 2018 - 2018Z00132

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om een verslag van de handelsmissie naar Maleisië en Vietnam voor het bezoek van de voorzitter van het Vietnamese parlement aan de Kamer te sturen.
Noot: Op 27 maart 2018 brengt de voorzitter van het parlement van Vietnam een bezoek aan de Tweede Kamer. Een onderdeel van het programma van dit bezoek zal een gesprek met de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken zijn. Binnen het programma zal een gesprek met de delegatie worden ingepland van 16.30 tot 18.00 uur.

Verzoek Het Grote Midden Oosten Platform, namens deelnemers werkconferentie Oxfam Novib, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over situatie jongeren in het Midden-Oosten d.d. 16 februari 2018.

Zaak: Brief derden - Het Grote Midden Oosten Platform te Amsterdam - 26 januari 2018. Verzoek Het Grote Midden Oosten Platform, namens deelnemers werkconferentie Oxfam Novib, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over situatie jongeren in het Midden-Oosten d.d. 16 februari 2018 - 2018Z01431

Besluit: Overlaten aan individuele leden.