Verzoek lid De Vries (VVD) om schriftelijk overleg te voeren over brief d.d. 16-01-208 inzake Aanvullende geneeskundige zorg voor kwetsbare groepen in de eerste lijn

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 31 januari 2018. Verzoek lid De Vries (VVD) om schriftelijk overleg te voeren over brief d.d. 16-01-208 inzake Aanvullende geneeskundige zorg voor kwetsbare groepen in de eerste lijn - 2018Z01516

Besluit: Verzoek van het lid De Vries (VDD) gehonoreerd
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd op het verzoek van het lid Aukje de Vries (VVD): CDA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie. Genoemde fracties hebben alle ingestemd met het verzoek waarmee het is gehonoreerd