Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 1 februari 2018

Gepubliceerd: 1 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2018A002757
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=031bc8a4-d325-4698-9674-853ff636ce8d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%201%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34270, 34430, 32847, 29453, 34652, 32847, 34652, 24170, 33990, 29924, 34824, 34854, 22112

Inhoud


Rondvraagpunt inzake verzoek om brieven inzake Aanpak leeftijdsdiscriminatie van de agenda te halen bij het AO Discriminatie van 14 februari a.s.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van den Bosch (VVD) - 1 februari 2018. Rondvraagpunt inzake verzoek om brieven inzake Aanpak leeftijdsdiscriminatie van de agenda te halen bij het AO Discriminatie van 14 februari a.s. - 2018Z01670

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De commissie SZW zal worden verzocht de brieven te behandelen in een AO Discriminatie op de arbeidsmarkt.

Mededeling over besluiten inzake inleidende verzoeken tot het houden van een referendum

Zaak: Overig - voorzitter van de Kiesraad, J.G.C. Wiebenga - 26 januari 2018. Mededeling over besluiten inzake inleidende verzoeken tot het houden van een referendum - 34270-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reacties op de Probleemverkenning en verslag van de volgende fase van de werkzaamheden van de staatscommissie parlementair stelsel

Zaak: Overig - voorzitter staatscommissie parlementair stelsel, J.W. Remkes - 18 januari 2018. Reacties op de Probleemverkenning en verslag van de volgende fase van de werkzaamheden van de staatscommissie parlementair stelsel - 34430-6

Besluit: Overlaten aan de parlementaire begeleidingsgroep Staatscommissie parlementair stelsel

Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 21 december 2017. Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018 - 2017Z18901

Besluit: De commissie financiën zal worden verzocht bij het beleidsthema Digitalisering de commissie BIZA toe te voegen.

Programma rondetafelgesprek NOVI

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 30 januari 2018. Stafnotitie t.b.v. het rondetafelgesprek NOVI - 2018Z01429

Besluit: Aan de lijst van uit te nodigen personen wordt toegevoegd: LTO bij het blok: maatschappelijke organisaties.Bouwend Nederland wordt uitgenodigd een position paper te sturen.
Noot: Het RTG wordt gepland op woensdag 7 maart 2018.

Eindrapportage van de Samenwerkingstafel middenhuur

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 januari 2018. Eindrapportage van de Samenwerkingstafel middenhuur - 32847-316

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Middenhuur (in april)
Besluit: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een reactie verzoeken voorafgaand aan het nog te plannen AO Middenhuur.
Besluit: Agenderen voor gesprek met de voorzitter van de Samenwerkingstafel, de heer Van Gijzel.

Verduidelijking beleidsregels sanering en beleidsregels borgingsvoorziening

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 januari 2018. Verduidelijking beleidsregels sanering en beleidsregels borgingsvoorziening - 29453-465

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties.

Reactie op het amendement van het lid Ronnes over het beoordelen van een huurverlagingsvoorstel in de vrije sector (Kamerstuk 34652-18)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 januari 2018. Reactie op het amendement van het lid Ronnes over het beoordelen van een huurverlagingsvoorstel in de vrije sector - 34652-25

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de verdere plenaire behandeling van het wetsvoorstel TK 34652. (stemmingen)

Voorbehouden bij woningaankoop

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 januari 2018. Voorbehouden bij woningaankoop - 32847-315

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en resultaten vervolgonderzoek afwachten.

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 januari 2018. Tweede nota van wijziging - 34652-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 januari 2017. Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage - 346524

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling op 24 januari 2018.

Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw (uitvoering motie Volp over een actieplan voor de bouw conform het VN-verdrag (Kamerstuk 24170-155))

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 januari 2018. Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw (uitvoering motie Volp over een actieplan voor de bouw conform het VN-verdrag (Kamerstuk 24170-155)) - 33990-63

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing.

Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2017, over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2017, over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD en de MIVD - 29924-154

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg IVD.

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken bij de noodzakelijke ontvlechting uit hoofde van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en de wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland (Kamerstuk 34824)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 januari 2018. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken bij de noodzakelijke ontvlechting uit hoofde van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en de wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland - 34824-4

Besluit: Betrekken bij het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik (34 824).

Herbenoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 januari 2018. Herbenoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen - 34775-VII-50

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift brief van de voorzitter van de GRECO (Group of States against Corruption) over het overnemen van de aanbevelingen gedaan door de GRECO in de vierde ronde (“Prevention of corruption in respect of members of parliament, judges and prosecutors”)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 januari 2018. Afschrift brief van de voorzitter van de GRECO (Group of States against Corruption) over het overnemen van de aanbevelingen gedaan door de GRECO in de vierde ronde (“Prevention of corruption in respect of members of parliament, judges and prosecutors”) - 34775-VII-49

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integriteit.3

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 januari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34854-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 december 2017. Intrekking van de Wet raadgevend referendum - 34854

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling bij voorkeur in de week van 12 februari 2018 of spoedig daarna.
Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek op dinsdag 13 februari 2018.

Afschrift reactie op de brief van DINGtiid, adviesorgaan voor de Friese taal over de beantwoording VSO Tussenevaluatie Friese taal en cultuur (Kamerstuk 34550-VII-35)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 januari 2018. Afschrift reactie op de brief van DINGtiid, adviesorgaan voor de Friese taal over de beantwoording VSO Tussenevaluatie Friese taal en cultuur (Kamerstuk 34550-VII-35) - 34775-VII-48

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken bij de bestuursafspraken Friese taal en cultuur.

Kabinetsreactie op de consultatie van de Commissie inzake de openbare raadpleging inzake hergebruik van overheidsinformatie (PSI-richtlijn)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 januari 2018. Kabinetsreactie op de consultatie van de Commissie inzake de openbare raadpleging inzake hergebruik van overheidsinformatie (PSI-richtlijn) - 22112-2464

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.