Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 1 februari 2018

Gepubliceerd: 1 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2018A001877
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=74afeb84-7176-4564-aea0-dc111eccc989&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%201-2-2018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32034, 33661, 31289, 29546, 31293, 28760, 31288, 31288, 31288, 31288, 33495

Inhoud


Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 21 december 2017. Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018 - 2017Z18901

Besluit: Ter informatie.

Brochure Doorbraakproject en rapport Berenschot Toets SIVON

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 25 januari 2018. Brochure Doorbraakproject en rapport Berenschot Toets SIVON - 32034-23

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg over ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) op 31 januari 2018.EmancipatieGeen agendapuntenEuropa

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs (33 661)

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 24 januari 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33661-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport 'Licht op schaduwonderwijs'

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 24 januari 2018. Rapport 'Licht op schaduwonderwijs' - 31289-358

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 7 maart a.s. te 10.00 uur.
Noot: Een stafnotitie is nagezonden. Het rapport over schaduwonderwijs betreft niet alleen het voortgezet onderwijs, maar in zeker mate ook het primair en beroepsonderwijs.

Tweede voortgangsrapportage regelluwe scholen

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 23 januari 2018. Tweede voortgangsrapportage regelluwe scholen - 29546-28

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 8 maart a.s. te 10.00 uur.
Noot: Betreft uitvoering van de moties van de leden Ypma en Straus.5

Groepsgrootte in het basisonderwijs in 2017

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 19 januari 2018. Groepsgrootte in het basisonderwijs in 2017 - 31293-385

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na het AO Leraren op 21 februari a.s.

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de heer T. over zorgen over de realisatie van passend onderwijs en een klacht tegen de plaatsingsprocedure van het VSO Leo Kanner College in Leiden

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 16 januari 2018. Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de heer T. over zorgen over de realisatie van passend onderwijs en een klacht tegen de plaatsingsprocedure van het VSO Leo Kanner College in Leiden - 2018Z00454

Besluit: Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D36649.

Evaluatie wetswijziging volwasseneneducatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 september 2017. Evaluatie wetswijziging volwasseneneducatie - 28760-68

Besluit: Betrekken bij dossier volwasseneneducatie, in afwachting van brief over toekomst volwasseneneducatie, tweede kwartaal 2018.Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Jaarplanning 2018 OCW

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 26 januari 2018. Jaarplanning commissie OCW 2018 - 2018Z01257

Besluit: Per e-mail wordt geïnventariseerd op welke onderwerpen fracties in 2018 de kennis- en informatiepositie willen versterken. De planningsbrief (Jaarplanning 2018 OCW) en het jaarplan 2017 kan daar o.a. bij worden betrokken worden. Om de fracties de gelegenheid te bieden in gesprek te gaan met de kenniscoördinator over de achtergronden en mogelijkheden van ondersteuning in het kader van kennisversterking (KVKO), hetgeen zeer wordt aanbevolen,
Noot: Desgewenst kan de staf een overzicht geven van onderzoeken die lopen bij het ministerie, externe kennisinstellingen en adviesraden.Kort voor of na het krokusreces wordt in het besloten deel van de procedurevergadering het conceptjaarplan besproken: dat wil zeggen de uitkomst van de emailinventarisatie en mogelijke onderwerpen die ter plekke worden aangedragen.In een daarop volgende procedurevergadering wordt de jaarplanning vervolgens vastgesteld en openbaar gemaakt.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 januari 2018. Jaarplanning 2018 OCW - 34775-VIII-122

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 15 februari a.s.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2017D32673.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de wet invoering associate degree-opleiding

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 24 januari 2018. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de wet invoering associate degree-opleiding - 31288-605

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 februari 2018 om 10.00 uur.

Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over misstanden bij de ontgroeningen van studentenverenigingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over misstanden bij de ontgroeningen van studentenverenigingen - 34775-VIII-121

Besluit: Betrekken bij het dossier hoger onderwijs.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op een brief van een burger over handelwijze College van Bestuur Hogeschool InHolland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 18 januari 2018. Reactie op verzoek commissie om een reactie op een brief van een burger over handelwijze College van Bestuur Hogeschool InHolland - 2018Z00675

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D25028.

Schriftelijk overleg over Verkenning Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen inzake Nederlands-Engels in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 juli 2017. Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs - 31288-594

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake Nederlands-Engels in het hoger onderwijs, op niet al te lange termijn.
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek Internationalisering hoger onderwijs. De leden Özdil, Van der Molen en Tielen maken een eerste opzet, ondersteund door de staf. Het rondetafelgesprek wordt naar verwachting gepland na ontvangst van de procesbrief over de totstandkoming van de kabinetsvisie internationalisering en de hoofdlijnen van beleid.
Besluit: Minister verzoeken om in haar 'Procesaanpak visiebrief internationalisering hoger onderwijs' tevens de hoofdlijnen te schetsen van de nog te ontvangen visiebrief internationalisering hoger onderwijs.
Noot: Is aangehouden in de procedurevergadering van 18 januari jl. De minister is verzocht de Kamer vóór de volgende procedurevergadering te informeren wanneer de aangekondigde visiebrief inzake internationalisering te verwachten is, aangezien de wens bestaat hierover op niet al te lange termijn een overleg te plannen. In de planningsbrief van 19 januari wordt vermeld dat de visiebrief

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 20 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs - 31288-604

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake Nederlands-Engels in het hoger onderwijs, op niet al te lange termijn.
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek Internationalisering hoger onderwijs. De leden Özdil, Van der Molen en Tielen maken een eerste opzet, ondersteund door de staf. Het rondetafelgesprek wordt naar verwachting gepland na ontvangst van de procesbrief over de totstandkoming van de kabinetsvisie internationalisering en de hoofdlijnen van beleid.
Noot: Is aangehouden in de procedurevergadering van 18 januari jl. De minister is verzocht de Kamer vóór de volgende procedurevergadering te informeren wanneer de aangekondigde visiebrief inzake internationalisering te verwachten is, aangezien de wens bestaat hierover op niet al te lange termijn een overleg te plannen. In de planningsbrief van 19 januari wordt vermeld dat de visiebrief op internationalisering hoger onderwijs voor de zomer van 2018 naar de Kamer komt en de procesaanpak voor de totstandkoming van deze visie in het eerste kwartaal van 2018.

Rapport 'Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs'

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 25 januari 2018. Rapport 'Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs' - 31288-606

Besluit: In aanvulling op de verzochte brief t.b.v. het debat dat is aangevraagd bij de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari jl. wordt de minister verzocht om ook een antwoord te geven op de vraag hoe de vermogenspositie van de instellingen zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Afschrift brief Onderwijsraad aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Vluchtelingen en onderwijs'

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 17 januari 2018. Afschrift brief Onderwijsraad aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Vluchtelingen en onderwijs' - 2018Z00828

Besluit: Betrekken bij het dossier onderwijs aan asielzoekers.
Besluit: Kabinetsreactie vragen.
Noot: In de reactie van de voormalige minister en staatsecretaris op het Onderwijsraadadvies op 12 juli 2017 (zie Kamerstuk 34334, nr. 25) schrijven zij: " Het is aan het volgende kabinet om te bepalen of, en zo ja op welke facetten van het asielzoekersonderwijs verdere intensivering noodzakelijk is.

Rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 januari 2018. Rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance - 33495-109

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Regering vaststellen op 6 maart te 10.00 uur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vaststellen op 6 maart te 10.00 uur.

Voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen.

Zaak: Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 27 januari 2018. Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen - 34872

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 februari 2018 om 10.00 uur.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap:

Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 26 januari 2018. Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) - 2018Z01256

Besluit: Ter informatie. Betrokken bij schriftelijk overleg d.d. 30 januari jl.

Reactie op verzoek commissie over de petitie van de heer Kromhout te Weesp over het belang van kunst- en cultuuronderwijs in multicultureel Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 januari 2018. Reactie op verzoek commissie over de petitie van de heer Kromhout te Weesp over het belang van kunst- en cultuuronderwijs in multicultureel Nederland - 2018Z00324

Besluit: Betrekken bij het dossier Cultuur.
Noot: In de cultuurbrief, die de Kamer in het eerste kwartaal van 2018 zal ontvangen, zal de minister nader ingaan op de genoemde onderwerpen.Reactie op brief derde met kenmerk 2017D32733.