Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 februari 2018

Gepubliceerd: 21 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2018A001213
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c1624193-5a02-4504-9669-70532b1defa2&title=Herziene%20besluitenlijst%20interne%20vergadering%20Planningsbrief%20BiZa%20d.d.%208%20februari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Overzicht ongeplande algemeen overleggen BiZa en bespreking van de onderwerpen van de leden inzake Binnenlandse Zaken.

Zaak: Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 15 januari 2018. Overzicht ongeplande algemeen overleggen BiZa d.d. 15.01.18 - 2018Z00345

Besluit: Ter voorbereiding van nadere besluitvorming in de eerstvolgende procedurevergadering doen de leden suggesties voor (ongeplande) commissieactiviteiten.A. Wonen en BouwenWonen en Bouwen- Algemeen overleg Huuraangelegenheden (medio juni 2018 inplannen). Voorafgaande aan dit AO zullen er een drietal technische briefings plaatsvinden met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW); De Autoriteit Woningcorporaties (AW) en Aedes. U ontvangt voorafgaande aan de eerstvolgende procedure een voorstel hiertoe en daar zal deelname aan de technische briefings worden geïnventariseerd. - Algemeen overleg Woningcorporaties (rond 18 mei 2018 inplannen).- Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp (voor het zomerreces inplannen doch na het AO Omgevingsrecht dat gepland staat voor 28 maart 2018).* - Algemeen overleg Bouwopgave (rond 16 april 2018 inplannen).* - Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting (in mei 2018 inplannen).Toelichting *: dit zijn nieuw aangedragen algemeen overleggen die in de planning worden meegenomen.Rijksvastgoedbedrijf en SSO's- Algemeen overleg Renovatie Binnenhof (direct na zomerreces inplannen).- Algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen (voorstel voor werkbezoek volgt).2 Omgevingswet- Algemeen overleg Omgevingswet (voor het zomerreces inplannen). De technische briefing Digitaal Stelsel Omgevingswet staat gepland voor 22 maart 2018.De staf van uw commissie zal voor de eerstvolgende procedurevergadering u voorzien van een nadere toelichting om het Omgevingsrecht en de Omgevingswet.B. Binnenlandse ZakenInterbestuurlijke verhoudingen- Algemeen overleg Sociaal Domein (kort na het zomerreces 2018 inplannen).Verkiezingen- Algemeen overleg Evaluatie van de Kamerverkiezingen (voor het zomerreces 2018 inplannen en afstemmen met de ontvangst van de (drie) wetsvoorstellen).Normering topinkomens- Algemeen overleg WNT (voor het meireces 2018 inplannen).Constitutionele zaken (incl. privacy)- Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet (wordt aangehouden) - Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester (wordt aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering TK 34716 in de Eerste Kamer).- Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie van Dam). Dit onderwerp wordt meegenomen door de werkgroep lokale democratie/ herindelingen (bij agendapunt 1).Rechtspositie politieke ambtsdragers- Algemeen overleg Integriteit (voor het meireces 2018 inplannen). De nog te ontvangen reactie van de minister BZK op de mondelinge vragen van het lid Den Boer zulleln desgewenst ook betrokken worden bij dit algemeen overleg. - Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak (voor het zomerreces 2018 inplannen).Huis voor klokkenluiders- Algemeen overleg Huis voor klokkenluiders (wordt aangehouden).Lijkbezorging- Algemeen overleg Lijkbezorging (wordt aangehouden). De nog te ontvangen reactie van de minister BZK op de schriftelijke vragen over resomeren zullen desgewenst ook betrokken worden bij dit algemeen overleg.Grensoverschrijdende samenwerking- Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (voor het meireces 2018 inplannen).Ten aanzien van het algemeen overleg Democratische vernieuwing dat plaatsvindt op 21 februari 2018 zal de commissiestaf een voorstel doen voor de eerstvolgende procedurevergadering.____________________________________________________________________________________

Stafnotitie Jaarplanning commissie Binnenlandse Zaken 2018Z00231

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 12 januari 2018. Stafnotitie - Jaarplanning commissie BIZA - 2018Z00231

Besluit: De commissie besluit tot een verdere uitwerking van de concept-jaarplanning versterking kennispositie commissie BiZa 2018 door het instellen van een aantal voorbereidingsgroepen voor de hierna genoemde thema's/ onderwerpen. Deze voorbereidingsgroepen zullen nadenken over de precieze opdrachtformulering (vraagstelling) en zij zullen voorstellen doen aan de commissie Binnenlandse Zaken met betrekking tot deze thema's.
Besluit: De commissie besluit om via een e-mailprocedure deelname van andere leden aan de hierboven genoemde voorbereidingsgroepen te inventariseren.
Noot: Democratie1. lokale democratie/ herindelingen. De leden Van der Molen (CDA);Van den Bosch (VVD); Özütok (GL); Den Boer (D66) en De Graaf (CU) hebben zich aangemeld voor deze voorbereidingsgroep.2. democratische controle in het dececentrale bestuur (o.a. positie raadsleden). Dit onderwerp zal nader uitgesplitst worden in de hierboven genoemde voorbereidingsgroep.Digitalisering3. E-government in de verschillende Europese lidstaten. De leden Middendorp (VVD); Özütok (GL); Den Boer (D66) hebben zich aangemeld voor deze voorbereidingsgroep. De voorbereidingsgroep kan een gemotiveerd voorstel aan de commissie doen voor een werkbezoek in het buitenland.Wonen4. Hoe wordt het woningtekort opgelost, onderverdeeld in goedkope, gemiddelde en dure huur en goedkope, gemiddelde en dure koop. De SP en de leden Ronnes (D66) en Van Eijs (D66) en Voortman (GroenLinks) hebben zich aangemeld voor deze voorbereidingsgroep.5. Middenhuur. Dit onderwerp wordt meegenomen in de bij punt 4 genoemde voorbereidingsgroep en wordt tevens toegespitst op het Algemeen Overleg Middenhuur d.d. 10 april 2018. Ruimte 6. Omgevingswet. De leden Laan-Geselschap (VVD); Van Tongeren (GL) en Van Eijs (D66) hebben zich aangemeld voor deze voorbereidingsgroep.De extra voorgestelde thema's betreffen:7. Bestuurlijke ondermijning. Dit onderwerp is door de fracties van D66 / CU aangedragen en zal worden afgestemd met de commissie J&V. De commissie heeft besloten om in mei 2018 hierover een AO te voeren met de minister BZK.8. Sociale huur in de verschillende EU-landen. Het lid Koerhuis (VVD) heeft dit onderwerp aangedragen. De commissie zal bij de uitvraag aan de minister ook de thema's op de andere beleidsterreinen met een EU-component (EU wet- en regelgeving) meenemen.9. Verduurzaming gebouwde omgeving (koopwoningen). De leden Van Eijs (D66); Ronnes (CDA) en Koerhuis (VVD) hebben zich aangemeld voor deze voorbereidingsgroep.10. Krimp in het kader van nationale Omgevingswet en ruimtelijke ordening en een positieve beleving van wonen in krimpgebieden. Het lid Laan-Geselschap (VVD)heeft dit punt aangedragen.

Planningsbrief 2018

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 december 2017. Planningsbrief 2018 - 34775-VII-44

Besluit: De minister BZK zal om een nadere specificatie worden gevraagd op de door de leden ingebrachte onderwerpen tijdens dit overleg (zie ook agendapunt 2).