Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 januari 2018

Gepubliceerd: 19 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2018A000278
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=332a466c-c92e-493c-9c78-bc6349a30910&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2018-1-2018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 31293, 31289, 31293, 22452, 31524, 23645, 34735, 23645, 23645, 31288, 31288, 31511, 33846, 31482, 32300, 30855

Inhoud


Inplannen van het AO Emancipatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 16 januari 2018. Inplannen van het AO Emancipatie - 2018Z00417

Besluit: De staf gaat na wanneer de emancipatienota te verwachten is en rapporteert hierover z.s.m. aan de commissie. Er wordt vast naar een potlood-datum gezocht.Planning van werkzaamheden

Overzicht interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2018

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 15 december 2017. Overzicht interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2018 - 2017Z18183

Besluit: Ter informatie.Rondvraag Overig

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 november 2017, over het bericht ‘Vrouwen verdienen minder door vragen naar laatste loon’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 november 2017, over het bericht ‘Vrouwen verdienen minder door vragen naar laatste loon’ - 30420-262

Besluit: Betrekken bij het dossier 'Emancipatiebeleid'.
Noot: De minister merkt in haar brief op dat zij in de emancipatienota, die de Kamer komend voorjaar ontvangt, nader zal ingaan op haar beleid op dit onderwerp.

Tussenevaluatie sectorakkoorden funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 december 2017. Tussenevaluatie sectorakkoorden funderend onderwijs - 31293-383

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leraren d.d. 21-02-2018.
Noot: In deze brief heeft de minister de contouren geschetst van de actualisatie van

Reactie op een brief van een burger over maatwerkprocedures in passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 21 december 2017. Reactie op een brief van een burger over maatwerkprocedures in passend onderwijs - 2017Z18827

Besluit: Betrekken bij het dossier passend onderwijs.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D30188.

Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 20 december 2017. Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-357

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Examens d.d. 07-02-2018.
Noot: In 2018 zal de Kamer nader worden geinformeerd over de invullingen en tijdpad van: de experimenten die het mogelijk maken dat leerlingen met een aantal vakken op een hoger niveau toegang krijgen tot specifieke vervolgopleidingen en het onderzoek naar de impact van een diploma op verschillende niveaus en brede selectie aan de poort. Ook heeft de regering de Onderwijsraad gevraagd om met een advies te komen over de kernfuncties van toetsen en examinering in alle onderwijssectoren. Verwacht wordt dat dit advies rond zomer 2018 gereed is. Dit advies zal de minister vervolgens met een beleidsreactie naar de Kamer sturen.

Reactie op onderzoeksrapport 'Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs'

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 20 december 2017. Reactie op onderzoeksrapport 'Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs' - 31293-384

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift reactie op de brief van de PO-, VO- en MBO Raad over het lerarenregister

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 20 december 2017. Afschrift reactie op de brief van de PO-, VO- en MBO Raad over het lerarenregister - 2017Z18474

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leraren d.d. 21-02-2018.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D34937.

Reactie op verzoek commissie over het bericht van het Dagblad van het Noorden inzake 'Chinese partijsecretaris in bestuur RUG-campus Yantai'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 11 januari 2018. Reactie op verzoek commissie over het bericht van het Dagblad van het Noorden inzake 'Chinese partijsecretaris in bestuur RUG-campus Yantai' - 22452-58

Besluit: Betrekken bij het dossier internationalisering hoger onderwijs
Besluit: Minister verzoeken de Kamer op de hoogte te houden van de eventuele aanvraag in het voorjaar van de Rijksuniversiteit Groningen, evenals het moment van indiening.Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2017D37131.5

Reactie op de motie van de leden Kwint en Van den Hul over rechten voor zwangere studenten (Kamerstuk 31524-324)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 december 2017. Reactie op de motie van de leden Kwint en Van den Hul over rechten voor zwangere studenten - 31524-341

Besluit: Betrekken bij dossier Mbo.
Besluit: Betrekken bij dossier Hoger onderwijs.

Aanpak Beter Benutten voor Beter Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 december 2017. Aanpak Beter Benutten voor Beter Onderwijs - 23645-652

Besluit: Betrekken bij het dossier 'Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer'. De commissie wil graag nader geïnformeerd worden over het voornemen van de minister om eind 2018 terug te komen op dit onderwerp (in de planningsbrief), en aansporen tot snellere actie.

Tussentijdse bevindingen evaluatie accreditatiestelsel

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juni 2017. Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat) - 34735

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 december 2017. Tussentijdse bevindingen evaluatie accreditatiestelsel - 34735-8

Besluit: Betrekken bij Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat) (zie ook het volgende agendapunt).
Noot: De aanmelding voor plenaire behandeling van het wetsvooorstel accreditatie op maat was aangehouden in afwachting van het bijgevoegde inspectierapport.

Onderzoekskader voor het toezicht op het College voor toetsen en examens (CvTE)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 21 december 2017. Onderzoekskader voor het toezicht op het College voor toetsen en examens (CvTE) - 34775-VIII-118

Besluit: Betrekken bij het dossier 'Onderwijstoezicht'.
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Examens d.d. 07-02-2018.
Noot: Bij dit besluit wordt het nieuwe onderzoekskader voor het toezicht op het College voor toetsen en examens (beleidsregel) van de Inspectie van het onderwijs (inspectie) vastgesteld, en het tot nog toe geldende Toezichtkader College voor Examens ingetrokken. De aanleidingen voor een nieuw onderzoekskader zijn de uitbreiding van het takenpakket van het College voor toetsen en examens (CvTE) als gevolg van de Wet centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (Stb. 2014, 13) en de evaluatie van het College voor Examens die in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2014 door Ecorys is uitgevoerd. Het nieuwe onderzoekskader zal in werking treden op 1 januari 2018.4

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Inspectierapport over de Islamitische Universiteit Europa (Kamerstuk 34775-VIII-10)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 oktober 2017. Inspectierapport Islamitische Universiteit Europa - 34775-VIII-10

Besluit: Betrekken bij het dossier 'Hoger onderwijs'.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 21 december 2017. Antwoorden op vragen commissie inzake het Inspectierapport over de Islamitische Universiteit Europa - 34775-VIII-119

Besluit: Betrekken bij het dossier 'Hoger onderwijs'.

Reactie op het verzoek van het lid Özdil, tijdens Regeling van Werkzaamheden, over het bericht dat niet alle scenario’s volledig zijn onderzocht in het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 11 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Özdil, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 december 2017, over het bericht dat niet alle scenario’s volledig zijn onderzocht in het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ - 23645-655

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 1 februari 2018 om 14.00 uur.

Rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 21 december 2017. Rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ - 23645-653

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 1 februari 2018 om 14.00 uur.

Reactie op verzoek commissie met betrekking tot rechtsongelijkheid aangaande stopzetten kinderbijslag i.v.m. recht op studiefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 20 december 2017. Reactie op verzoek commissie met betrekking tot rechtsongelijkheid aangaande stopzetten kinderbijslag i.v.m. recht op studiefinanciering - 2017Z18544

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.3
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D32272.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs (Kamerstuk 31288-594)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 juli 2017. Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs - 31288-594

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De minister wordt verzocht de Kamer vóór de volgende procedurevergadering te informeren wanneer de aangekondigde visiebrief inzake internationalisering te verwachten is, aangezien de wens bestaat hierover op niet al te lange termijn een overleg te plannen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 20 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs - 31288-604

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De minister wordt verzocht de Kamer vóór de volgende procedurevergadering te informeren wanneer de aangekondigde visiebrief inzake internationalisering te verwachten is, aangezien de wens bestaat hierover op niet al te lange termijn een overleg te plannen.

Beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (artikel 12 OCW-begroting)

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 12 januari 2018. Stafnotitie - Beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten - 2018Z00230

Besluit: Desgewenst betrekken bij bij het stellen van feitelijke vragen over de beleidsdoorlichting (31511-25).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 18 december 2017. Beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (artikel 12 OCW-begroting) - 31511-25

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 9 februari 2018 te 10.00 uur.
Noot: De staf heeft een notitie opgesteld over de doorlichting.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Kwint over STER-inkomsten

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 20 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over het antwoord op vragen van het lid Kwint over STER-inkomsten - 34775-VIII-117

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de begroting OCW 2018.2

Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 december 2017. Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) - 33846-52

Besluit: Schriftelijk overleg plannen: inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 30 januari 2018 te 14.00 uur.
Noot: Betreft eveneens de uitvoering van de motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen (Kamerstuk 34775-VIII, nr. 27)De staf wordt gevraagd een notitie te schrijven bij de midterm review en de kabinetsreactie.

Eindevaluatie Beste Buren-jaar 2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 december 2017. Eindevaluatie Beste Buren-jaar 2015 - 31482-105

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft nakoming toezegging gedaan in het algemeen overleg Boeken van 14 april 2015 inzake de Wet op de vaste boekenprijs, om de Kamer te informeren over de activiteiten in dat jaar. Met BesteBuren werd van 8 februari 2015 tot en met 14 februari 2016 Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking gevierd.

Tussentijdse rapportage vaste boekenprijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 20 december 2017. Tussentijdse rapportage vaste boekenprijs - 32300-14

Besluit: Betrekken bij het dossier 'Tussenrapportage evaluatie vaste boekenprijs'.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Voorstel van wet van het lid Van der Ham tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 21 december 2017. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 30855-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding briefadvies 'Brede blik op Erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving' van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) te Den Haag - 18 december 2017. Aanbieding briefadvies 'Brede blik op Erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving' van Rli en Raad voor Cultuur - 2017Z18303

Besluit: Reactie aan bewindspersoon vragen.