Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 maart 2018

Gepubliceerd: 28 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2017A044253
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ec811fa7-1fc6-4e15-b5bb-ae5302ef47f9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20Koninkrijksrelaties%20d.d.%2028%20maart%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 34773


Rondvraagpunt door commissie voorzitter Pechtold i.v.m. verzoek om tijdsplanning Geschillenregeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, A. Pechtold (D66) - 28 maart 2018. Rondvraagpunt door commissie voorzitter Pechtold i.v.m. verzoek om tijdsplanning Geschillenregeling - 2018Z05606

Besluit: De commissie zal de staatssecretaris van BZK vragen om een tijdsplanning inzake de Geschillenregeling vóór 10 april a.s. aan de Kamer te sturen.

Rondvraagpunt door commissie voorzitter Pechtold i.v.m. verzoek aan de staf om een studiereis naar de Bovenwinden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, A. Pechtold (D66) - 28 maart 2018. Rondvraagpunt door commissie voorzitter Pechtold i.v.m. verzoek aan de staf om een studiereis naar de Bovenwinden - 2018Z05607

Besluit: De commissie verzoekt de staf de mogelijkheden na te gaan van een studiereis naar de Bovenwinden medio juni. Hiervoor is toestemming van het Presidium noodzakelijk. De commissie dringt aan op deelname van zoveel mogelijk woordvoerders.

Rondvraagpunt door commissie voorzitter Pechtold i.v.m. vermindering bureaucratie op Saba

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, A. Pechtold (D66) - 28 maart 2018. Rondvraagpunt door commissie voorzitter Pechtold i.v.m. vermindering bureaucratie op Saba - 2018Z05608

Besluit: De commissie verzoekt de staatssecretaris van BZK in overleg te treden met Saba omtrent mogelijkheden tot participatie van Saba ter vermindering van bureaucratie, al dan niet in de vorm van een pilotproject (bijvoorbeeld op het gebied van het verlenen van verblijfsvergunningen).

Jaarplanning versterking kennispositie commissie Koninkrijksrelaties 2018

Zaak: Overig - griffier, T.N.J. de Lange - 22 maart 2018. CONCEPT Jaarplanning versterking kennispositie commissie Koninkrijksrelaties 2018 - 2018Z05251

Besluit: Ingestemd wordt met het concept, waarbij wordt aangetekend dat onderwerp 2 wordt aangemerkt als kennisvermeerdering.2

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2017

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 13 maart 2018. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2017 - 31428-11

Besluit: De commissie neemt de navolgende besluiten over de behandeling van de nog te ontvangen verantwoordingsstukken, Slotwet 2017 en Voorjaarsnota 2018:
Noot: 1.Departementaal jaarverslag en het bijbehorende rapport van de Algemene Rekenkamer behandelen in een wetgevingsoverleg (WGO) op 21 juni 2018.2.Inbrengdatum voor feitelijke vragen over het jaarverslag, het rapport van de Algemene Rekenkamer en en over de Slotwet vaststellen op donderdag 24 mei 2018 te 14.00 uur. Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.3.De commissiestaf verzoeken een stafnotitie voor te bereiden ten behoeve van het WGO.4.Het lid Bosman wordt aangesteld als rapporteur. In de volgende procedurevergadering komt hij met nadere informatie.5.Inbrengtermijn voor de verslagen over de suppletoire begrotingswetten (hfdst IV en BES-Fonds) en voor feitelijke vragen over de Voorjaarsnota 2018 vaststellen op dinsdag 12 juni 2018 te 14.00 uur. Aan het kabinet zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 25 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.

Behandeling wetsvoorstel reparatiewet BZK 20XX (TK 34 852)

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 13 maart 2018. Stafnotitie - Behandeling wetsvoorstel reparatiewet BZK 20XX (TK 34 852) - 2018Z04368

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het wetsvoorstel is inmiddels als hamerstuk aangenomen.

Stand van zaken wederopbouw Sint Maarten en overeenkomst Wereldbank

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 maart 2018. Stand van zaken wederopbouw Sint Maarten en overeenkomst Wereldbank - 34773-10

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bovenwinden op 5 april 2018 van 14.30-16.30 uur.Brieven overige bewindspersonenGeen agendapuntenOverig

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van Koninkrijksrelaties (IV)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 27 februari 2018. Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van Koninkrijksrelaties (IV) - 34775-IV-33

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een werkbezoek aan Sint Eustatius en Sint Maarten en de 28e voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten over de plannen van aanpak politie en gevangenis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 22 februari 2018. Verslag van een werkbezoek aan Sint Eustatius en Sint Maarten en de 28e voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten over de plannen van aanpak politie en gevangenis - 34775-IV-32

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bovenwinden op 5 april 2018 van 14.30-16.30 uur.