Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 mei 2018

Gepubliceerd: 1 juni 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A0427512
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ecf36517-8a02-455c-abb3-41bfe475b146&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2031%20mei%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34683, 34270, 32847, 32847, 29675, 34477, 29453, 27859, 34293, 32522

Inhoud


Informatie RvS t.b.v. gesprek over benoemingenbeleid Raad van State

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 2 mei 2018. Informatie RvS t.b.v. gesprek over benoemingenbeleid Raad van State - 2018Z09200

Besluit: Agenderen voor het gesprek met de vice-President van de Raad van State op 28 juni 2018.

Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) tot het versturen van een tweede brief aan de minister BZK inzake het behandeltraject wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (34453).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 31 mei 2018. Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) tot het versturen van een tweede rappelbrief inzake het behandeltraject inzake het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. - 2018Z10140

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om een tweede brief te sturen aan de minister BZK met betrekking tot het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (TK 34453).Besloten gedeelte

Voorstel rondetafelgesprek brandgevaarlijke gevelplaten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 31 mei 2018. Voorstel rondetafelgesprek Brandgevaarlijke gevelplaten - 2018Z10096

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel tot het houden van een rondetafelgesprek over brandgevaarlijke gevelplaten. In de volgende procedurevergadering zal er een uitgewerkt voorstel worden voorgelegd.

Verzoek om reactie van de minister op artikel uit het NJB "Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht?" van 29 maart 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.A.G. Ronnes (CDA) - 29 mei 2018. Verzoek om reactie van de minister op artikel uit het NJB "Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht?" van 29 maart 2018 - 2018Z09833

Besluit: De minister BZK zal om een schriftelijke reactie op het artikel uit het NJB "Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht" worden verzocht.11

Verzoek om gesprek met de opstellers van het rapport over BRP

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok (GroenLinks) - 29 mei 2018. Verzoek om gesprek met de opstellers van het rapport over BRP - 2018Z09808

Besluit: De commissie besluit om voorafgaand aan het AO BRP (dat nu gepland staat voor 20 juni) een technische briefing te vragen aan de opstellers van het onderzoeksrapport.
Noot: Zie ook agendapunt 20.

Verzoek om een schriftelijk overleg inzake beleid van gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie) - 28 mei 2018. Verzoek om een schriftelijk overleg inzake beleid van gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. - 2018Z09712

Besluit: Datum voor inbreng voor een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 12 juni te 14:00 uur.

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 30 mei 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34683-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Rondvraag

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 22 februari 2017. Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet - 34683

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Vooraankondiging initiatiefwet 34542

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman (VVD) - 30 mei 2018. Vooraankondiging initiatiefwet 34542 - 2018Z10018

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 mei 2018. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34960-VII

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018 te 14.00 uur.10

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 mei 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34960-C

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018 te 14.00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 mei 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34960-B

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018 te 14.00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 30 mei 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34960-III

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018 te 14.00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)9

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 mei 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34960-IIB

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018 te 14.00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 mei 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34960-IIA

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018 te 14.00 uur.
Noot: De leden wordt in overweging gegeven blanco verslag uit te brengen.

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 30 mei 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34960-I

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018 te 14.00 uur.

Verzoek van de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) van de Raad van Europa om een gesprek met de commissies BIZA eb J&V

Zaak: Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 29 mei 2018. Verzoek van de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) van de Raad van Europa om een gesprek met de commissies BIZA en J&V - 2018Z09816

Besluit: Agenderen voor gesprek op 3 juli 2018 van 17.00-18.00 uur. Tevens zullen de commissies Justitie en Veiligheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hiervoor worden uitgenodigd. De leden Den Boer, Van der Graaf en Özütok hebben zich reeds aangemeld.

Vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2017

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 18 mei 2018. Vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2017 - 2018Z09173

Besluit: De minister en staatssecretaris verzoeken de vragen die betrekking hebben op het beleidsterrein van hun departement te beantwoorden en deze antwoorden zo tijdig in te zenden dat zij kunnen worden geagendeerd voor het WGO over de verantwoordingsstukken dat voor dinsdag 26 juni is gepland.

Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum van 21 maart 2018.

Zaak: Overig - voorzitter van de Kiesraad, J.G.C. Wiebenga - 22 mei 2018. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum van 21 maart 2018 - 34270-34

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kiesrechtzaken8
Besluit: Verzoek aan minister van BZK om de reactie op de evaluatie gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum van 21 maart 2018 uiterlijk in de week van 18 juni 2018 naar de Kamer te sturen zodat in de laatste week voor het reces het algemeen overleg Kiesrechtzaken gepland kan worden.

Aankondiging onderzoek CTIVD naar vaststelling wegingsnotities m.b.t. samenwerkingsrelaties AIVD en MIVD

Zaak: Brief derden - Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wetgevingsrapport - Wijziging van de Wet Huurtoeslag (TK 34940)

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 18 mei 2018. Wetgevingsrapport - Wijziging van de Wet Huurtoeslag (TK 34940) - 2018Z09091

Besluit: Ter informatie. Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Gemeentefonds (B)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Gemeentefonds (B) - 34950-B-2

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Provinciefonds (C)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Provinciefonds (C) - 34950-C-2

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Koning (I)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Koning (I) - 34950-I-2

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Staten-Generaal (IIA)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018.

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.
Noot: U wordt in overweging gegeven om een blanco verslag uit te brengen.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) - 34950-IIB-2

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) - 34950-III-2

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) - 34950-VII-2

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) - 34950-XVIII-2

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie hypothecaire leennormen werkwijze zonder overgangstermijn (Kamerstuk 32847-342)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie hypothecaire leennormen werkwijze zonder overgangstermijn - 32847-382

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Nationale woonagenda 2018-2021

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 mei 2018. Nationale woonagenda 2018-2021 - 32847-365

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Nationale woonagenda 2018-2021.6

Slotwet Wonen en Rijksdienst 2017

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Slotwet Wonen en Rijksdienst 2017 - 34950-XVIII

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2017

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2017 - 34950-XVIII-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 mei 2018, over de uitvoering van de motie Recourt c.s. (Kamerstuk 33000-III-10)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 mei 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 mei 2018, over de uitvoering van de motie Recourt c.s. - 34775-IIB-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De minister wordt in een brief verzocht uiteen te zetten welke mogelijkheden zij nog ziet om de Kamer bij de procedure van de benoeming te betrekken.Wonen en Ruimtelijke Ordening

Verslagen financieel toezicht 2018

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 mei 2018. Verslagen financieel toezicht 2018 - 34775-B-15

Besluit: Desgewenst betrekken bij Begroting 2019 B Gemeentefonds en C Provinciefonds.

Openstelling bestaande windparken

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 mei 2018. Openstelling bestaande windparken - 29675-191

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht ‘Veel gemeenten worstelen met uitvoeren sociaal beleid’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 mei 2018. Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht ‘Veel gemeenten worstelen met uitvoeren sociaal beleid’ - 34477-36

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sociaal Domein dat na het zomerreces zal worden gepland.5

Antwoorden op vragen commissie over het verslag schriftelijk overleg het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten (29453-468)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 mei 2018. Nadere antwoorden op vragen commissie inzake informatie over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten - 29453-477

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Toezending en reactie op het onderzoeksrapport “Niet te stoppen” van de Commissie BRP

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 mei 2018. Toezending en reactie op het onderzoeksrapport “Niet te stoppen” van de Commissie BRP - 27859-124

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg BRP op 20 juni 2018.
Besluit: De commissie besluit om voorafgaand aan het AO BRP (dat gepland staat voor 20 juni 2018) een technische briefing te vragen aan de opstellers van het onderzoeksrapport.
Noot: Zie ook agendapunt 53.

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 april 2018, over duurzaam renoveren van het Binnenhof

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 mei 2018. Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 april 2018, over duurzaam renoveren van het Binnenhof - 34293-34

Besluit: Desgewenst betrokken bij het Algemeen overleg Renovatie Binnenhof op 18 mei jl.

Antwoorden op vragen commissie over de brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (Kamerstuk 32522-7)4

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over de brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt - 32522-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Slotwet Gemeentefonds 2017

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Slotwet Gemeentefonds 2017 - 34950-B

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Jaarverslag Gemeentefonds 2017

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Jaarverslag Gemeentefonds 2017 - 34950-B-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Slotwet Provinciefonds 2017

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Slotwet Provinciefonds 2017 - 34950-C

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Jaarverslag Provinciefonds 2017

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Jaarverslag Provinciefonds 2017 - 34950-C-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Slotwet Staten-Generaal 2017

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Slotwet Staten-Generaal 2017 - 34950-IIA

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Jaarverslag Staten-Generaal 2017

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Jaarverslag Staten-Generaal 2017 - 34950-IIA-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017 - 34950-IIB-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 - 34950-VII

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 - 34950-VII-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Slotwet van de Koning 2017

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 16 mei 2018. Slotwet van de Koning 2017 - 34950-I

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.Binnenlandse Zaken

Jaarverslag van de Koning 2017

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 16 mei 2018. Jaarverslag van de Koning 2017 - 34950-I-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 16 mei 2018. Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 - 34950-III

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 16 mei 2018. Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 - 34950-III-1

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 24 mei 2018.2

Berichtgeving van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met betrekking tot het annuleren van de technische briefing d.d. 30 mei 2018.

Zaak: Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 29 mei 2018. Berichtgeving van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met betrekking tot het annuleren van de technische briefing d.d. 30 mei 2018. - 2018Z09856

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Algemene Zaken