Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 19 april 2018

Gepubliceerd: 19 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A042739
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b8067bb4-bf80-4afe-9d7b-f1d9ea368f44&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2019%20april%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34477, 28996, 32023, 34270, 32847, 34682, 34682, 32847, 32847, 29453, 34652, 33340, 33258, 29924, 26643, 34588, 28750, 29453, 27926, 29279, 34862

Inhoud


Verzoek aan minister BZK om toezending de actuele stand van zaken rondom ATAD-richtlijn en de gevolgen voor woningcorporaties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 19 april 2018. Verzoek aan minister BZK om toezending de actuele stand van zaken rondom ATAD-richtlijn en de gevolgen voor woningcorporaties - 2018Z07379

Besluit: De commissie besluit de minister BZK te verzoeken om de actuele stand van zaken rondom de ATAD-richtlijn en de gevolgen daarvan voor de woningcorporatiestoezending aan de Kamer toe te zenden.8

Verzoek aan minister BZK om reactie op bericht om experimenten mogelijk te maken met kiesrecht vanaf 16 jaar

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 18 april 2018. Verzoek aan minister BZK om reactie op bericht om experimenten mogelijk te maken met kiesrecht vanaf 16 jaar - 2018Z07245

Besluit: De commissie laat het stellen van vragen over aan D66.

Rondetafelgesprek Antisemitisme

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD) - 8 maart 2018. Rondetafelgesprek Antisemitisme - 2018Z04037

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 16 april 2018- voorstellen met betrekking tot het nog te organiseren rondetafelgesprek Antisemitisme - 2018Z07007

Besluit: De commissie is akkoord met de voorstellen van de staf. Het rondetafelgesprek zal worden georganiseerd.

Voorstel van de fractie van GroenLinks om de minister BZK te verzoeken om een nadere schriftelijke reactie m.b.t. de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en daarbij in ieder geval in te gaan op de volgende drie punten:1) de hertellingen in een aantal gemeenten;2) de toegankelijkheid van het verkiezingsproces voor mensen met een beperking en 3) de situatie rondom de (waarnemend) burgemeester en de beëdiging van gemeenteraadsleden in de gemeente Stadskanaal en 4) een reactie te vragen op de 'Verkiezingsagenda 2021' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok (GroenLinks) - 5 april 2018. Voorstel van de fractie van GroenLinks om de minister BZK te verzoeken om een nadere schriftelijke reactie m.b.t. de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en daarbij in ieder geval in te gaan op de volgende drie punten: 1) de hertellingen in een aantal gemeenten; 2) de toegankelijkheid van het verkiezingsproces voor mensen met een beperking en 3) de situatie rondom de (waarnemend) burgemeester en de beëdiging van gemeenteraadsleden in de gemeente Stadskanaal en 4) een reactie te vragen op de 'Verkiezingsagenda 2021' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. - 2018Z06319

Besluit: De commissie besluit om de reactie van de minister BZK op de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen af te wachten alvorens zij nadere beslissing zal nemen omtrent eventuele vervolgstappen.

Aanbieding jaarverslag 2017 van RvS

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 12 april 2018. Aanbieding jaarverslag 2017 van RvS - 2018Z07208

Besluit: Agenderen voor gesprek met de vice-President van de Raad van State.Toegevoegde agendapuntenGeen agendapuntenRondvraag7

Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2018. Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein - 34477-34

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel van wet van de leden Kant en Langkamp houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) –10 april 2018. Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel - 28996-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 24 juli 2003. Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte) - 28996

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) –10 april 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 32023-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Raak van A.A.G.M. (SP) - 29 juli 2009. Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers) - 32023

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Proces-verbaal van de uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Zaak: Overig - voorzitter van de Kiesraad, J.G.C. Wiebenga - 10 april 2018. Proces-verbaal van de uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 - 34270-32

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.6

Stand van zaken rond de heffingsverminderingen in de verhuurderheffing

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 april 2018. Stand van zaken rond de heffingsverminderingen in de verhuurderheffing - 32847-361

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Huuraangelegenheden.Overig

Reactie op het advies “Verbindend Landschap” van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 april 2018. Reactie op het advies “Verbindend Landschap” van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) - 34682-4

Besluit: Betrokken bij het Algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI) d.d. 18 april 2018.

De Nationale Omgevingsvisie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 april 2018. De Nationale Omgevingsvisie - 34682-3

Besluit: Betrokken bij het Algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI) d.d. 18 april 2018.

Woonagenda en regiogesprekken

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 april 2018. Woonagenda en regiogesprekken - 32847-359

Besluit: Agenderen voor het Algemeen overleg Bouwopgave.

Afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over de regeling voor Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 april 2018. Afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over de regeling voor Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken - 32847-345

Besluit: Aanhouden tot de tot de antwoorden van de minister terzake zullen zijn ontvangen.5

Informatie over de verkoop van woningen van corporaties Mitros en Portaal in de wijk Kanaleneiland te Utrecht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 april 2018. Informatie over de verkoop van woningen van corporaties Mitros en Portaal in de wijk Kanaleneiland te Utrecht - 29453-474

Besluit: Agenderen voor het Algemeen overleg Woningcorporaties op 17 mei a.s.

Invulling aan de motie van het lid Beckerman c.s. over de huurprijsbescherming (Kamerstuk 34652-20)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 april 2018. Invulling aan de motie van het lid Beckerman c.s. over de huurprijsbescherming - 34652-27

Besluit: Agenderen voor het Algemeen overleg Huuraangelegenheden

Overdracht van de zorg voor de Wet op de architectentitel, de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de bescherming van de titels architect en stedenbouwkundige en het bureau architectenregister

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 april 2018. Overdracht van de zorg voor de Wet op de architectentitel, de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de bescherming van de titels architect en stedenbouwkundige en het bureau architectenregister - 34775-VIII-128

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzen van de daartoe aangewezen gebieden in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 april 2018. Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzen van de daartoe aangewezen gebieden in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitkomst taken- en middelenanalyse voor de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Raad van State

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 april 2018. Uitkomst taken- en middelenanalyse voor de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Raad van State - 34775-IIB-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over het rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 april 2018. Reactie op verzoek commissie over het rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders - 33258-36

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integriteit d.d. 26 april 2018.
Noot: Het AO Huis voor de Klokkenluiders wordt van de lijst van ongeplande activiteiten geschrapt.

Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van de publicatie, inclusief de beleidsreactie, van het CTIVD-rapport nummer 56 inzake multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over(vermeende) jihadisten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 april 2018. Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van de publicatie, inclusief de beleidsreactie, van het CTIVD-rapport nummer 56 inzake multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over(vermeende) jihadisten - 29924-161

Besluit: Agenderen voor het gesprek met de CTIVD over het rapport waartoe de commissie reeds heeft besloten en agenderen voor het Algemeen overleg IVD-aangelegenheden.

Reactie op een vraag van het lid Midddendorp, gesteld tijdens het Algemeen overleg van 14 maart 2018 inzake Digitale Overheid, over het beschikbaar stellen van een app langs de gehele Nederlandse grens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 april 2018. Reactie op een vraag van het lid Midddendorp, gesteld tijdens het Algemeen overleg van 14 maart 2018 inzake Digitale Overheid, over het beschikbaar stellen van een app langs de gehele Nederlandse grens - 26643-532

Besluit: Agenderen voor het Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking op 25 april 2018.

Reactie op het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 april 2018. Reactie op het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - 34588-70

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenair debat over de uitslag van het raadgevend referendum over de wet op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten 2017 op dinsdag 10 april jl.

Afschrift brief aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. beroep ingesteld tegen conclusie centraal stembureau/de Kiesraad dat Wiv-referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing

Zaak: Brief derden - J.H.J. de Wildt te Den Haag - 4 april 2018. Afschrift brief aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. beroep ingesteld tegen conclusie centraal stembureau/de Kiesraad dat Wiv-referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing - 2018Z06231

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Resultaat juridische procedure afwachten.3

Afschrift brief aan Provincie Limburg over herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 april 2018. Afschrift brief aan Provincie Limburg over herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen - 28750-68

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium om toeristische verhuur te reguleren en handhaven (Kamerstuk 29453-446) en van de motie van het lid Paternotte c.s. over het innen van toeristenbelasting (Kamerstuk 34775-XIII-89)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 april 2018. Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium om toeristische verhuur te reguleren en handhaven (Kamerstuk 29453-446) en van de motie van het lid Paternotte c.s. over het innen van toeristenbelasting (Kamerstuk 34775-XIII-89) - 27926-282

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenair debat met de minister BZK over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag)

Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) 'Risico's voor de democratie'

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 april 2018. Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) 'Risico's voor de democratie' - 29279-418

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschriften van de Koninklijke Besluiten houdende de benoemingen van de voorzitter en de leden van de afdeling klachtbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de voorzitter en de leden van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 16 april 2018. Afschriften van de Koninklijke Besluiten houdende de benoemingen van de voorzitter en de leden van de afdeling klachtbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de voorzitter en de leden van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden - 34862-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.