Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag5 april 2018

Gepubliceerd: 5 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A042727
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=41d12255-b5bd-4127-bddc-3259d9b9be91&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%205%20april%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34270, 32847, 32847, 32847, 29003, 32847, 34293, 32847, 33340, 34361, 27859, 31757, 29924, 26643

Inhoud


Voorstel van de fractie van GroenLinks om de minister BZK te verzoeken om een nadere schriftelijke reactie m.b.t. de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en daarbij in ieder geval in te gaan op de volgende drie punten: 1) de hertellingen in een aantal gemeenten; 2) de toegankelijkheid van het verkiezingsproces voor mensen met een beperking en 3) de situatie rondom de (waarnemend) burgemeester en de beëdiging van gemeenteraadsleden in de gemeente Stadskanaal.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok (GroenLinks) - 5 april 2018. Voorstel van de fractie van GroenLinks om de minister BZK te verzoeken om een nadere schriftelijke reactie m.b.t. de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en daarbij in ieder geval in te gaan op de volgende drie punten: 1) de hertellingen in een aantal gemeenten; 2) de toegankelijkheid van het verkiezingsproces voor mensen met een beperking en 3) de situatie rondom de (waarnemend) burgemeester en de beëdiging van gemeenteraadsleden in de gemeente Stadskanaal. - 2018Z06319

Besluit: De commissie besluit tot het aanhouden van dit rondvraagpunt tot de volgende procedurevergadering.Besloten gedeelteGeen agendapunten

Rappel van het lid Koerhuis (VVD) tot het ontvangen van de schriftelijke reactie van de minister BZK inzake het verzoek m.b.t. de nog te ontvangen informatie inzake de voortgang van het realiseren van de bouwopgave (zie de commissiebrief d.d. 08 maart 2018 met kenmerk 2018Z04177/ 2018D18377)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 5 april 2018. Rappel van het lid Koerhuis (VVD) tot het ontvangen van de schriftelijke reactie van de minister BZK inzake het verzoek m.b.t. de nog te ontvangen informatie inzake de voortgang van het realiseren van de bouwopgave (zie de commissiebrief d.d. 08 maart 2018 met kenmerk 2018Z04177/ 2018D18377) - 2018Z06266

Besluit: De minister BZK zal nogmaals worden verzocht om de brief zo spoedig mogelijk doch tijdig voor het AO Bouwopgave d.d. 12 april 2018 naar de Kamer toe te zenden.

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018. Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Besluit: Inbrengdata vaststellen conform het voorstel van de Commissie Financiën.
Besluit: De commissie besluit af te zien tot het inplannen van een wetgevingsoverleg.
Besluit: De commissie besluit tot het plannen van een besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de Slotwet, Jaarverslag en Rapport van de Algemene Rekenkamer. De convocatie voor deze briefing wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden.
Noot: •Woensdag 24 mei 2018, 14.00 uur voor de inbreng voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2017, feitelijke vragen over de rapporten van de Algemene Rekenkamer en het verslag van de slotwetten 2017. Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer wordt verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.•Dinsdag 12 juni 2018, 14.00 uur voor de inbreng voor de verslagen suppletoire begrotingen samenhangend met de Voorjaarsnota 2018. Aan het kabinet wordt verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 25 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.
Noot: De commissiestaf biedt Kamerleden en fractiemedewerkers een workshop ‘begroten en verantwoorden’ aan op maandag 23 april 10-12 uur met als doel bij te dragen aan de kennis over de begrotings- en verantwoordingssystematiek en het budgetrecht van de Kamer. Hierover ontvangt u een aparte mail. Er wordt getracht om een andere datum/ tijdstip te zoeken voor deze workshop omdat de huidige datum of tijd interfereert met de agenda van sommige leden.

Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2017

Zaak: Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, R.F.B. van Zutphen - 28 maart 2018. Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2017 - 34890

Besluit: Agenderen voor een toelichtend gesprek met de Nationale ombudsman op 26 april 2018 om 12.00 uur waarna de verdere behandeling kan worden bepaald. Een convocatie voor dit gesprek ontvangt u zo spoedig mogelijk.
Noot: Desgewenst kan het gesprek worden gecombineerd met het gesprek over het recente rapport van de Nationale ombudsman 'Demonstreren, een schurend grondrecht?'.

Vijfde voortgangsverslag Rapporteurschap Europese Kiesakte

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.G. Koopmans (VVD) - 27 maart 2018. Vijfde voortgangsverslag Rapporteurschap Europese Kiesakte - 2018Z05454

Besluit: Zie besluit onder agendapunt 8.
Noot: Zie ook het agendapunt 8.

Mededeling over besluiten inzake het definitief verzoek tot het houden van een referendum alsmede betreffende inleidende verzoeken

Zaak: Overig - voorzitter van de Kiesraad, J.G.C. Wiebenga - 26 maart 2018. Mededeling over besluiten inzake het definitief verzoek tot het houden van een referendum alsmede betreffende inleidende verzoeken - 34270-31

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over invoeren van een verhuurtoets (t.v.v. die gedrukt onder Kamerstuk 32847-335)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 april 2018. Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over invoeren van een verhuurtoets (t.v.v. die gedrukt onder Kamerstuk 32847-335) - 32847-343

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Betrokken bij stemmingen op 3 april jl.Overig

Afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over de regeling voor Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 april 2018. Afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over de regeling voor Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken - 32847-345

Besluit: De commissie besluit om dit punt aan te houden tot de schriftelijke reactie van de minister is ontvangen bij de Kamer.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 3 april 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 29003-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie hypothecaire leennormen werkwijze zonder overgangstermijn

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 maart 2018. Evaluatie hypothecaire leennormen werkwijze zonder overgangstermijn - 32847-342

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 18 april 2018 te 14.00 uur.4

Basisrapportage Renovatie Binnenhof

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 maart 2018. Basisrapportage Renovatie Binnenhof - 34293-33

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof.

Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018, over discriminatie op de woningmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018, over discriminatie op de woningmarkt - 32847-334

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat op 28 maart jl.

Afschrift Tweede Kamer besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Dordrecht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 maart 2018. Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Dordrecht tot aanwijzen van de buurten Lijnbaan en Vogelbuurt en de wooncomplexen aan deAardappelmarkt en Eisingahof in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang van de besprekingen over de wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement (Kiesakte)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 april 2018. Voortgang van de besprekingen over de wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement (Kiesakte) - 34361-13

Besluit: De commissie besluit om een brief op te stellen met de meerderheid- en minderheidsstandpunten. Het lid Koopmans (VVD) zal hierin het voortouw nemen. De ambtelijke staf BiZa zal vervolgens de brief via een e-mailprocedure aan de commissie sturen voordat de brief uitgaat naar de minister BZK.

Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over het afbreken van de cao-onderhandelingen Rijksoverheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over het afbreken van de cao-onderhandelingen Rijksoverheid - 34775-VII-65

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Verdere openbaarmaking broncode BRP en onderzoek toekomstvastheid BRP

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 maart 2018. Verdere openbaarmaking broncode BRP en onderzoek toekomstvastheid BRP - 27859-122

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg BRP.

Reactie op motie van de leden Ronnes en Dik-Faber over het aanwijzen van Oost-Drenthe als krimpregio (Kamerstuk 34775-XVIII-18)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 maart 2018. Reactie op motie van de leden Ronnes en Dik-Faber over het aanwijzen van Oost-Drenthe als krimpregio (Kamerstuk 34775-XVIII-18) - 31757-95

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp.

CTIVD toezichtsrapport nr. 56 over de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 maart 2018. CTIVD toezichtsrapport nr. 56 over de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten - 29924-160

Besluit: CTIVD uitnodigen voor een gesprek ter toelichting.

Monitor open standaarden 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 28 maart 2018. Monitor open standaarden 2017 - 26643-530

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Digitale overheid.