Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 maart 2018

Gepubliceerd: 23 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A042708
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=62e0fb41-39c7-4eac-b42e-b5447ed18c67&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2022%20maart%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33340, 29675, 32847, 29383, 29383, 33118, 32847, 31142, 26643, 22112, 33340, 32127, 28844, 29924, 31142, 29924, 22112, 26643, 34700

Inhoud


Uitnodiging van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor een besloten gesprek met de leden van de commissies BiZa, I&W, VWS en EZK om een nadere toelichting te krijgen op hun advies “De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid”.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.A.G. Ronnes (CDA) - 22 maart 2018. Uitnodiging van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor een besloten gesprek met de leden van de commissies BiZa, I&W, VWS en EZK om een nadere toelichting te krijgen op hun advies “De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid”. - 2018Z05247

Besluit: Via een ad-hocprocedure zal deelname worden geïnventariseerd.

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzen van 98 straten in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 maart 2018. Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzen van 98 straten in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-15

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Rondvraag

Verzoek van de leden Ronnes (CDA) en Nijboer (PvdA) voor het verschuiven van het tijdstip van de hoorzitting Middenhuur d.d. 28 maart van 16.30 uur naar 18.00 uur i.v.m. de overlap met het RTG Financiële Sector.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.A.G. Ronnes (CDA) - 21 maart 2018. Verzoek van de leden Ronnes (CDA) en Nijboer (PvdA) voor het verschuiven van het tijdstip van de hoorzitting Middenhuur d.d. 28 maart van 16.30 uur naar 18.00 uur i.v.m. de overlap met het RTG Financiële Sector. - 2018Z05079

Besluit: De commissie besluit om het tijdstip van de hoorzitting Middenhuur te wijzigen naar 18.00 uur (tot 20.30 uur). Een herziene convocatie ontvangt u zo spoedig mogelijk.

Aanbieding rapport 'Demonstreren, een schurend grondrecht?' van de Nationale ombudsman

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 14 maart 2018. Aanbieding rapport 'Demonstreren, een schurend grondrecht?' van de Nationale ombudsman - 2018Z04752

Besluit: Minister van Binnenlandse Zaken verzoeken een kabinetsstandpunt te laten formuleren.
Besluit: De Nationale ombudsman uitnodigen voor een toelichtend gesprek op het rapport. Een convocatie voor dit gesprek wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden.
Noot: De nationale ombudsman zal op woensdag 28 maart bij aanvang van de middagvergadering zijn Jaarverslag 2017 aan de Tweede Kamer aanbieden.7

Aanbieding jaarverslag 2017 van Kiesraad

Zaak: Brief derden - Kiesraad te Den Haag - 8 maart 2018. Aanbieding jaarverslag 2017 van Kiesraad - 2018Z04302

Besluit: Desgewenst betrekken bij AO Kiesrechtzaken.

Stafnotitie inzake de uitwerking van het thema 'Wonen' in het kader van de jaarplanning versterking kennispositie commissie BiZa 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 19 maart 2018. Stafnotitie inzake de uitwerking van het thema 'Wonen' in het kader van de jaarplanning versterking kennispositie commissie BiZa 2018. - 2018Z04925

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De thema's "Woningtekort" en "Sociale huurmarkt internationaal vergeleken" zullen nader uitgewerkt worden door de genoemde trekkers voor het vervolg en de ambtelijke staf. De commissie ontvangt hiervoor uitgewerkte voorstellen in de vorm van een stafnotitie.Overig

Openstelling bestaande windparken

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 maart 2018. Openstelling bestaande windparken - 29675-190

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Meer prioriteit voor woningbouw

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 maart 2018. Meer prioriteit voor woningbouw - 32847-332

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bouwopgave.

Reactie op de motie van de leden Veldman en Ronnes over de Wet plattelandswoningen en de richtlijn voor luchtkwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2018. Reactie op de motie van de leden Veldman en Ronnes over de Wet plattelandswoningen en de richtlijn voor luchtkwaliteit - 29383-293

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van de leden Veldman en Ronnes over de Wet plattelandswoningen en de richtlijn voor luchtkwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2018. Reactie op de motie van de leden Veldman en Ronnes over de Wet plattelandswoningen en de richtlijn voor luchtkwaliteit - 29383-293

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 5 april 2018 te 14.00 uur.6

Stelselherziening omgevingsrecht, Nationale Omgevingsvisie en taakverdeling bewindspersonen BZK en IenW

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 maart 2018. Stelselherziening omgevingsrecht, Nationale Omgevingsvisie en taakverdeling bewindspersonen BZK en IenW - 33118-102

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Omgevingsrecht op 28 maart 2018.

Kabinetsreactie op het rapport 'Samen bouwen aan middenhuur'

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 maart 2018. Kabinetsreactie op het rapport 'Samen bouwen aan middenhuur' - 32847-333

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Middenhuur d.d. 10 april 2018 en agenderen voor het gesprek met de Samenwerkingstafel Middenhuur d.d. 29 maart 2018.

Toegankelijkheid verkiezingsproces

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 maart 2018. Toegankelijkheid verkiezingsproces - 31142-82

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kiesrechtzaken

Kabinetsreactie op de rapporten 'Opwaarderen. Het borgen van publieke waarden' en 'Mensenrechten in het robottijdperk'

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 maart 2018. Kabinetsreactie op de rapporten 'Opwaarderen. Het borgen van publieke waarden' en 'Mensenrechten in het robottijdperk' - 26643-529

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg. Of over deze brief een zelfstandig AO wordt gevoerd of dat de brief wordt toegevoegd aan een gepland AO wordt nader besloten.

Maartcirculaires 2018 gemeentefonds en provinciefonds

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 maart 2018. Maartcirculaires 2018 gemeentefonds en provinciefonds - 34775-B-145

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken Europese politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 maart 2018. Stand van zaken Europese politieke partijen - 22112-2507

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Zaanstad

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 maart 2018. Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Zaanstad tot aanwijzen van de gebieden Poelenburg en Peldersveld in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 maart 2018. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) - 32127-226

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 5 april 2018 te 14:00 uur.
Noot: Voor dit voorstel geldt een wettelijk verplichte voorhangtermijn van vier weken die sluit op 19 april. Het voorstel de gelegenheid te geven tot een schriftelijk overleg wordt gedaan om invulling te geven aan de voorhang. Indien de commissie geen bezwaar heeft tegen het Ontwerpbesluit kan het ook voor kennisgeving worden aangenomen.

Versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak aanhoudende bestuurlijke problemen bij gemeenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 maart 2018. Versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak aanhoudende bestuurlijke problemen bij gemeenten - 28844-146

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integriteit.

Reactie op motie-Schouten over internationaal vergelijkend onderzoek naar de vormgeving van de parlementaire controle (Kamerstuk 34588-59)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 maart 2018. Reactie op motie-Schouten over internationaal vergelijkend onderzoek naar de vormgeving van de parlementaire controle - 29924-159

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 15 maart 2018.

Berekenen uitslag verkiezingen van 21 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 maart 2018. Berekenen uitslag verkiezingen van 21 maart 2018 - 31142-81

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Democratische vernieuwing d.d. 14 maart 2018.4

Tapstatistieken AIVD en MIVD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 maart 2018. Tapstatistieken AIVD en MIVD - 29924-158

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 15 maart 2018.

Werken aan een duurzame ondersteuning van politieke ambtsdragers, raadsleden voorop

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 maart 2018. Werken aan een duurzame ondersteuning van politieke ambtsdragers, raadsleden voorop - 34775-VII-59

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Democratische vernieuwing d.d. 14 maart 2018.

Informatie over de ophanden zijnde vijfde evaluatie van de anti-corruptiewerkgroep GRECO (Groupe d’Etats contre la corruption) van de Raad van Europa

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 maart 2018. Informatie over de ophanden zijnde vijfde evaluatie van de anti-corruptiewerkgroep GRECO (Groupe d’Etats contre la corruption) van de Raad van Europa - 34775-VII-57

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2019 (TK 34892).

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat de Amsterdamse initiatief- en referendumcommissie heeft geadviseerd dat er geen burgerraadpleging kan worden gehouden over de nieuwe burgemeester van Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 maart 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat de Amsterdamse initiatief- en referendumcommissie heeft geadviseerd dat er geen burgerraadpleging kan worden gehouden over de nieuwe burgemeester van Amsterdam - 34775-VII-60

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Democratische vernieuwing d.d. 14 maart 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over het afzien van de indiening van het

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Democratische vernieuwing d.d. 14 maart 2018.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 maart 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) - 34902

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 maart 2018 te 14:00 uur.

Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over het fiche: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over het fiche: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen - 22112-2500

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Zie ook agendapunt 17.

Geactualiseerde business case Inloggen in het BSN domein

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 maart 2018. Geactualiseerde business case Inloggen in het BSN domein - 26643-528

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Digitale overheid d.d. 14 maart 2018.

Afschriften van de Koninklijke besluiten houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister en houdende departementale herindeling taken Wet op de architectentitel en titelbescherming architect en stedenbouwkundige

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 19 maart 2018. Afschriften van de Koninklijke besluiten houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister en houdende departementale herindeling taken Wet op de architectentitel en titelbescherming architect en stedenbouwkundige - 34700-57

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.