Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 maart 2018

Gepubliceerd: 9 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A0426914
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cfd97cd-94f0-4cf5-b416-edbeec8de2a3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%208%20maart%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33812, 33812, 34683, 33990, 32847, 30977, 30985, 34843, 34833, 34832, 34831, 34830, 34829, 34828, 34827, 34826, 34825, 34824, 34806, 34805, 26643, 31142, 31142, 34852, 34852, 26643, 25764, 31570, 34477, 30111, 26643, 34854, 29453, 34854, 30696, 34807, 31757, 32522, 34352, 33258, 29362, 34775

Inhoud


Verzoek aan minister BZK om aanpassing gemeentewet zodat gemeenten zelf kunnen besluiten tot het houden van een referendum betreffende de benoeming van een burgemeester

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 8 maart 2018. Verzoek aan minister BZK om aanpassing gemeentewet zodat gemeenten zelf kunnen besluiten tot het houden van een referendum betreffende de benoeming van een burgemeester - 2018Z04030

Besluit: De commissie stemt in met het eerste deel van het voorstel van de leden Voortman (GroenLinks) en Özütok (GroenLinks) om een brief te vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het advies van de referendumcommissie van de gemeente Amsterdam, waarin wordt aangegeven dat een referendum over de benoeming van de nieuwe burgemeester van Amsterdam niet mogelijk is omdat de Gemeentewet dit niet toestaat. De commissie verzoekt de minister in te gaan op de wettelijke belemmeringen.

Voorstel van de leden Koerhuis (VVD), Ronnes (CDA), Van Eijs (D66) en Beckerman (SP) tot het inplannen van een hoorzitting Middenhuur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 8 maart 2018. Voorstel van de leden Koerhuis (VVD), Ronnes (CDA), Van Eijs (D66) en Beckerman (SP) tot het inplannen van een hoorzitting Middenhuur - 2018Z04094

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de leden Koerhuis, Ronnes, Van Eijs en Beckerman om een hoorzitting Middenhuur in te plannen voor 29 maart 2018 met de in het voorstel genoemde partijen.13

Rondetafelgesprek Antisemitisme

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD) - 8 maart 2018. Rondetafelgesprek Antisemitisme - 2018Z04037

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om een rondetafelgesprek te organiseren over het hedendaagse antisemitisme. De leden Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Van der Graaf (CU) zullen in samenwerking met de kenniscoördinator met een voorstel komen voor een programma van dit rondetafelgesprek.

Verzoek Raad voor het openbaar bestuur (Rob) om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t. werkprogramma Rob

Zaak: Brief derden - Raad voor het openbaar bestuur (Rob) te Den Haag - 26 februari 2018. Verzoek Rob om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t. werkprogramma Rob - 2018Z03491

Besluit: Verzoek honoreren. Gesprek organiseren over het werkprogramma van de Rob en de strategische agenda (planning) van de commissie voor het meireces. Een convocatie voor deze activiteit wordt zo spoedig mogelijk rondgestuurd.Rondvraag

Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 22 februari 2018. Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018 - 2018Z03246

Besluit: De leden van de commissie BiZa kunnen zich aanmelden voor thema 3 Integriteit en kwaliteit van het lokaal bestuur (BiZa).

Brief van het Presidium over het instellen van een tijdelijke commissie voor de uitwerking van de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 23 februari 2018. Nota van wijziging - 33812-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel tot wijziging van de Regeling Parlementair en extern onderzoek van de Tweede Kamer.

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 26 november 2013. Brief van het Presidium over het instellen van een tijdelijke commissie voor de uitwerking van de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel - 33812-1

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag over het Voorstel tot wijziging van de Regeling Parlementair en extern onderzoek van de Tweede Kamer (TK 33812 nr. 5) vaststellen op donderdag 29 maart 2018 te 14:00 uur.12
Noot: N.B.:In het Verslag kan worden verwezen naar en kunnen vragen gesteld worden over het rapport Parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel (TK 33812 nr. 4) dat ten grondslag ligt aan dit voorstel tot wijziging van het RvO-TK, mits met duidelijke paginaverwijzing naar het rapport.

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 23 februari 2018. Brief van de leden Van Raak, Van der Linde en Van Toorenburg inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel - 34683-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 22 februari 2017. Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet - 34683

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 april 2018 te 14:00 uur.

Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Zaak: Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 23 februari 2018. Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 34892

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 22 maart 2018 te 14:00 uur.

Voorstel van de leden Ronnes (CDA), Koerhuis (VVD) en Van Eijs (D66) voor het nog te plannen rondetafelgesprek "Verduurzaming van de gebouwde omgeving in de koopsector"

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 28 februari 2018- Stafnotitie - Voorstel van de leden Ronnes (CDA), Koerhuis (VVD) en Van Eijs (D66) voor het nog te plannen rondetafelgesprek "Verduurzaming van de gebouwde omgeving in de koopsector" - 2018Z03517

Besluit: De commissie besluit tot het organiseren van een rondetafelgesprek in april 2018 inzake verduurzaming van de gebouwde omgeving in de koopsector conform het voorstel van de leden Ronnes (CDA), Koerhuis (VVD) en Van Eijs (D66).
Noot: In aanvulling op het voorstel voor het rondetafelgesprek doet het lid Koerhuis (VVD) de suggestie aan de Nederlandse Vereninging Duurzame Energie (NVDE) om in hun inbreng in te gaan op kleine energie.Overig

Zelfstandige toegankelijkheid rijkskantoren voor mensen met een beperking

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2018. Zelfstandige toegankelijkheid rijkskantoren voor mensen met een beperking - 33990-64

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing d.d. 14 februari 2018 en de voorzitting van dit algemeen overleg op 7 maart 2018.11

Beantwoording aanvullende vraag commissie over energiebesparende maatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 februari 2018. Beantwoording aanvullende vraag commissie over energiebesparende maatregelen - 32847-330

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing op 14 februari 2018 en de voorzetting van het algemeen overleg op 7 maart 2018.

Openbaar jaarverslag 2017 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 maart 2018. Openbaar jaarverslag 2017 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) - 30977-151

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg IVD-aangelegenheden op 15 maart a.s.Wonen en Ruimtelijke Ordening

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting burgerschap (Rijksbegroting BZK art 6.4) (Kamerstuk 30985-25)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting Burgerschap (Rijksbegroting BZK art 6.4) - 30985-27

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapportage ongewenste omgangsvormen over seksuele intimidatie op de werkvloer

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Rapportage ongewenste omgangsvormen over seksuele intimidatie op de werkvloer - 34843-12

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rijksdienst.

Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34833-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 november 2017. Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen - 34833

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.10

Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34832-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 november 2017. Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout - 34832

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34831-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 november 2017. Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland - 34831

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34830-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 november 2017. Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard - 34830

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34829-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 november 2017. Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum - 348299

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34828-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 november 2017. Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum - 34828

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34827-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 november 2017. Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer - 34827

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34826-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 november 2017. Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen - 34826

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34825-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 november 2017. Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem - 348258

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34824-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 november 2017. Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland - 34824

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34806-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 oktober 2017. Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen - 34806

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34805-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 oktober 2017. Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer - 34805

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over het fiche: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen (Kamerstuk 22112-2441)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over het fiche: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke

Besluit: Het kabinet zal worden verzocht de Kamer voorafgaand aan de volgende procedurevergadering te informeren over de uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over een laagdrempelige toegang voor partijen (Kamerstuk 21501-20, nr. 1303).
Besluit: Het verslag van het schriftelijk overleg wordt aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Informatie over onderzoek naar algoritmen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 28 februari 2018. Informatie over onderzoek naar algoritmen - 26643-527

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Digitale overheid.

Uitvoering motie van de leden Bruins Slot en Van Engelshoven over de betrouwbaarheid en veiligheid van de Ondersteunende Software Verkiezingen (Kamerstuk 31142-64)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 februari 2018. Uitvoering van de motie van de leden Bruins Slot en Van Engelshoven over de betrouwbaarheid en veiligheid van de Ondersteunende Software Verkiezingen (Kamerstuk 31142-64) - 31142-80

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kiesrechtzaken.

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en Wonen en Rijksdienst (XVIII)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 27 februari 2018. Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en Wonen en Rijksdienst (XVIII) - 34775-VII-56

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van de Staten-Generaal (IIA)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 27 februari 2018. Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van de Staten-Generaal (IIA) - 34775-IIA-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 februari 2018. Nota van wijziging - 34852-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 februari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34852-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 december 2017. Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX) - 348526

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Jaarrapportage 2016-2017 Bureau ICT-toetsing

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 februari 2018. Jaarrapportage 2016-2017 Bureau ICT-toetsing - 26643-526

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Digitale overheid.

Vingerafdrukken in het paspoort

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 februari 2018. Vingerafdrukken in het paspoort - 25764-108

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging ambtelijke vertegenwoordiging besloten technische briefing inzake de bescherming van publieke ambtsdragers

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2018. Wijziging ambtelijke vertegenwoordiging besloten technische briefing inzake de bescherming van publieke ambtsdragers - 2018Z03400

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Procedure ontslag van een burgemeester

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2018. Procedure ontslag van een burgemeester - 31570-34

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester.

Stand van zaken van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur (BFTC)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2018. Stand van zaken van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur (BFTC) - 34775-VII-55

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op rapport 'Gezond verstand' van het Rathenau Instituut

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2018. Reactie op rapport 'Gezond verstand' van het Rathenau Instituut - 34477-33

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sociaal Domein.

Ontwijkingsconstructies Wet normering topinkomens (WNT)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2018. Ontwijkingsconstructies Wet normering topinkomens (WNT) - 30111-107

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg WNT.

Nadere informatie over de planningsbrief 2018

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2018. Nadere informatie over de planningsbrief 2018 - 34775-VII-54

Besluit: De minister zal worden verzocht de informatie inzake de voortgang van het realiseren van de bouwopgave uiterlijk 5 april 2018 aan de Kamer te doen toekomen.

Nieuwe inrichting van de governance voor de digitale overheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 22 februari 2018. Nieuwe inrichting van de governance voor de digitale overheid - 26643-525

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Digitale overheid.
Besluit: Het algemeen overleg Digitale overheid zal worden gesplitst in twee afzonderlijke algemeen overleggen. De stukken van de minister van BZK die betrekking hebben op het gebruik van ICT binnen de Rijksdienst zullen worden geagendeerd voor een nog te plannen algemeen overleg Rijksdienst. Het algemeen overleg Digitale overheid met de staatssecretaris van BZK blijft gehandhaafd op 14 maart 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over de Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over de Intrekking van de Wet raadgevend referendum - 34854-12

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel TK 34854.

Antwoord op vragen commissie over informatie over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten (Kamerstuk 29453-463)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 februari 2018. Antwoord op vragen commissie over informatie over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten - 29453-468

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 22 maart 2018 te 14.00 uur.

Voorlichting Raad van State over voorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 februari 2018. Voorlichting Raad van State over voorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum - 34854-10

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel TK 34854.4

Rapport TU Delft 'Beoordelingskader alternatieve vormen van lijkbezorging'

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 februari 2018. Rapport TU Delft 'Beoordelingskader alternatieve vormen van lijkbezorging' - 30696-43

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Lijkbezorging.

Herziening organieke wetgeving en experimenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 februari 2018. Herziening organieke wetgeving en experimenten - 34775-VII-53

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Democratische vernieuwing.

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 februari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34807-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 oktober 2017. Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden - 34807

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Reactie op verzoek commissie over de voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling (Kamerstuk 31757-93)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over de voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling - 31757-94

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp.

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 februari 2018. Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is - 34882

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 maart 2018 te 14:00 uur.3

32522 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 32522-7

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 29 maart 2018 te 14.00 uur.

Plan van aanpak Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) garantiebanen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2018. Plan van aanpak Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) garantiebanen - 34352-85

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Tijdstip van toezending van de reactie op het rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders (Kamerstuk 33258-34)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2018. Tijdstip van toezending van de reactie op het rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders - 33258-35

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Programmastart interbestuurlijk programma

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 februari 2018. Programmastart interbestuurlijk programma - 29362-266

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Interbestuurlijk programma.

Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2017

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 6 maart 2018. Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2017 - 2018Z03828

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Reactie op het verzoek van het lid Asscher, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2018, over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Asscher, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2018, over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III - 34775-81

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het aangevraagde plenaire 30-leden debat.