Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 februari 2018

Gepubliceerd: 15 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A042688
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=58bff1b1-5e3b-4673-a1a0-620cf0b35e3c&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2015%20februari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31142, 31490, 30985, 32847, 34636, 28325, 29453, 32847, 29453, 27926, 29924, 34361, 26643, 27859, 32752, 26643

Inhoud


Verzoek aan de minister van BZK om de Kamer eind volgende week te informeren hoe aan de motie van de leden Bruins Slot en Van Engelshoven over de betrouwbaarheid en veiligheid van de Ondersteunende Software Verkiezingen (TK 31142 nr. 64) tegemoet is gekomen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 15 februari 2018. Verzoek aan de minister van BZK om de Kamer eind volgende week te informeren hoe aan de motie van de leden Bruins Slot en Van Engelshoven over de betrouwbaarheid en veiligheid van de Ondersteunende Software Verkiezingen (TK 31142-64) tegemoet is gekomen. - 2018Z02701

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op motie van de leden Bruins Slot en Van Engelshoven over de betrouwbaarheid en veiligheid van de Ondersteunende Software Verkiezingen (TK 31142 nr. 64).7 Besloten gedeelteGeen agendapunten

Planning in het kader van versterking kennispositie commissie BiZa 2018

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, F.M.J. Hendrickx - 13 februari 2018. Planning in het kader van versterking kennispositie commissie BiZa 2018 - 2018Z02426

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Behandeling van het thema 'Brexit'

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018. Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: Ter informatie.

Stafnotitie rondetafelgesprek werkdruk en ondersteuning van gemeenteraadsleden

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 14 februari 2018. Stafnotitie - Rondetafelgesprek werkdruk en ondersteuning van gemeenteraadsleden - 2018Z02543

Besluit: Het algemeen overleg Democratische Vernieuwing van 21 februari 2018 zal worden verplaatst naar een tijdstip zo spoedig mogelijk na het Rondetafelgesprek op 8 maart 2018.6

Reactie op de vraag van het lid Omtzigt, met verwijzing naar artikel 7:977, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, of de Anw-compensatieregeling een risicoverzekering is, en of het ABP deze eenzijdig mag opzeggen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 februari 2018. Reactie op de vraag van het lid Omtzigt, met verwijzing naar artikel 7:977, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, of de Anw-compensatieregeling een risicoverzekering is, en of het ABP deze eenzijdig mag opzeggen - 31490-238

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 30985-22)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 februari 2018. Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 30985-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over stimuleren van diverse wijken (t.v.v. Kamerstuk 32847-319)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 februari 2018. Reactie op de gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over stimuleren van diverse wijken - 32847-329

Besluit: Betrokken bij stemming motie TK 32847 nr. 327.

Informatie de Nationale ombudsman t.b.v. gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken d.d. 15 februari 2018.

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 8 februari 2018. Informatie de Nationale ombudsman t.b.v. gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken d.d. 15 februari 2018 - 2018Z02321

Besluit: Desgewenst betrokken bij het gesprek met de nationale ombudsman.Toegevoegde agendapunten

Vierde voortgangsverslag Rapporteurschap Europese Kiesakte

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.G. Koopmans (VVD) - 5 februari 2018. Vierde voortgangsverslag Rapporteurschap Europese Kiesakte - 2018Z01875

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de informele Europese Raad van 23 februari 2018.

Stand van zaken herziening Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (2010/31/EU)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 februari 2018. Stand van zaken herziening Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (2010/31/EU) - 34636-3

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing d.d. 22 februari 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2018, over het bericht ‘Complexen met senioren niet brandveilig’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2018, over het bericht ‘Complexen met senioren niet brandveilig’ - 28325-170

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing d.d. 22 februari 2018.

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

Zaak: Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 12 februari 2018. Stafnotitie inzake Omgevingswet - 2018Z02418

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 23 januari 2018. Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet) - 34864

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 15 maart 2018 te 14:00 uur.

Sectorbeeld 2017 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 februari 2018. Sectorbeeld 2017 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) - 29453-467

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg inzake Woningcorporaties.4

Kettingbeding corporatieverkopen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 februari 2018. Kettingbeding corporatieverkopen - 32847-317

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg inzake Woningcorporaties.

Jaarwerkplan 2018 Autoriteit woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 februari 2018. Jaarwerkplan 2018 Autoriteit woningcorporaties - 29453-466

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg inzake Woningcorporaties.

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2017, over het bericht dat de huurtoeslag de komende jaren flink zal dalen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2017, over het bericht dat de huurtoeslag de komende jaren flink zal dalen - 27926-281

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Huuraangelegenheden.

Toezichtsrapport van de CTIVD over het verwerven van door derden aangeboden bulkdatasets door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 februari 2018. CTIVD toezichtsrapport nr. 55 over het verwerven van door derden aangeboden bulkdatasets door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) - 29924-155

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg IVD-aangelegenheden.

Voortgang besprekingen wijziging Europese Kiesakte

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 februari 2018. Voortgang besprekingen wijziging Europese Kiesakte - 34361-12

Besluit: Overlaten aan de Rapporteur van de commissie over de Europese Kiesakte.

Adviesaanvraag Raad voor het Openbaar Bestuur inzake digitalisering en democratie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 februari 2018. Adviesaanvraag Raad voor het Openbaar Bestuur inzake digitalisering en democratie - 34775-VII-52

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Evaluatie programma Digitaal 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 februari 2018. Evaluatie programma Digitaal 2017 - 26643-520

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Digitale overheid.

Voortgang BRP-proces

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 januari 2018. Voortgang BRP-proces - 27859-121

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg BRP dat zal worden geagendeerd nadat het Plan van Aanpak zal zijn ontvangen.

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU 2017)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 januari 2018. Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU 2017) - 34775-B-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie Wet financiering politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 februari 2018. Evaluatie Wet financiering politieke partijen - 32752-50

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 8 maart 2018 te 14.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 32752-50

Voortgangsrapportage eID juli - december 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 januari 2018. Voortgangsrapportage eID juli - december 2017 - 26643-514

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Digitale overheid.

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over de uitspraken van een parlementariër dat mensen met een ander ras een lager IQ hebben

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 8 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over de uitspraken van een parlementariër dat mensen met een ander ras een lager IQ hebben - 34775-VII-51

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Discriminatie op woensdag 14 februari 2018.2 Binnenlandse Zaken