Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 april 2018

Gepubliceerd: 26 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2017A042307
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f4dfd0aa-87a7-40a3-a7e3-031006e9299e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EUZA%20dd%2026%20april%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 20043, 21109, 22112, 21501, 22112, 22112, 21501, 23987, 21501, 21501, 21501, 34924, 34924, 34941

Inhoud


Werkbezoek Wenen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 26 april 2018. Werkbezoek Wenen - 2018Z07901

Besluit: De commissie stemt in met een eendaags werkbezoek aan Wenen, te plannen voor het zomerreces, naar aanleiding van het gesprek met de Oostenrijkse ambassadeur in Den Haag.

Brief verzoek technische briefing MFK-voorstellen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 25 april 2018. Brief verzoek technische briefing MFK-voorstellen - 2018Z07829

Besluit: De commissie besluit om het kabinet te verzoeken om een technische briefing over de te publiceren MFK-voorstellen te verzorgen, te plannen voor het werkbezoek van de commissie Europese Zaken aan Brussel op 4 juni aanstaande.

Nieuwe EU-Voorstellen

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 19 april 2018. Integraal overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen week 14-16 (2 april– 20 april) - 2018Z07392

Besluit: De commissie heeft de nieuwe EU-voorstellen COM (2018) 157 en 170 voor kennisgeving aangenomen.

EU-voorstel: Mededeling inzake EU-uitbreidingsbeleid 2018 COM (2018) 450

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 18 april 2018. EU-voorstel: Mededeling inzake EU-uitbreidingsbeleid 2018 COM (2018) 450 - 2018Z07291

Besluit: De Mededeling en de landenspecifieke voortgangsrapportages (minus Turkije) agenderen voor het algemeen overleg EU-uitbreiding (Westelijke Balkan) dd 21 juni 2018.
Besluit: Voortgangsrapportage inzake Turkije agenderen voor het algemeen overleg Turkije op 6 juni 2018.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het werkbezoek naar de Westelijke Balkan en de gesprekken met de ambassadeurs van de (aspirant)kandidaat-lidstaten in Nederland.
Noot: De kabinetsappreciatie van het EU-uitbreidingsbeleid 2018 wordt conform het verzoek van de commissie uiterlijk 1 mei 2018 verwacht.

Verslag van de Zitting 2018 (eerste deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Zaak: Overig - griffier, A.W. Westerhoff - 18 april 2018. Verslag van de Zitting 2018 (eerste deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa - 20043-112

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een kabinetsreactie inzake de Nederlandse inzet in het Comité van Ministers van de Raad van Europa ten aanzien van de regering van Azerbeidzjan op het gebied van corruptiebestrijding.

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2018

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 april 2018. Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2018 - 21109-233

Besluit: Doorgeleiden naar de commissies op wier terreinen een (dreigende) overschrijding van de implementatietermijn en/of formele ingebrekestelling aan de orde is, te weten de commissies Financiën, Infrastructuur & Waterstaat, Justitie & Veiligheid en Sociale Zaken & Werkgelegenheid.
Noot: De achterstand per 1 april 2018 bedraagt 4 richtlijnen tegenover 6 in het vorige kwartaal. In het eerste kwartaal van 2018 zijn er 3 achterstallige richtlijnen geïmplementeerd. Tegelijkertijd is er dit kwartaal 1 nieuwe richtlijn in overschrijding bijgekomen. Dit betreft zaak 2018/0091 met betrekking tot de Richtlijn 2015/2366 (betalingsdiensten in de interne markt, PSD II).Op het terrein van de commissie Justitie Veiligheid en de commissie Sociale Zaken Werkgelegenheid dreigt een overschrijding.

Kabinetsreactie op de aanbeveling van de Europese Ombudsman over transparantie van het wetgevingsproces van de Raad

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 april 2018. Kabinetsreactie op de aanbeveling van de Europese Ombudsman over transparantie van het wetgevingsproces van de Raad - 22112-2533

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg EU-Informatievoorziening dd 12 april 2018.

Kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie voor het toekennen van Macro Financiële Assistentie aan Oekraïne

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 april 2018. Kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie voor het toekennen van Macro Financiële Assistentie aan Oekraïne - 21501-07-1508

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 14 mei 2018 gepland op 3 mei te 14.00 uur.

Reactie op het verzoek van de commissie over evt. constitutionele aspecten BNC-fiches

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 maart 2018. Reactie op verzoek commissie inzake constitutionele aspecten van EU-voorstellen - 22112-2523

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van de kabinetsreactie op de brief aan de minister-president d.d. 31 januari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 april 2018. Reactie op het verzoek van de commissie over constitutionele aspecten BNC-fiches - 22112-2534

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van de kabinetsreactie op de brief aan de minister-president d.d. 31 januari 2018.3

Brede maatschappelijke consultaties toekomst EU

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 20 april 2018. Maatschappelijke consultaties over toekomst van de EU - 2018Z07590

Besluit: De commissie adviseert het Presidium om mee te werken aan het verzoek van het kabinet om maatschappelijke consultaties over de toekomst van de EU te houden. De commissie geeft in overweging om in dit kader een onderzoeksbureau een opinieonderzoek onder Nederlanders te laten doen ten aanzien van een aantal nog te specificeren Europese thema's en onderzoeksvragen. Tevens constateert de commissie dat het rondetafelgesprek over de toekomst van de Europese Unie op 11 december 2017 in Maastricht eveneens beschouwd kan worden als een maatschappelijke consultatie waarvan het verslag voor dat doel benut kan worden.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 april 2018. Brede maatschappelijke consultaties toekomst EU - 21501-20-1320

Besluit: Agenderen voor schriftelijk overleg inzake Raad Algemene Zaken d.d. 14 mei 2018 met als inbrengdatum 3 mei.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 april 2018. Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-242

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 14 mei 2018 met als inbrengtermijn 3 mei te 14.00 uur.

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 17 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 april 2018. Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 17 april 2018 - 21501-02-1859

Besluit: Reeds behandeld bij het AO Raad Algemene Zaken dd 17 april 2018 op 11 april.

Verslag Schriftelijk Overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken over Cohesiebeleid op 12 april 2018 en het verslag van de Raad Algemene Zaken over Cohesiebeleid op 15 november 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 9 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken over Cohesiebeleid op 12 april 2018 en het verslag van de Raad Algemene Zaken over Cohesiebeleid op 15 november 2017 - 21501-08-727

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken, Cohesiebeleid, 12 april 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 3 april 2018. Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken, Cohesiebeleid, 12 april 2018 - 21501-08-725

Besluit: Reeds behandeld in schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid op 4 april 2018.

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 19 april 2018. Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131 - 34924-2

Besluit: Ter informatie.Brievenlijst

Mededeling van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M.R.J. Rog (CDA) - 3 april 2018. Mededeling van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131 - 34924-1

Besluit: Ter informatie.

Mededeling van de vaste commissie voor Financiën over een subsidiariteitstoets bij de EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 148

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 19 april 2018. Mededeling van de vaste commissie voor Financiën over een subsidiariteitstoets bij de EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 148 - 34941-1

Besluit: Ter informatie.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de stand van zaken Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 9 april 2018. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de stand van zaken Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel - 2018Z06521

Besluit: Ter informatie.

Reactie commissie Binnenlandse Zaken inzake besluitvorming Europese Kiesakte

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, E. Ziengs (VVD) - 11 april 2018. Aan minister BZK - Reactie commissie Binnenlandse Zaken inzake besluitvorming Europese Kiesakte - 2018Z06743

Besluit: Ter informatie.