Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 april 2018

Gepubliceerd: 6 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2017A042279
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e466952f-3ec0-4a9d-b875-c4722ae96000&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EUZA%20dd%205%20april%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22660, 22660, 21109, 21501, 23987, 32735, 22112, 21501, 21501, 34884, 21501, 21501, 21501, 23987, 23987, 23987, 22112, 34663, 23987, 23987, 23987, 21501, 21501

Inhoud


Nieuwe EU-Voorstellen

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 28 maart 2018. Integraal overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen week 7-13 (12 februari – 30 maart) - 2018Z05661

Besluit: De EU-voorstellen COM(2018) 95 en 98 agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 17 april 2018.
Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een kabinetsreactie inzake het EU-voorstel COM(2018) 127 aangaande toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne, te ontvangen uiterlijk vrijdag 20 april 2018.

Brief namens de Staten-Generaal aan de voorzitter van de COSAC werkgroep over de Task Force subsidiariteit, proportionaliteit en 'minder efficiënter doen'.

Zaak: Brief Kamer - Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 28 maart 2018. Brief Staten-Generaal aan werkgroep Task Force Subsidiarity - 2018Z05646

Besluit: Ter informatie.
Noot: De COSAC-werkgroep over de Task Force Subsidiariteit vond op 26 maart jl. plaats. Namens de Eerste Kamer heeft het lid Van Apeldoorn hieraan deelgenomen. Er blijkt grote overeenstemming te zijn over de punten die ook in deze brief genoemd worden, zoals het verlengen van de deadline voor subsidiariteit en het adequaat en tijdig antwoorden door de Europese Commissie op subsidiariteitsbezwaren. Tijdens de werkgroep bleek het lastiger om onderwerpen te noemen die geredelegeerd kunnen worden naar lidstaten of lokaal niveau. Mogelijk zal tijdens de plenaire COSAC bijeenkomst in Sofia (17 juni) een vervolgbijeenkomst van deze COSAC-werkgroep plaatsvinden. De Europese Commissie zal half juli rapporteren over de Task Force, hetgeen terug zal komen in de Staat van de EU door Jean-Claude Juncker in september 2018. Daarna verwacht de Europese Commissie hierover een mededeling te publiceren in het najaar.7

Sprekerslijst rondetafelgesprek Brexit op 19 april 2018 vaststellen

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 30 maart 2018. Sprekers Rondetafelgesprek Brexit - 19 april 2018 - 2018Z05878

Besluit: De sprekerslijst van het rondetafelgesprek Brexit op 19 april 2018 is vastgesteld.

Stafnotitie Voorstellen rapporteurs Transparantie

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 29 maart 2018. Vervolg rapporteurschap EU-transparantie - 2018Z05710

Besluit: De brief aan de nationale parlementen over de behandeling van het COSAC-paper over transparantie verzenden.
Besluit: Een bijeenkomst in mei of begin juni 2018 over transparantie organiseren en de rapporteurs en commissiestaf verzoeken hiertoe een voorstel met begroting voor te bereiden.
Besluit: Een side-event tijdens de plenaire COSAC-conferentie in juni 2018 organiseren.
Besluit: Een vervolggesprek door de rapporteurs met Eurogroepvoorzitter Centeno conform zijn toezegging plannen (en zonodig de heer Centeno per brief aan deze toezegging herinneren).
Besluit: Een brief door de rapporteurs aan Europese Raadsvoorzitter Tusk verzenden met het verzoek hen alsnog te ontvangen en het transparantiepaper op de informele Europese top van 17 mei 2018 in Sofia aan de orde te stellen.
Besluit: Een gesprek met de Oostenrijkse ambassadeur in Den Haag plannen om haar te verzoeken het onderwerp transparantie op te nemen in het werkprogramma van het Oostenrijkse EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2018.

Verslag van de COSAC voorzittersconferentie, gehouden in Sofia, Bulgarije van 21 tot en met 22 januari 2018.

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 30 maart 2018. Verslag van de COSAC voorzittersconferentie, gehouden in Sofia, Bulgarije van 21 tot en met 22 januari 2018 - 22660-68

Besluit: Ter informatie.

Verslag van de 58ste COSAC, gehouden te Tallinn, Estland van zondag 26 tot en met dinsdag 28 november 2017.

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 30 maart 2018. Verslag van de 58ste COSAC, gehouden te Tallinn, Estland van zondag 26 tot en met dinsdag 28 november 2017 - 22660-69

Besluit: Ter informatie.

Mededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing

Zaak: Brief derden - Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag - 15 februari 2018. Afschrift brief Eerste Kamer der Staten-Generaal aan ministers voor Rechtsbescherming, van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. reactie op brief over boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen - 2018Z02781

Besluit: Ter informatie.Overig

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 december 2017. Boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen - 21109-231

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 14 mei 2018 met als inbrengdatum 3 mei om 14.00 uur.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om antwoord te geven op de vragen genoemd in de noot.
Noot: Vraag 1: Op welk(e) ministerie(s) bestaat er een risico op een in deze mededeling genoemde boete?Vraag 2: Met welke middelen wordt deze boete, indien opgelegd, betaald: uit de departementale begroting van de verantwoordelijk bewindspersoon of anderszins?De commissie ontvangt de reactie op deze vragen graag tijdig voor de inbrengdatum van het schriftelijk overleg RAZ d.d. 14 mei 2018.

Uitvoering gewijzigde motie van het lid Omtzigt over het agenderen van het initiatief over transparantie (Kamerstuk 21501-20-1316)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 maart 2018. Uitvoering gewijzigde motie van het lid Omtzigt over het agenderen van het initiatief over transparantie - 21501-20-1319

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg informatievoorziening op 12 april aanstaande.
Besluit: Agenderen voor een schriftelijk overleg met als inbrengtermijn vrijdag 20 april 2018 te 12.00 uur.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 maart 2018, over het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over de pretoetredingssteun van de EU aan Turkije

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 maart 2018, over het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over de pretoetredingssteun van de EU aan Turkije - 23987-230

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Turkije, voorafgegaan door een gesprek met de Turkse zaakgelastigde in Nederland.

Reactie op verzoek commissie om reactie op de Kopenhagenverklaring

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 27 maart 2018. Reactie op verzoek commissie om reactie op het Kopenhagenverklaring - 32735-187

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 17 april 2018 op 11 april.

Reactie op verzoek commissie inzake constitutionele aspecten van EU-voorstellen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 maart 2018. Reactie op verzoek commissie inzake constitutionele aspecten van EU-voorstellen - 22112-2523

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg informatievoorziening op 12 april 2018.
Besluit: Opnieuw agenderen in de volgende procedurevergadering op 26 april 2018.

Kabinetsappreciatie over Commissie Mededeling over het toekomstige Meerjarig Financieel Kader (‘MFK’): “Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020”

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 maart 2018. Kabinetsappreciatie over de Commissie Mededeling over het toekomstige Meerjarig Financieel Kader (‘MFK’): “Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020” - 21501-20-1318

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 17 april 2018 op 11 april.

Kabinetsreactie op de mededeling van de Europese Commissie “Een Europa dat resultaten boekt; institutionele opties om de werkzaamheden van de Unie doeltreffender te maken”

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 maart 2018. Kabinetsreactie op de mededeling van de Europese Commissie “Een Europa dat resultaten boekt; institutionele opties om de werkzaamheden van de Unie doeltreffender te maken” - 21501-20-1317

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 17 april 2018 op 11 april.

Kabinetsappreciatie op de initiatiefnota van het lid Bisschop ‘De lidstaten weer aan het roer’! (Kamerstuk 34884-2)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 maart 2018. Kabinetsappreciatie op de initiatiefnota van het lid Bisschop ‘De lidstaten weer aan het roer’! (Kamerstuk 34884-2) - 2018Z04910

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Bisschop getiteld ‘De lidstaten weer aan het roer!'.

Verslag Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 20 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 maart 2018. Verslag Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 20 maart 2018 - 21501-02-1854

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 17 april 2018 op 11 april.

Aanvulling geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 20 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 maart 2018. Aanvulling geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 20 maart 2018 - 21501-02-1855

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 20 maart 2018 op 15 maart.

Verslag van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 maart 2018. Verslag van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018 - 2018Z05799

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het volgende plenair debat Europese Raad in juni.

Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 maart 2018. Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018 - 21501-20-1309

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Europese Top 22 - 23 maart 2018.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 maart 2018. Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) - 23987-225

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 17 april 2018 op 11 april.3

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 maart 2018. Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-226

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 17 april 2018 op 11 april.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 maart 2018. Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-223

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 17 april 2018 op 11 april.

Werkprogramma van de Europese Commissie 2018

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 maart 2018. Werkprogramma van de Europese Commissie 2018 - 22112-2524

Besluit: Reeds betrokken bij het notaoverleg Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie 2018 op 26 maart 2018.

Uitnodiging Europees Parlement en European External Action Service voor High-level conferentie 'The future of international election observation' d.d. 10-11 oktober 2018.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 26 maart 2018. Uitnodiging Europees Parlement en European External Action Service voor High-level conferentie 'The future of international election observation' d.d. 10-11 oktober 2018 - 2018Z05470

Besluit: De uitnodiging ter afhandeling doorgeleiden naar de griffie Interparlementaire Betrekkingen en de delegaties naar de parlementaire assemblees van de OVSE en de Raad van Europa.

Vijfde voortgangsverslag Rapporteurschap Europese Kiesakte

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.G. Koopmans (VVD) - 27 maart 2018. Vijfde voortgangsverslag Rapporteurschap Europese Kiesakte - 2018Z05454

Besluit: Ter informatie.

Verslag van de werkzaamheden van de rapporteurs over de Energie-Unie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, L.I. Diks (GroenLinks) - 21 maart 2018. Verslag van de werkzaamheden van de rapporteurs over de Energie-Unie - 34663-12

Besluit: Ter informatie.
Noot: Rapporteur Remco Dijkstra (VVD) heeft – mede namens zijn voormalig co-rapporteur van Veldhoven (D66) – het eindrapport over de EU Energie Unie aangeboden aan de commissies IenW en EZK. Deze commissies hebben op respectievelijk 14 en 20 maart 2018 ingestemd met dit rapport, inclusief de aanbevelingen en daarmee ook het mandaat van rapporteur Dijkstra beëindigd.

Gevolgen van Brexit op diverse terreinen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 28 maart 2018. Beantwoording vragen commissie over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) (Brexit) en de gevolgen hiervan voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 23987-229

Besluit: Ter informatie.
Noot: Op voorstel van de Brexitrapporteurs Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA) heeft de commissie Sociale Zaken & Werkgelegenheid een brief verstuurd naar het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid om de implicaties van de Brexit op het gebied van Sociale Zaken & Werkgelegenheid te achterhalen. Deze brief geeft antwoord op die brief.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 27 maart 2018. Informatie over de gevolgen van Brexit voor de land- en tuinbouw, en visserij, de inzet voor de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk en de inzet van maatregelen ter voorbereiding op Brexit - 23987-228

Besluit: Ter informatie.
Noot: Op voorstel van de Brexitrapporteurs Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA) heeft de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een brief verstuurd naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de implicaties van de Brexit op deze gebieden te achterhalen. Deze brief geeft antwoord op die brief.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 22 maart 2018. Gevolgen van Brexit op het terrein van Defensie - 23987-227

Besluit: Ter informatie.
Noot: Op voorstel van de Brexitrapporteurs Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA) heeft de commissie Defensie een brief verstuurd naar het ministerie van Defensie om de implicaties van de Brexit op het gebied van Defensie te achterhalen. Deze brief geeft antwoord op die brief.

Uitvoering motie van het lid Hijink over de uitvoeringskosten van de EU-begroting (Kamerstuk 21501-20-1244)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 maart 2018. Uitvoering motie van het lid Hijink over de uitvoeringskosten van de EU-begroting (Kamerstuk 21501-20-1244) - 21501-03-117

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het voortouw bij deze brief van het kabinet ligt bij de commissie Financien. Omdat het een motie ingediend bij het debat over de Europese Raad d.d. 22 en 23 juni 2017 betreft wordt de toezending van de uitvoering daarvan aan u ter informatie voorgelegd.