Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 maart 2018

Gepubliceerd: 16 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2017A042268
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=475033d7-d43a-4426-9729-a778c73ef881&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EUZA%20dd%2015%20maart%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 23987, 22112, 21501, 23987, 23987, 23987, 23987, 23987, 21501, 33709

Inhoud


EU-Voorstellen

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 8 maart 2018. Integraal overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen week 7-10 (12 februari- 8 maart 2018) d.d. 8 maart 2018 - 2018Z04082

Besluit: Betrokken bij het vorige agendapunt.

EU-stafnotitie - Behandeling van het prioritair dossier EU-uitbreiding

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 9 maart 2018. EU-stafnotitie - Behandeling van het prioritair dossier EU-uitbreiding - 2018Z04246

Besluit: Programmasuggesties voor het werkbezoek naar de Balkan in het meireces schriftelijk inventariseren. De ontvangen suggesties zullen worden doorgeleid naar de Nederlandse posten in Albanië, Montenegro en Servië.
Besluit: Ambassadeurs van de (aspirant)kandidaat-lidstaten in Den Haag uitnodigen voor een besloten gesprek over het EU-uitbreidingspakket en de voortgangsrapportages (een separate ontvangst van de Turkse vertegenwoordiger en groepsgewijze ontvangst van de vertegenwoordigers van de overige landen).
Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de kabinetsappreciatie van het EU-uitbreidingspakket uiterlijk 1 mei 2018 aan de Kamer toe te zenden, zodat deze betrokken kan worden bij het commissiewerkbezoek.
Besluit: De voorzitter mandateren om een plenair debat over de informele Europese Top over de Westelijke Balkan d.d. 17 mei 2018 bij de Regeling van Werkzaamheden namens de commissie aan te vragen.

Initiatiefnota van het lid Bisschop: “De lidstaten weer aan het roer!”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 16 februari 2018. Initiatiefnota van het lid Bisschop: “De lidstaten weer aan het roer!” - 34884

Besluit: Agenderen voor een separaat notaoverleg met een spreektijd van vier minuten per fractie.
Noot: In overleg met de griffie plenair en het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt naar een datum voor dit notaoverleg gezocht. Het eerdere verzoek om de kabinetsappreciatie van de initiatiefnota uiterlijk maandag(ochtend) 26 maart 2018 te ontvangen, blijft gehandhaafd door de commissie.5

Dankbetuiging commissie AFCO van Europees Parlement voor bijdrage aan rapport 'Implementation of the treaty provisions concerning national parliaments'

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 28 februari 2018. Dankbetuiging commissie AFCO van Europees Parlement voor bijdrage aan rapport 'Implementation of the treaty provisions concerning national parliaments' - 2018Z03612

Besluit: Desgewenst betrekken bij het notaoverleg Staat van de Europese Unie dd 26 maart 2018.

Voorbereidingsgroep Nederlandse belangenbehartiging EU

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 16 februari 2018. EU-Stafnotitie Uitwerking jaarplanning commissie Europese Zaken 2018 - 2018Z02771

Besluit: Voorbereidingsgroep Nederlandse belangenbehartiging EU bestaande uit de leden Anne Mulder (VVD) en Leijten (SP) vaststellen.

Vaststelling van de beantwoording van de halfjaarlijkse COSAC-questionnaire

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 9 maart 2018. EU-stafnotitie - Herziene versie conceptbeantwoording van de questionnaire voor de 29e halfjaarlijkse rapportage van COSAC - 2018Z04179

Besluit: De COSAC-questionnaire is conform voorstel vastgesteld, met de toevoeging dat de MFK-brief aan Eurocommissaris Oettinger wordt bijgesloten bij de questionnaire-inbreng.

European Commission Draft Withdrawal Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (* wijziging behandelvoorstel)

Zaak: Overig - Organisatie, Europese Commissie - 6 maart 2018. European Commission Draft Withdrawal Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community - 2018Z03846

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen rondetafelgesprek over de Brexit en suggesties voor uit te nodigen personen en organisaties schriftelijk inventariseren.
Noot: De kabinetsappreciatie van dit document is door de minister van Buitenlandse Zaken opgenomen in de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken d.d. 20 maart 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 en 14 maart 2018, over de aanstelling van een EU-ambtenaar

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 en 14 maart 2018, over de aanstelling van een EU-ambtenaar - 2018Z04640

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 20 maart 2018, gepland op donderdagmiddag 15 maart.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Europese Top d.d. 22-23 maart 2018.

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek aan de Westelijke Balkan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 maart 2018. Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek aan de Westelijke Balkan in het kader van de behandeling van de nieuwe EU-uitbreidingsstrategie en de voorbereiding van de informele top over de Westelijke Balkan in Sofia - 2018Z04307

Besluit: Ter informatie.

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 20 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 maart 2018. Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 20 maart 2018 - 2018Z04236

Besluit: Agenderen voor het AO Raad Algemene Zaken dd 20 maart 2018 op 15 maart.

Verslag van de informele Europese Raad en Sahel-top van 23 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 2 maart 2018. Verslag van de informele Europese Raad en Sahel-top van 23 februari 2018 - 21501-20-1307

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over de Europese Raad d.d. 22-23 maart 2018.
Besluit: De commissie Buitenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen voor wat betreft de terugkoppeling van de Sahel-top.

Verslag Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 27 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 8 maart 2018. Verslag Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 27 februari 2018 - 21501-02-1838

Besluit: Agenderen voor het AO Raad Algemene Zaken dd 20 maart 2018 op 15 maart.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken op 27 februari 2018 (Kamerstuk 21501-02-1827)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 26 februari 2018. Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken op 27 februari 2018 - 21501-02-1836

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Strategie voor de Westelijke Balkan: waarden omarmen, voorwaarden vervullen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018. Strategie voor de Westelijke Balkan: waarden omarmen, voorwaarden vervullen - 23987-219

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-uitbreiding op 5 juni 2018.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het werkbezoek aan de Balkan van 6 t/m 9 mei 2018.

Kabinetsreactie op aanbevelingen transparantiepaper ’Opening up closed doors: Making the EU more transparant for its citizens’

Zaak: Brief derden - Europese Commissie te Brussels - 23 februari 2018. Reactie Europese Commissie m.b.t. transparantie in wetgevingsproces Europese Unie - 2018Z03601

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg EU-informatievoorziening d.d. 12 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018. Kabinetsreactie op aanbevelingen transparantiepaper ’Opening up closed doors: Making the EU more transparant for its citizens’ - 22112-2498

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-Informatievoorziening dd 12 april 2018.

Geannoteerde agenda van de informele Europese Raad op 23 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 17 februari 2018. Geannoteerde agenda van de informele Europese Raad op 23 februari 2018 - 21501-20-1296

Besluit: Reeds behandeld bij het plenair debat over de informele Europese Top dd 22 februari 2018.

Onderhandelingen inzake uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 maart 2018. Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-222

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de Europese Top.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 8 maart 2018. Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-221

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de Europese Top.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 20 februari 2018. Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-216

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de Europese Top.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 1 maart 2018. Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-220

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de Europese Top.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 27 februari 2018. Onderhandelingen inzake uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) - 23987-218

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de Europese Top.

Reactie op het verzoek van het lid Asscher, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 februari 2018, over de toespraak over de Nederlandse visie op Europa die de Minister-President voornemens is op 2 maart 2018 te houden

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 21 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Asscher, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 februari 2018, over de toespraak over de Nederlandse visie op Europa die de Minister-President voornemens is op 2 maart 2018 te houden - 21501-20-1297

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Staat van de Europese Unie dd 26 maart 2018.

Uitnodiging commissie voor Europese Zaken en Toezicht Europese Fondsen van National Assembly of the Republic of Bulgaria voor bijeenkomst COSAC-werkgroep over taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en 'efficiënter handelen' d.d. 26 maart 2018.

Zaak: Brief derden - National Assembly of the Republic of Bulgaria te Brussels - 23 februari 2018. Uitnodiging commissie voor Europese Zaken en Toezicht Europese Fondsen van National Assembly of the Republic of Bulgaria voor bijeenkomst COSAC-werkgroep over taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en 'efficiënter handelen' d.d. 26 maart 2018 - 2018Z03451

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het lid Van Apeldoorn (SP) van de Eerste Kamer gaat naar de bijeenkomst COSAC-werkgroep over taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en 'efficiënter handelen' d.d. 26 maart 2018.Brieven van bewindslieden

Constitutionele aspecten EMU-voorstellen (aanvulling)

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 9 maart 2018. Constitutionele aspecten EMU-voorstellen (aanvulling) - 2018Z04204

Besluit: Ter informatie.

Parlementair behandelvoorbehoud beleggingsinstellingen

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 9 maart 2018. Procedurevoorstel Behandelvoorbehoud Beleggingsinstellingen - 2018Z04245

Besluit: Ter informatie.

Voornemen tot deelname aan het Europees OM

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 februari 2018. Voornemen tot deelname aan het Europees OM (herdruk) - 33709-14

Besluit: Ter informatie.