Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 februari 2018

Gepubliceerd: 9 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2017A0422410
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=16f3f700-b932-4017-98c1-92b349c5edad&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EUZA%20dd%208%20februari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 22112, 21501, 23987, 23987, 23987, 21109, 23987, 23987, 23987, 21501, 21109, 22112, 22112, 21501, 34387

Inhoud


Rondvraagpunt van het lid Van Ojik (GL) inzake het bericht "EU seeks powers to stop post-Brexit bonfire of regulation"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 2 februari 2018. Rondvraagpunt lid Van Ojik inzake het bericht EU seeks powers to stop post-Brexit bonfire of regulation - 2018Z01759

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een reactie op het bericht “EU seeks powers to stop post-Brexit bonfire of regulation” en de hierin besproken voorstellen van de Europese Commissie.

Fiche: Wijziging verordening - Inzet prestatiereserve ESI-fondsen ten behoeve van structurele hervormingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Fiche: Wijziging verordening - Inzet prestatiereserve ESI-fondsen ten behoeve van structurele hervormingen - 22112-2473

Besluit: De commissie voor Economische Zaken en Klimaat verzoeken de behandeling over te nemen.

Fiche: Aanpassing verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Fiche: Aanpassing verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) - 22112-2472

Besluit: De commissie voor Economische Zaken en Klimaat verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: Dit EU-voorstel wordt behandeld in de Raad Ecofin; binnen het kabinet ligt het voortouw op dit dossier bij de minister van EZK.

Fiche: Mededeling Europees minister van Economische Zaken en Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Fiche: Mededeling Europees minister van Economische Zaken en Financiën - 22112-2470

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU.
Besluit: Agenderen voor notaoverleg over de Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie d.d. 26 maart 2018.

Integraal overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen week 2-5 (10 januari- 2 februari 2018) d.d. 2 februari 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 2 februari 2018. Integraal overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen week 2-5 (10 januari- 2 februari 2018) d.d. 2 februari 2018 - 2018Z01783

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de concept-kabinetsreactie op de openbare raadpleging inzake EU-financiering van cohesiebeleid aan de Kamer te sturen voordat de definitieve versie aan de Europese Commissie wordt verzonden.

EU-stafnotitie - Brief aan Kamercommissies over behandeling van Brexit

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 7 februari 2018. EU-stafnotitie - Brief aan Kamercommissies over behandeling van Brexit - 2018Z02126

Besluit: De commissie heeft een brief aan de Kamercommissies over de behandeling van het thema Brexit, opgesteld door de rapporteurs op dit dossier, vastgesteld.
Noot: Met deze brief worden de Kamercommissies uitgenodigd om de verantwoordelijk bewindspersoon op hun beleidsterrein te bevragen over de voorbereidingen die momenteel door de departementen worden getroffen op de Brexit.

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 11 december 2017, over het EU-voorstel: Witboek toekomst van Europa; beschouwingen en scenario's voor de EU27 tegen 2025 COM (2017) 2025

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 23 januari 2018. Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 11 december 2017, over het EU-voorstel: Witboek toekomst van Europa; beschouwingen en scenario's voor de EU27 tegen 2025 COM (2017) 2025 - 22112-2465

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie dd 26 maart 2018.

Voorbereiding zijbijeenkomst over transparantie in Brussel op 19 februari 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 6 februari 2018. Transparantiebijeenkomst Brussel - 2018Z01932

Besluit: De commissie heeft ingestemd met de organisatie van een bijeenkomst over transparantie op 19 februari 2018 in het Europees Parlement te Brussel.
Noot: De Eerste Kamer, de nationale parlementen in de EU, het Europees Parlement en de pers zullen op deze activiteit worden geattendeerd.

Jaarplanning commissie Europese Zaken 2018 (in beslotenheid)

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 2 februari 2018. EU-Stafnotitie uitkomst inventarisatie en concept-jaarplanning EUZA 2018 - 2018Z01796

Besluit: De notitie is meningsvormend behandeld en wordt in de volgende procedurevergadering ter vaststelling geagendeerd.

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 24 januari 2018. EU-Stafnotitie Jaarplanning commissie Europese Zaken 2018 - 2018Z00994

Besluit: Ter informatie.

Lijst van prioritaire EU-voorstellen 2018

Zaak: Overig - griffier, J.T.A. van Haaster - 25 januari 2018. Lijst van prioritaire EU-voorstellen 2018 - 2018Z01094

Besluit: Desgewenst betrekken bij Jaarplanning commissie Europese Zaken 2018 en verspreiden aan de commissies waarvoor EU-prioriteiten zijn vastgesteld.
Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een reactie op de door de Tweede Kamer gemaakte selectie van prioritaire EU-voorstellen 2018.

Verslag van de Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 29 januari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 5 februari 2018. Verslag van de Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 29 januari 2018 - 21501-02-1820

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 27 februari 2018.Overig

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 7 februari 2018. Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-214

Besluit: Agenderen voor het AO Raad Algemene Zaken dd 27 februari 2018 op 22 februari.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 26 januari 2018. Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-213

Besluit: Agenderen voor het AO Raad Algemene Zaken dd 27 februari 2018 op 22 februari.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 23 januari 2018. Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-211

Besluit: Agenderen voor het AO Raad Algemene Zaken dd 27 februari 2018 op 22 februari.

Kabinetsreactie op het AIV-advies “De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa”

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 26 januari 2018. Kabinetsreactie op het AIV-advies “De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa” - 2018Z01277

Besluit: Conform eerdere besluitvorming in de procedurevergadering de AIV verzoeken tot het houden van een technische briefing over het AIV-advies “De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa”.
Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie dd 26 maart 2018.
Noot: Ook de leden van de commissies Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid zullen worden uitgenodigd voor deze technische briefing.

Toestemming voor een onderhoud over Europese actualiteiten met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 26 januari 2018. Toestemming voor een onderhoud over Europese actualiteiten met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie - 2018Z01271

Besluit: Agenderen voor een openbaar gesprek met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie met eventueel - indien daar behoefte aan bestaat - een kort besloten gedeelte aan het einde van het gesprek.

Boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 december 2017. Boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen - 21109-231

Besluit: De Europese Commissie verzoeken een technische briefing te houden over het aangescherpte handhavingsbeleid van de Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen en vervolgens de deelname aan deze activiteit schriftelijk inventariseren.

Nadere kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 22 januari 2018. Nadere kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) - 23987-212

Besluit: Feitelijke vragenronde houden over de eerste en de nadere kabinetsreactie op het rapporteursverslag; de inbrengdatum wordt vastgesteld op 13 februari 2018 te 16.00 uur.

Antwoorden op vragen commissie over onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk (Kamerstuk 23987-201-202-203-204)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 22 januari 2018. Antwoorden op vragen commissie over onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk (Kamerstuk 23987-201-202-203-204) - 23987-210

Besluit: Reeds behandeld bij het AO Brexit en evaluatie instrument voor pretoetredingssteun dd 24 januari 2018.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken Artikel 50 van 29 januari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 20 januari 2018. Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken Artikel 50 van 29 januari 2018 - 21501-02-1815

Besluit: Reeds behandeld bij het AO Brexit en evaluatie instrument voor pretoetredingssteun dd 24 januari 2018.

Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017 - 21109-232

Besluit: Doorgeleiden naar de commissies op wier terreinen een (dreigende) overschrijding van de implementatietermijn en/of formele ingebrekestelling aan de orde is, te weten de commissies Economische Zaken & Klimaat, Financiën en Infrastructuur & Waterstaat.
Noot: De achterstand per 1 januari 2018 bedraagt zes richtlijnen tegenover zes in het vorige kwartaal. In het vierde kwartaal van 2017 zijn er geen achterstallige richtlijnen geïmplementeerd. Tegelijkertijd zijn er dit kwartaal ook geen nieuwe richtlijnen in overschrijding bijgekomen.

Reactie op verzoek commissie over de naleving van de afspraken informatievoorziening aan de Kamer over lopende Europese besluitvorming

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 17 januari 2018. Reactie op verzoek commissie over de naleving van de afspraken informatievoorziening aan de Kamer over lopende Europese besluitvorming - 22112-2461

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg EU-Informatievoorziening.
Noot: Zie de noot onder agendapunt 11.

Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van het verslag van de Europese Commissie over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (COM (2017) 738)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 17 januari 2018. Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van het verslag van de Europese Commissie over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (COM (2017) 738) - 22112-2460

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg EU-Informatievoorziening.
Noot: Opgemerkt wordt dat deze brief en de brief onder agendapunt 12 ter voorbereiding op het algemeen overleg EU-Informatievoorziening van 18 januari jl. ontijdig binnenkwamen en dat dit algemeen overleg dientengevolge moest worden uitgesteld.

Verslag Raad Algemene Zaken cohesiebeleid van 15 november 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 17 januari 2018. Verslag Raad Algemene Zaken cohesiebeleid van 15 november 2017 - 21501-08-704

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken inzake Cohesie op 7 mei 2018 te 12.00 uur.

Reactie op verzoek commissie inzake Jaarplanning Kamercommissies in casu de commissie Europese Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 17 januari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake Jaarplanning Kamercommissies in casu de commissie Europese Zaken - 34775-V-47

Besluit: Desgewenst betrekken bij de jaarplanning (zie agendapunt 23).

Derde en vierde tussenverslag rapporteurschap kiesakte

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.G. Koopmans (VVD) - 5 februari 2018. Vierde voortgangsverslag Rapporteurschap Europese Kiesakte - 2018Z01875

Besluit: Ter informatie en desgewenst betrekken bij het nog te plannen plenair debat informele Europese Top d.d. 23 februari 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.G. Koopmans (VVD) - 17 januari 2018. Derde tussenverslag rapporteurschap kiesakte - 2018Z00522

Besluit: Ter informatie en desgewenst betrekken bij het nog te plannen plenair debat informele Europese Top d.d. 23 februari 2018.

Symposium bij de Raad van State - Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de voor- en nadelen van verschillende politieke en institutionele opties voor de toekomst van de euro, 12.00 - 18.00 bij de Raad van State.

Zaak: Overig - vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner - 7 november 2017. Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de voor- en nadelen van verschillende politieke en institutionele opties voor de toekomst van de euro - 34387-6

Besluit: Ter informatie.