Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 mei 2018

Gepubliceerd: 1 juni 2018
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2017A042095
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fb593aab-95c6-4ca5-8e93-a796faee293b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BUHA%20OS%20d.d.%2031%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26485

Inhoud


Voorstel de agenda van het AO Handelsbevordering d.d. 6 juni 2018 te beperken tot de recente ontwikkelingen omtrent de importheffingen op staal en aluminium door de VS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 31 mei 2018. Voorstel de agenda van het AO Handelsbevordering d.d. 6 juni 2018 te beperken tot de recente ontwikkelingen omtrent de importheffingen op staal en aluminium door de VS - 2018Z10213

Besluit: De van de minister voor BuHa-OS ontvangen brief inzake het verslag van de RBZ/Handel met daarin informatie over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de importtarieven op staal en aluminium door de VS wordt geagendeerd voor het AO Handelsbevordering d.d. 6 juni 2018. Het AO zal zich tot dit onderwerp beperken. De overige agendapunten worden voor een nieuw in te plannen AO Handelsbevordering geagendeerd.

Verzoek om brief over Nederlandse inzet bij het High-level Political forum on sustainable development d.d. 9-18 juli 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Sazias (50PLUS) - 31 mei 2018. Verzoek om brief over Nederlandse inzet bij het High-level Political forum on sustainable development d.d. 9-18 juli 2018 - 2018Z10211

Besluit: Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de Kamer per brief te informeren over de Nederlandse inzet bij het High-level Political forum on sustainable development.

Lijst met EU-voorstellen d.d. 28 mei 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 28 mei 2018. Lijst met EU-voorstellen d.d. 28 mei 2018 - 2018Z09748

Besluit: Minister voor BuHa-OS verzoeken om appreciatie van mededeling COM (2018) 304 inzake Onderwijs in crisissituaties en langdurige conflicten.4

[EU-SIGNALERING] BUHA-OS - A.O. 17 mei 2018 over de Raad Buitenlandse Zaken – Ontwikkelingssamenwerking van 22 mei 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 17 mei 2018[EU-SIGNALERING] BUHA-OS - A.O. 17 mei 2018 over de Raad Buitenlandse Zaken – Ontwikkelingssamenwerking van 22 mei 2018 - 2018Z08963

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking d.d. 17 mei 2018.

Verslag Voorjaarsvergadering Wereldbankgroep 2018

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 22 mei 2018. Verslag Voorjaarsvergadering Wereldbankgroep 2018 - 2018Z09295

Besluit: Agenderen voor nog in te plannen algemeen overleg Jaarvergadering Wereldbank.

Tweede rapportage over de Nederlandse uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 18 mei 2018. Tweede rapportage over de Nederlandse uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) - 26485-288

Besluit: Betrekken bij notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Rapport over het Nederlandse wapenexportbeleid in 2017

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 17 mei 2018. Rapport over het Nederlandse wapenexportbeleid in 2017 - 2018Z09066

Besluit: Agenderen voor nog in te plannen algemeen overleg Wapenexportbeleid (na het zomerreces).
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op woensdag 1 augustus 2018 12.00 uur.

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017

Zaak: Begroting - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 16 mei 2018. Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017 - 34950-XVII

Besluit: Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde en wetgevingsoverleg Jaarverslag BuHa-OS d.d. 20 juni 2018.3

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 16 mei 2018. Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017 - 34950-XVII-1

Besluit: Betrekken bij technische briefing Algemene Rekenkamer over het Jaarverslag d.d. 13 juni 2018.
Besluit: Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde en wetgevingsoverleg Jaarverslag BuHa-OS d.d. 20 juni 2018.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) - 34950-XVII-2

Besluit: Technische briefing door Algemene Rekenkamer organiseren op woensdag 13 juni 09.30-10.30 uur.
Besluit: Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde en wetgevingsoverleg Jaarverslag BuHa-OS d.d. 20 juni 2018.

Voorstel nog in te plannen algemeen overleg Sluiting detentiecentra in Libië te annuleren en de brief van minister Kaag te agenderen voor het Notaoverleg Beleidsnota BuHa-OS d.d. 2 juli 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 23 mei 2018. Voorstel nog in te plannen algemeen overleg Sluiting detentiecentra in Libië te annuleren en de brief van minister Kaag te agenderen voor het Notaoverleg Beleidsnota BuHa-OS d.d. 2 juli 2018. - 2018Z09432

Besluit: De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid wordt verzocht het voortouw van de brief van de minister voor BuHa-OS over het sluiten van detentiecentra in Libië over te nemen en de algemene commissie voor BuHa-OS als volgcommissie te betrekken bij de verdere behandeling.Brieven bewindspersonen

Stafnotitie - Uitwerking thema migratie Jaarplanning commissie BuHa-OS

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 22 mei 2018. Stafnotitie - Uitwerking thema migratie Jaarplanning commissie BuHa-OS - 2018Z09247

Besluit: De commissie stemt in met voorstellen 1 en 3 uit de notitie en vraagt de voorbereidingsgroep deze nader uit te werken ter bespreking in een volgende procedurevergadering. De leden kunnen tot vrijdag 8 juni suggesties voor additionele sprekers voor voorstel 1 aanleveren bij de voorbereidingsgroep.
Besluit: Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om een indicatie te geven van welke onderzoeken naar het thema migratie het IOB dit jaar zal uitvoeren binnen het thema migratie en wanneer de Kamer de uitkomsten hiervan kan verwachten.2

Uitnodiging IPU voor High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development en aanverwante IPU-activiteiten d.d. 16-18 juli 2018.

Zaak: Brief derden - Inter-Parliamentary Union (IPU) te Le Grand-Saconnex, Geneva - 9 mei 2018. Uitnodiging IPU voor High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development en aanverwante IPU-activiteiten d.d. 16-18 juli 2018 - 2018Z08957

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek FGG, namens adviesgroep van FGG alliantie, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. ontwikkeling, duurzaamheid en mensenrechten d.d. 13 juni 2018.

Zaak: Brief derden - Fair, Green and Global Alliance (FGG) te Amsterdam - 16 mei 2018. Verzoek FGG, namens adviesgroep van FGG alliantie, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. ontwikkeling, duurzaamheid en mensenrechten d.d. 13 juni 2018 - 2018Z09176

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek UNDP, namens beheerder van UNDP, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Brief derden - United Nations Development Programme (UNDP) te New York - 26 april 2018. Verzoek UNDP, namens beheerder van UNDP, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 18 juni 2018 - 2018Z08060

Besluit: De commissie is niet in de gelegenheid om dhr. Steiner, UNDP Administrator, te ontvangen voor een gesprek op maandag 2 juli 2018.