Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 mei 2018

Gepubliceerd: 18 mei 2018
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2017A042084
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a2f5f1bd-8011-4c63-b248-d473c14e7348&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BUHA%20OS%20d.d.%2017%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 22054, 34124


Lijst met EU-voorstellen d.d. 14 mei 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 mei 2018. Lijst met EU-voorstellen d.d. 14 mei 2018 - 2018Z08509

Besluit: Nog te ontvangen appreciatie van voorstel voor verordening tot uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen betrekken bij het komende algemeen overleg RBZ/Handel.Overig

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 22 mei 2018.

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 9 mei 2018. Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 22 mei 2018 - 21501-04-212

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking d.d. 17 mei 2018.

Beantwoording vragen commissie over het Onderhandelingsmandaat Multilateral Investment Court (2018Z05480)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 9 mei 2018. Beantwoording vragen commissie over het Onderhandelingsmandaat Multilateral Investment Court (2018Z05480) - 2018Z08531

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 15 mei 2018.3

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) over handel op 22 mei 2018 in Brussel

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 9 mei 2018. Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) over handel op 22 mei 2018 in Brussel - 21501-02-1872

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 15 mei 2018.

Investeringsakkoorden met andere EU-lidstaten

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 26 april 2018. Investeringsakkoorden met andere EU-lidstaten - 21501-02-1863

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 15 mei 2018.

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 14 mei 2018. Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte - 22054-296

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wapenexportbeleid d.d. 6 juni 2018. De jaarrapportage Wapenexportbeleid 2017 wordt van de agenda voor dit AO afgehaald.

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 april 2018, over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 8 mei 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 april 2018, over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud - 2018Z08434

Besluit: Agenderen voor nog in te plannen algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Noot: Reeds schriftelijke vragen gesteld door het lid Van den Hul.

Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over het sluiten van detentiecentra in Libië

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 25 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over het sluiten van detentiecentra in Libië - 2018Z07854

Besluit: Agenderen voor nog in te plannen algemeen overleg Sluiten detentiecentra in Libië.

IOB beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet op Voedselzekerheid gedurende de periode 2012-2016

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 26 april 2018. IOB beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet op Voedselzekerheid gedurende de periode 2012-2016 - 34124-15

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Maatregelen ter bestrijding van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en OS-organisaties

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 26 april 2018. Maatregelen ter bestrijding van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en OS-organisaties - 34775-XVII-61

Besluit: Betrekken bij het nog in te plannen plenaire debat over misstanden bij hulporganisaties en de aanscherping van procedures en subsidiekaders.

Verzoek UN Environment, namens Executive Director, om gesprek met commissies voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Infrastructuur en Waterstaat d.d. 22 mei 2018.

Zaak: Brief derden - United Nations Environment Programme (UN Environment) te Nairobi - 2 mei 2018. Verzoek UN Environment, namens Executive Director, om gesprek met commissies voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Infrastructuur en Waterstaat d.d. 22 mei 2018 - 2018Z08220

Besluit: Deelname voor gesprek met Executive Director VN-milieuprogramma op dinsdag 22 mei 16.30-17.30 uur inventariseren onder commissies Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Infrastructuur en Waterstaat. Gesprek zal enkel doorgang vinden wanneer ten minste vier leden zich hiervoor aanmelden.