Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 april 2018

Gepubliceerd: 26 april 2018
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2017A042076
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0a971589-f7f4-42d6-98ca-6b74f1b09b7f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BUHA%20OS%20d.d.%2026%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32293, 23987, 22054, 26234, 26234

Inhoud


Voorstel voor een Rondetafelgesprek inzake Effect en resultaat van het Nederlandse initiatief na het instorten van de Rana Plaza fabriek in Bangladesh

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.A.E. van den Hul (PvdA) - 26 april 2018. Effect en het resultaat van het Nederlandse initiatief na het instorten van de Rana Plaza fabriek in Bangladesh - 2018Z07963

Besluit: Organiseren van een rondetafelgesprek inzake het effect en het resultaat van het Nederlandse initiatief na het instorten van de Rana Plaza fabriek in Bangladesh. Het lid van den Hul werkt haar voorstel hiervoor nader uit, ter bespreking in de volgende procedurevergadering.

Update rapporteurschap Jaarverslag en Indicatorentraject

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.A.E. van den Hul (PvdA) - 26 april 2018. Update rapporteurschap Jaarverslag en Indicatorentraject - 2018Z07971

Besluit: De leden Becker en Van den Hul hebben een update gegeven over hun rapporteurschap voor het Jaarverslag 2017 en het Indicatorentraject.5

Verzoek om brief minister inzake Syrië conferentie d.d. 24-25 april 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 26 april 2018. Verzoek om brief minister inzake Syrië conferentie d.d. 24-25 april 2018 - 2018Z07970

Besluit: Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om een verslag van de Syrië conferentie d.d. 24-25 april 2018, waarbij de toezegging van €120 miljoen door Nederland nader wordt gespecificeerd.

Voorstel lid Brenk voor bijeenkomst SDG adoptie Kamerleden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) - 20 april 2018. Voorstel lid Brenk voor bijeenkomst SDG adoptie Kamerleden - 2018Z07559

Besluit: 1. Het al dan niet organiseren van een bijeenkomst met alle Kamerleden die een SDG hebben geadopteerd om activiteiten af te stemmen, wordt aan de betreffende leden overgelaten; 2. Over het al dan niet houden van een algemeen overleg over de Sustainable Development Goals zal op een later moment een besluit worden genomen.

Beantwoording vragen commissie over de gang van zaken rond het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de verantwoording van de hulpgelden voor Haïti in 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 12 april 2018. Beantwoording vragen commissie over de gang van zaken rond het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de verantwoording van de hulpgelden voor Haïti in 2012 - 32293-21

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog in te plannen plenaire debat over misstanden bij hulporganisaties en de aanscherping van procedures en subsidiekaders.4

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 26 maart 2018, over misstanden in de noodhulpsector

Zaak: Overig - voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, R. de Roon (PVV) - 6 april 2018. Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 26 maart 2018, over misstanden in de noodhulpsector - 34775-XVII-58

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog in te plannen plenaire debat over misstanden bij hulporganisaties en de aanscherping van procedures en subsidiekaders.

Lijst met EU-voorstellen d.d. 23 april 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 23 april 2018. Lijst met EU-voorstellen d.d. 23 april 2018 - 2018Z07652

Besluit: 1. Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om een appreciatie in de vorm van een BNC-fiche van mededeling COM (2018) 191. 2. Nog te ontvangen kabinetsappreciatie inzake voorstel tot besluit investeringsbeschermingsovereenkomst EU-Singapore agenderen voor een komend AO RBZ/Handel.Overig

Lijst EU-voorstellen d.d. 16 april 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 april 2018. Lijst EU-voorstellen d.d. 16 april 2018 - 2018Z06917

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking d.d. 17 mei 2018.

Overzicht van de verschillende activiteiten die het kabinet onderneemt om het bedrijfsleven voor te bereiden en te ondersteunen bij de naderende Brexit

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 5 april 2018. Overzicht van de verschillende activiteiten die het kabinet onderneemt om het bedrijfsleven voor te bereiden en te ondersteunen bij de naderende Brexit - 23987-231

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 15 mei 2018.

Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)-rapport “Trends in international arms transfers, 2017”

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 23 april 2018. Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)-rapport “Trends in international arms transfers, 2017” - 22054-295

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wapenexportbeleid d.d. 6 juni 2018.Verdragen3

Reactie op verzoek commissie voor ambtelijke ondersteuning tijdens de studiereis naar de internationale organisaties in Genève op 2 en 3 mei 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 april 2018. Reactie op verzoek commissie voor ambtelijke ondersteuning tijdens de studiereis naar de internationale organisaties in Genève op 2 en 3 mei 2018 - 2018Z07677

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Openbaarmaking van een vertrouwelijke brief over een bewezen malversatie bij een door Nederland gefinancierde organisatie (Kamerstuk 34775-XVII-59)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 17 april 2018. Openbaarmaking van een vertrouwelijke brief over een bewezen malversatie bij een door Nederland gefinancierde organisatie - 34775-XVII-60

Besluit: Toevoegen aan agenda van wetgevingsoverleg over Jaarverslag BuHa-OS d.d. 20 juni 2018.
Noot: Schriftelijke vragen gesteld door het lid Becker.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een bewezen malversatie bij een door Nederland gefinancierde organisatie

Zaak: Overig - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 9 april 2018. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een bewezen malversatie bij een door Nederland gefinancierde organisatie - 34775-XVII-59

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inzet Voorjaarsvergadering Wereldbankgroep 2018

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 10 april 2018. Inzet Voorjaarsvergadering Wereldbankgroep 2018 - 26234-209

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank d.d. 17 april 2018.

Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken kapitaalverhoging Wereldbankgroep (Kamerstuk 26234-208)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 10 april 2018. Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken kapitaalverhoging Wereldbankgroep (Kamerstuk 26234-208) - 2018Z06641

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank d.d. 17 april 2018.

Ambtelijke ondersteuning bij het bezoek van leden van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Global Parliamentary Conference over de Wereldbank en IMF, van 14 tot 18 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 april 2018. Ambtelijke ondersteuning bij het bezoek van leden van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Global Parliamentary Conference over de Wereldbank en IMF, van 14 tot 18 april 2018 - 2018Z06540

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging Parliamentary Forum on Sustainable Development Committee voor parlementair forum over duurzame ontwikkeling d.d. 12-13 september 2018.

Zaak: Brief derden - Parliamentary Forum on Sustainable Development Committee te Jakarta - 11 april 2018. Uitnodiging Parliamentary Forum on Sustainable Development Committee voor parlementair forum over duurzame ontwikkeling d.d. 12-13 september 2018 - 2018Z06965

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel SER voor werkbezoek IMVO-convenanten

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 12 april 2018. Voorstel SER voor werkbezoek IMVO-convenanten - 2018Z06920

Besluit: Werkbezoek IMVO-convenanten organiseren, met speciale aandacht voor het convenant Duurzame Kleding en Textiel.