Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 april 2018

Gepubliceerd: 6 april 2018
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2017A042065
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=55f94dbb-6fda-495d-8ea1-f3d2af48dc6b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie%20BuHa-OS%20d.d.%205%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33625

Inhoud


Terugkoppeling gesprek met President Algemene Rekenkamer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, R. de Roon (PVV) - 6 april 2018. Terugkoppeling gesprek met President Algemene Rekenkamer - 2018Z06419

Besluit: De Voorzitter van de commissie geeft een terugkoppeling over zijn gesprek met de President van de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van de brief van de Rekenkamer d.d. 5 maart 2018 over het onderzoek naar de verantwoording van de hulpgelden voor Haïti in 2012.

Rappel op de tijdens de Regeling van Werkzaamheden gevraagde brief over de uitspraak van het Europees Hof inzake de Achmea-zaak

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.Ö. Alkaya (SP) - 6 april 2018. Rappel op de tijdens de Regeling van Werkzaamheden gevraagde brief over de uitspraak van het Europees Hof inzake de Achmea-zaak - 2018Z06418

Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om de tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 6 maart 2018 gevraagde brief over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Achmea-zaak tijdig voor het algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 15 mei 2018 aan de Kamer te sturen.

Verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken om een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken over China

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 6 april 2018. Verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken om een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken over China - 2018Z06417

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de commissie voor Buitenlandse Zaken om een gezamenlijke brief aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te vragen over China.4

Brief aan Congres Verenigde Staten inzake importtarieven op aluminium en staal

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bouali (D66) - 6 april 2018. Brief aan Congres Verenigde Staten inzake importtarieven op aluminium en staal - 2018Z06414

Besluit: Schriftelijk inventariseren welke leden van de commissie de brief aan het Amerikaanse Congres mede willen ondertekenen.
Besluit: De Amerikaanse ambassadeur uitnodigingen voor een breder gesprek met de commissie over de handelsrelatie tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Aanbieding advies 'Focus op India - Briefadvies over de samenwerking tussen India en Nederland rond wetenschap, technologie en innovatie gepubliceerd heeft' van AWTI

Zaak: Brief derden - Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) te Den Haag - 23 maart 2018. Aanbieding advies 'Focus op India - Briefadvies over de samenwerking tussen India en Nederland rond wetenschap, technologie en innovatie gepubliceerd heeft' van AWTI - 2018Z05307

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Handelsbevordering d.d. 6 juni 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2018, over de Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium en het effect op Nederlandse bedrijven

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 20 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2018, over de Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium en het effect op Nederlandse bedrijven - 33625-256

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 15 mei 2018.3

Verslag economische missie naar Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh stad) en Maleisië (Kuala Lumpur)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 23 maart 2018. Verslag economische missie naar Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh stad) en Maleisië (Kuala Lumpur) - 34775-XVII-56

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Handelsbevordering d.d. 6 juni 2018.

Uitkomsten intern onderzoek naar aanleiding van misstanden Oxfam GB en tijdspad vervolgstappen

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 23 maart 2018. Uitkomsten intern onderzoek naar aanleiding van misstanden Oxfam GB en tijdspad vervolgstappen - 34775-XVII-57

Besluit: Betrekken bij het nog in te plannen plenaire debat over misstanden bij hulporganisaties en de aanscherping van procedures en subsidiekaders.

Aanbod PBLCO, namens aantal gezondheidsorganisaties, t.b.v. werkbezoek van delegatie van algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Ethiopië en Oeganda

Zaak: Brief derden - PBLCO te Den Haag - 29 maart 2018. Aanbod PBLCO, namens aantal gezondheidsorganisaties, t.b.v. werkbezoek van delegatie van algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Ethiopië en Oeganda - 2018Z05884

Besluit: Desgewenst betrekken bij voorbereiding werkbezoek.

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018. Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: 1. Voor het Jaarverslag en het Indicatorentraject zijn de leden Becker en Van den Hul aangesteld als rapporteurs.2. Inbrengtermijn voor het verslag over de slotwet 2017 en voor de feitelijke vragen over het jaarverslag van de minister en het rapport van de Algemene Rekenkamer is vastgesteld op donderdag 24 mei 2018 te 14.00 uur.3. Inbrengtermijn voor het verslag over de eerste suppletoire begrotingswet 2018 is vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018 te 14.00 uur.4. Het wetgevingsoverleg over het jaarverslag is gepland op 20 juni 2018. De inbreng van de rapporteurs voor het wetgevingsoverleg zal van te vorentijdens een procedurevergadering met de commissie besproken worden.

Jaarplanning 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 4 april 2018. Stafnotitie - Jaarplanning BuHa-OS 2018 t.b.v. procedurevergadering d.d. 5 april 2018 - 2018Z06066

Besluit: Het jaarplan is vastgesteld. De commissie zal in 2018 haar kennispositie op de volgende onderwerpen versterken:- Migratie; trekkers: Kuik en Diks.- Handel; trekkers: Amhaouch en Bouali.- Ontwikkelingssamenwerking en Europa; trekker: Becker.
Noot: De jaarplanning is als bijlage gevoegd bij de besluitenlijst en wordt gepubliceerd op de website van de Kamer. Gedurende het jaar zal de jaarplanning periodiek worden geagendeerd in de commissie, zodat desgewenst actualisering, aanvulling of herprioritering plaats kan vinden.