Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 maart 2018

Gepubliceerd: 22 maart 2018
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2017A042056
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=13e9ac8f-72df-4858-8788-9f2e489978db&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BUHA%20OS%20d.d.%2022%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32293, 21501, 21501, 32605

Inhoud


Brief namens de commissie aan Congres Verenigde Staten inzake importheffingen op staal en aluminium

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bouali (D66) - 22 maart 2018. Brief namens de commissie aan Congres Verenigde Staten inzake importheffingen op staal en aluminium - 2018Z05246

Besluit: De commissie stuurt een brief aan het Amerikaanse Congres om hun zorgen over de aangekondigde importheffingen op staal en aluminium en de mogelijke gevolgen daarvan te uitten.
Noot: Inmiddels heeft de Amerikaanse regering bekend gemaakt dat de importheffingen op staal en aluminium voorlopig niet voor de EU gelden. In overleg met het lid Bouali is afgesproken de brief aan het Congres voorlopig aan te houden.5

Onderhandelingsmandaat Multilateral Investment Court

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 21 maart 2018. Onderhandelingsmandaat Multilateral Investment Court - 2018Z05116

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de minister wordt vastgesteld op donderdag 5 april 16.00 uur.

Verzoek reactie rapport Save the Children 'The war on children'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 16 maart 2018. Verzoek reactie rapport Save the Children 'The war on children' - 2018Z04834

Besluit: De minister verzoeken om een reactie op het rapport 'The war on children' van Save the Children.

Verzoek reactie SIPRI rapport ‘Trends in international arms transfers, 2017’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 16 maart 2018. Verzoek reactie SIPRI rapport ‘Trends in international arms transfers, 2017’ - 2018Z04830

Besluit: De minister verzoeken om een reactie op het SIPRI-rapport 'Trends in international arms transfers, 2017'.

Stafnotitie - Parlementaire Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 7 maart 2018. Stafnotitie - Parlementaire Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie - 2018Z03989

Besluit: De commissiestaf brengt de mogelijkheden voor financiering van deelname aan interparlementaire conferenties in kaart.

Recente mediaberichten over het Haïti-onderzoek

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 5 maart 2018. Informatie over de gang van zaken rond het destijds uitgevoerde onderzoek naar de verantwoording van de hulpgelden voor Haïti in 2012 - 32293-20

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vastgesteld op donderdag 29 maart 2018 16.00 uur.4

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 19 maart 2018. Recente mediaberichten over het Haïti-onderzoek - 2018Z04974

Besluit: De Voorzitter van de commissie treedt in gesprek met de President van de Algemene Rekenkamer over deze brief.

Kabinetsreactie op de consultatie van de Commissie inzake de evaluatie van EU humanitaire hulp 2012-2016

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 15 maart 2018. Kabinetsreactie op de consultatie van de Commissie inzake de evaluatie van EU humanitaire hulp 2012-2016 - 2018Z04753

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking d.d. 17 mei 2018.

Verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken over Handel van 26-27 februari 2018 in Sofia, Bulgarije

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 14 maart 2018. Verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken over Handel van 26-27 februari 2018 in Sofia, Bulgarije - 21501-02-1850

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 15 mei 2018.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 7 maart 2018. Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2018 - 21501-04-211

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking d.d. 17 mei 2018.

Nadere toelichting vertraging beleidsdoorlichtingen Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 maart 2018. Nadere toelichting vertraging beleidsdoorlichtingen Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie - 2018Z04960

Besluit: De door de minister voorgestelde technische briefing door IOB organiseren na ontvangst van de beleidsdoorlichtingen.3

Voortgang intern onderzoek naar aanleiding van berichtgeving Oxfam Great Britain

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 16 maart 2018. Voortgang intern onderzoek naar aanleiding van berichtgeving Oxfam Great Britain - 2018Z04822

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Minister zegt toe haar brief over het intern onderzoek uiterlijk vrijdag 23 maart a.s. aan de Kamer toe te zenden.

Uitvoering gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. over de keuze van focuslanden en Afrika (Kamerstuk 34775-XVII-47)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 12 maart 2018. Uitvoering gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. over de keuze van focuslanden en Afrika - 32605-214

Besluit: Betrekken bij behandeling van nog te ontvangen Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Deelname commissieleden aan Global Parliamentary Conference van Wereldbank en IMF op 16 en 17 april 2018.

Zaak: Brief derden - Parliamentary Network on the World Bank & International Monetary Fund (PNoWB)

Besluit: De commissie stemt in met deelname van de leden Bouali en Diks namens de commissie aan de Global Parliamentary Conference van de Wereldbank en het IMF op maandag 16 en dinsdag 17 april 2018.

Verzoek Rutgers, namens Executive Director van VN Bevolkingsfonds (UNFPA), om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 24 april 2018.

Zaak: Brief derden - Rutgers te Utrecht - 16 maart 2018. Verzoek Rutgers, namens Executive Director van VN Bevolkingsfonds (UNFPA), om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 24 april 2018 - 2018Z04899

Besluit: Mevr. Natalia Kanem, directeur van het VN Bevolkingsfonds (UNFPA), ontvangen voor een gesprek op dinsdagmiddag 24 april 2018.

Werkbezoeken mei- en zomerreces

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 21 maart 2018. Stafnotitie - Werkbezoeken mei- en zomerreces - 2018Z05106

Besluit: 1. Een delegatie uit de commissie zal in het meireces een studiebezoek brengen aan de internationale organisaties in Genève. 2. In de eerste week van het zomerreces brengt een delegatie uit de commissie een werkbezoek aan Ethiopië en Uganda.2

Jaarplanning 2018 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 21 februari 2018. Stafnotitie - Jaarplan BuHa-OS 2018 - 2018Z03150

Besluit: Bespreken in extra procedurevergadering op donderdag 29 maart 2018 13.30-14.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 januari 2018. Jaarplanning 2018 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 34775-XVII-51

Besluit: Bespreken in extra procedurevergadering op donderdag 29 maart 2018 13.30-14.00 uur.