Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 maart 2018

Gepubliceerd: 8 maart 2018
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2017A042046
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e9d3f8eb-960f-4299-a6ce-6a4ae61934bb&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BUHA%20OS%20d.d.%208%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25074, 32293, 21501, 32735, 26485, 33625, 26150

Inhoud


Studiereis Genève

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 8 maart 2018. Studiereis Genève - 2018Z04123

Besluit: De mogelijkheden voor het organiseren van een korte studiereis in het kader van de KVKO naar de internationale instellingen in Genève in de eerste week van het meireces worden nader onderzocht door de staf.

Inplannen algemeen overleg Handelsbevordering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bouali (D66) - 8 maart 2018. Inplannen algemeen overleg Handelsbevordering - 2018Z04120

Besluit: Algemeen overleg Handelsbevordering inplannen na ontvangst van de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Minister te verzoeken een brief inzake de actuele ontwikkelingen rond de protectionistische staalmaatregelen van de Verenigde Staten binnen twee weken aan de Kamer te doen toekomen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 7 maart 2018. Minister te verzoeken een brief inzake de actuele ontwikkelingen rond de protectionistische staalmaatregelen van de Verenigde Staten binnen twee weken aan de Kamer te doen toekomen. - 2018Z03971

Besluit: Minister voor BuHa-OS verzoeken om een brief over de recente ontwikkelingen omtrent de aangekondigde protectionistische maatregelen van de Verenigde Staten op staal en aluminium, inclusief een reflectie op de eventuele tegenmaatregelen van de Europese Commissie en de uitspraken van voorzitter Juncker, binnen twee weken aan de Kamer te doen toekomen.

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de tweejaarlijkse ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 9 december tot en met 11 december 2017.

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 7 maart 2018. Stafnotitie - Parlementaire Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie - 2018Z03989

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Overig - voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, R. de Roon (PVV) - 2 februari 2018. Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de tweejaarlijkse ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 9 december tot en met 11 december 2017 - 25074-192

Besluit: Ter informatie.

Informatie over de gang van zaken rond het destijds uitgevoerde onderzoek naar de verantwoording van de hulpgelden voor Haïti in 2012 (Kamerstuk 32293-17)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 5 maart 2018. Informatie over de gang van zaken rond het destijds uitgevoerde onderzoek naar de verantwoording van de hulpgelden voor Haïti in 2012 - 32293-20

Besluit: De Algemene Rekenkamer verzoeken de brief nader toe te lichten in een gesprek op maandag 26 maart

Lijst EU-voorstellen d.d. 5 maart 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 maart 2018. Lijst EU-voorstellen d.d. 5 maart 2018 - 2018Z03691

Besluit: 1. Afschrift van eventuele kabinetsreactie op raadpleging over de EU-beleidscoherentie voor ontwikkelingssamenwerking (2009-2016) betrekken bij het eerstvolgende algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking. 2. Verslag over de tenuitvoerlegging van de financiële bijstand aan de landen en gebieden overzee in het kader van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds in 2017 desgewenst betrekken bij het algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking d.d. 17 mei 2018.Overig

Antwoorden op vragen commissie over onder andere de geannoteerde agenda informele RBZ Handel op 26-27 februari 2018 (Kamerstuk 21501-02-1826)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 22 februari 2018. Antwoorden op vragen commissie over onder andere de geannoteerde agenda informele RBZ Handel op 26-27 februari 2018 - 21501-02-1828

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 15 mei 2018.4

Schriftelijke informatie inzake het VN-verdrag over mensenrechten en bedrijfsleven

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 1 maart 2018. Schriftelijke informatie inzake het VN-verdrag over mensenrechten en bedrijfsleven - 32735-185

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 6 maart 2018.VerdragenGeen agendapuntenEuropa

Voortgang van het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)-convenantenbeleid

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 28 februari 2018. Voortgang van het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)-convenantenbeleid - 26485-257

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 6 maart 2018.

Reactie op verzoek commissie inzake een appreciatie van de multilaterale scorekaarten

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 28 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake een appreciatie van de multilaterale scorekaarten - 33625-255

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Multilaterale Organisaties d.d. 4 april 2018.

Stand van zaken omtrent hervormingsagenda Verenigde Naties

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 28 februari 2018. Stand van zaken omtrent hervormingsagenda Verenigde Naties - 26150-169

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Multilaterale Organisaties d.d. 4 april 2018.

Beantwoording vragen commissie over de Decemberbrief 2017 voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kas- en verplichtingenmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire wet (34775-XVII-48)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018. Beantwoording vragen commissie over de Decemberbrief 2017 voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kas- en verplichtingenmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire wet - 34775-XVII-53

Besluit: Betrekken bij behandeling Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017.3

Mutaties in de verplichtingen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017 ten opzichte van de tweede suppletoire wet

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018. Mutaties in de verplichtingen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017 ten opzichte van de tweede suppletoire wet - 34775-XVII-52

Besluit: Betrekken bij behandeling Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017.

Toezegging n.a.v. het mondelinge vragenuur van 13 februari 2018 over Oxfam in Haïti

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018. Toezegging n.a.v. het mondelinge vragenuur van 13 februari 2018 over Oxfam in Haïti - 34775-XVII-54

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Noodhulp d.d. 6 maart 2018.

Jaarplanning 2018 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 21 februari 2018. Stafnotitie - Jaarplan BuHa-OS 2018 - 2018Z03150

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Aangehouden brievenGeen agendapuntenBrieven bewindspersonen

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 januari 2018. Jaarplanning 2018 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 34775-XVII-51

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Rondetafelgesprek misstanden in de noodhulpsector

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 7 maart 2018. Stafnotitie - Inventarisatie uit te nodigen NGO's voor rondetafelgesprek over misstanden in de noodhulpsector - 2018Z04001

Besluit: Het rondetafelgesprek inzake misstanden in de noodhulpsector wordt georganiseerd op maandag 26 maart. Het rondetafelgesprek zal bestaan uit de volgende blokken: 13.00-15.00 uur NGO's (Oxfam Novib, Save the Children, Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Plan Nederland, Cordaid); 15.30-16.30 uur Toezichthouders & koepels (Partos, Dutch Relief Alliance, Centraal Bureau Fondsenwerving, Raad van Toezicht Oxfam Novib in 2012); 17.30-18.30 uur Deskundigen. De commissie verzoekt de Algemene Rekenkamer om een gesprek in het kader van ditzelfde onderwerp, om 16.30-17.00 uur. Op een later moment zal een aantal gesprekken via videoconferentie georganiseerd worden met betrokken partijen in het buitenland.2

Uitnodiging WUR voor werkbezoek aan Wageningen Campus m.b.t. nieuwste ontwikkelingen betreffende voedselveiligheid, innovatie en handel

Zaak: Brief derden - Wageningen Universiteit (WUR) te Wageningen - 22 februari 2018. Uitnodiging WUR voor werkbezoek aan Wageningen Campus m.b.t. nieuwste ontwikkelingen betreffende voedselveiligheid, innovatie en handel - 2018Z03418

Besluit: Werkbezoek aan de Wageningen University & Research (WUR) wordt georganiseerd op een nader te bepalen vrijdag.

Verzoek Rutgers, namens president van Population Council, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over recente ontwikkelingen op het gebied van bevolkingsgroei en demografische trends d.d. 16 of 17 mei 2018.

Zaak: Brief derden - Rutgers te Utrecht - 19 februari 2018. Verzoek Rutgers, namens president van Population Council, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over recente ontwikkelingen op het gebied van bevolkingsgroei en demografische trends d.d. 16 of 17 mei 2018 - 2018Z02923

Besluit: Bezien wordt of de president van de Population Council ontvangen kan worden in het kader van het Meer Partijen Initiatief Hiv/Aids/SRGR.

Uitnodiging PNoWB, IMF en World Bank Group voor ‘Global Parliamentary Conference 2018’ d.d. 16-17 april 2018.

Zaak: Brief derden - Parliamentary Network on the World Bank & International Monetary Fund (PNoWB)

Besluit: Belangstelling voor deelname aan de parlementaire conferentie van de Wereldbank en het IMF op maandag 16 en dinsdag 17 april 2018 inventariseren onder leden commissies BuHa-OS en Financiën.