Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 april 2018

Gepubliceerd: 6 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A041937
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=da1bb163-607f-4d46-897f-46b1778da397&title=Besluitenlijst%20procedureverg.%20cie.%20BuZa%205%20april.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 26150, 32623

Inhoud


Voorstel bijzondere procedure Bill Browder inzake Magnitsky-Act.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J.F. van Helvert (CDA) - 5 april 2018. Voorstel bijzondere procedure Bill Browder inzake Magnitsky-Act. - 2018Z06328

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Van Helvert op 23 mei om 14.00 uur.

Verzoek verslag bezoek minister van Buitenlandse Zaken aan het Caribische deel van het Koninkrijk en Colombia.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 5 april 2018. Verzoek verslag bezoek minister van Buitenlandse Zaken aan het Caribische deel van het Koninkrijk en Colombia. - 2018Z06327

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer een verslag van zijn bezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk en Colombia toe te zenden.

Voorstel oprichting vriendschapsgroep VS

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J.F. van Helvert (CDA) - 5 april 2018. Voorstel oprichting vriendschapsgroep VS - 2018Z06247

Besluit: Het lid Van Helvert zal de commissie een uitgewerkt voorstel voorleggen om te komen tot een parlementaire vriendschapsgroep met de Verenigde Staten, ter bespreking in de volgende procedurevergadering.6

Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Colombia

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 29 maart 2018. Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Colombia - 2018Z05739

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Interesse voor deelname reeds geïnventariseerd.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 maart 2018. Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 maart 2018 - 21501-02-1851

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken 11 april 2018.

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 maart 2018. Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen - 34775-V-66

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Ter attendering toezenden aan betrokken commissies.Europa

Toestemming voor het verzorgen van een (besloten) ambtelijke briefing over de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018-2022

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 3 april 2018. Toestemming voor het verzorgen van een (besloten) ambtelijke briefing over de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018-2022 - 2018Z05936

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het Ministerie wordt verzocht om in te stemmen met de aanwezigheid van fractiemedewerkers bij deze besloten briefing.5

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek aan Saoedi-Arabië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 maart 2018. Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek aan Saoedi-Arabië - 2018Z05339

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nederlandse maatregelen n.a.v. de aanslag in Salisbury (Verenigd Koninkrijk) van 4 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 maart 2018. Nederlandse maatregelen n.a.v. de aanslag in Salisbury (Verenigd Koninkrijk) van 4 maart 2018 - 34775-V-70

Besluit: Toevoegen aan agenda van Algemeen Overleg d.d. 11 april 2018 over Raad Buitenlandse Zaken en VN-Veiligheidsraad

Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 maart 2018, over het voorzitten van de VN-veiligheidsraad

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2018, over het voorzitten van de VN-veiligheidsraad - 26150-170

Besluit: Toevoegen aan agenda van Algemeen Overleg d.d. 11 april 2018 over Raad Buitenlandse Zaken en VN-Veiligheidsraad

Antwoord op de vraag van het lid Omtzigt, gesteld tijdens het debat van 20 maart 2018 over de Europese top van 22 en 23 maart, of Nederland steun heeft gegeven aan rebellengroepen die samen met het Turkse leger de enclave Afrin zijn binnengevallen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 maart 2018. Antwoord op de vraag van het lid Omtzigt, gesteld tijdens het debat van 20 maart 2018 over de Europese top van 22 en 23 maart, of Nederland steun heeft gegeven aan rebellengroepen die samen met het Turkse leger de enclave Afrin zijn binnengevallen - 32623-201

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken of het mogelijk is een deel van de informatie in de vertrouwelijke brief van 23 januari 2018 in een openbare brief aan de Kamer te sturen.
Besluit: Schriftelijke overleg over de brief van 22 maart 2018. Inbrengdatum vaststellen op dinsdag 17 april om 16.00 uur.

Memorandum of Understanding met Saoedi-Arabië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 maart 2018. Memorandum of Understanding met Saoedi-Arabië - 34775-V-67

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer schriftelijk te informeren over de noodzaak van vertrouwelijkheid van deze brief en zo mogelijk de brief alsnog openbaar te maken.
Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer een verslag van het werkbezoek van zijn ambtsvoorganger aan Saoedi-Arabië en Iran toe te zenden.

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief m.b.t. detentie Nederlandse echtgenote in Oezbekistan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 maart 2018. Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief m.b.t. detentie Nederlandse echtgenote in Oezbekistan - 2018Z05040

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Overtredingen door diplomaten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 maart 2018. Overtredingen door diplomaten - 34775-V-68

Besluit: Betrekken bij behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan (Kamerstuk 34918)
Noot: Wetsvoorstel is op 28 maart jl. bij de Kamer ingediend door de ministrs van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken. Voortouw bij behandeling van dit wetsvoorstel ligt bij de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (die op 11 april a.s. de inbrengdatum voor het verslag zal vaststellen).

Vaststelling Jaarplan commissie Buitenlandse Zaken 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 22 februari 2018. Stafnotitie - Jaarplan BuZa 2018 - 2018Z03202

Besluit: Het jaarplan is vastgesteld. De commissie zal in 2018 haar kennispositie op de volgende onderwerpen versterken:- Vervolging en berechting van ISIS-strijders; trekker: Van Helvert.- Nederlanders in het buitenland en consulaire dienstverlening; trekkers: Sjoerdsma en Becker.- Verhouding met Rusland; trekkers: Karabulut en De Roon.- Godsdienstvrijheid; trekkers: Voordewind en Van Helvert.
Noot: De jaarplanning is als bijlage gevoegd bij de besluitenlijst en wordt gepubliceerd op de website van de Kamer . Gedurende het jaar zal de jaarplanning periodiek worden geagendeerd in de commissie, zodat desgewenst actualisering, aanvulling of herprioritering plaats kan vinden. Brieven bewindspersonen

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018. Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Besluit: 1. Inbrengtermijn voor het verslag (in de vorm van feitelijke vragen) over de

Uitnodiging National Assembly of the Republic of Korea voor bezoek aan Korea

Zaak: Brief derden - National Assembly of the Republic of Korea te Yeongdeungpo-gu, Seoul - 29 maart 2018. Uitnodiging National Assembly of the Republic of Korea voor bezoek aan Korea - 2018Z05879

Besluit: Betrekken bij de planning van werkbezoeken commissie voor 2019.

Verzoek ICT, mede namens Tibetaanse Gemeenschap in Nederland en Tibet Support Groep, tot aanbieding petitie m.b.t. Panchen Lama d.d. 24 april 2018.

Zaak: Brief derden - International Campaign for Tibet Europe (ICT) te Amsterdam - 26 maart 2018. Verzoek ICT, mede namens Tibetaanse Gemeenschap in Nederland en Tibet Support Groep, tot aanbieding petitie m.b.t. Panchen Lama d.d. 24 april 2018 - 2018Z05446

Besluit: Petitieaanbieding organiseren 24 april 2018.

Voorstel lid Voordewind voor bijzondere procedure Federatie Noord Syrië 12 april

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 29 maart 2018. Voorstel bijzondere procedure Federatie Noord Syrië - 2018Z05695

Besluit: Bijzondere procedure door het lid Voordewind op donderdag 12 april 13.00-14.00 uur.