Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 27 maart 2018

Gepubliceerd: 28 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A041487
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ed7c3679-9d5a-4d34-8e94-f42074289c76&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%2027%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 24515, 31322, 31322, 31322, 26448, 32855, 30012, 32043

Inhoud


Bijzondere procedure indieners initiatiefwet Gelijke Beloning van Vrouwen en Mannen op 18 april 2018, 10.00-12.30 uur

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) - 22 maart 2018. Bijzondere procedure indieners initiatiefwet Gelijke Beloning van Vrouwen en Mannen op 18 april 2018, 10.00-12.30 uur - 2018Z05209

Besluit: Na ontvangst van de kabinetsreactie op het voorontwerp Gelijke Beloning van Mannen en Vrouwen (toegezegd rond 1 juni 2018, wordt meegenomen in het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie) zal de commissie een rondetafelgesprek organiseren. Via de e-mail zal worden geïnventariseerd wie van de leden wil participeren in een werkgroep die het programma van het rondetafelgesprek gaat voorbereiden.6

Verzoek om rondetafelgesprek Loondispensatie Participatiewet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 28 maart 2018. Verzoek om rondetafelgesprek Loondispensatie Participatiewet - 2018Z05568

Besluit: De commissie honoreert het verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over de op 27 maart jl. van de staatssecretaris ontvangen brief inzake de Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet niet.
Besluit: De commissie stemt in met het organiseren van een technische briefing, conform het aanbod van de staatssecretaris in haar brief. Via een e-mail inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan deze technische briefing door het ministerie van SZW.

Plan van aanpak schulden

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 23 maart 2018. Stafnotitie - Plan van aanpak schulden - 2018Z05280

Besluit: De commissie stemt in met het door de voorbereidingsgroep voorgestelde plan van aanpak.Rondvraag

Aanbod SER voor toelichting op verkenning over combinatiebanen d.d. 5 of 11 april 2018.

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 19 maart 2018. Aanbod SER voor toelichting op verkenning over combinatiebanen d.d. 5 of 11 april 2018 - 2018Z05020

Besluit: Via een e-mail inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan een toelichting van de SER over de verkenning naar combinatiebanen op 11 april 2018, 10.00-11.00 uur.

Lijst met EU-voorstellen- maart 2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 23 maart 2018. Lijst met EU-voorstellen- maart 2018 - 2018Z05285

Besluit: Instemmen met de in de stafnotitie voorgestelde behandelvoorstellen.Brieven van overige bewindspersonenGeen agendapuntenOverig

EU-Stafnotitie - Behandelmogelijkheden EU-prioriteiten Arbeidsautoriteit en Aanbeveling toegang tot sociale zekerheid werknemers en zelfstandigen

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 22 maart 2018. EU-Stafnotitie - Behandelmogelijkheden EU-prioriteiten Arbeidsautoriteit en Aanbeveling toegang tot sociale zekerheid werknemers en zelfstandigen - 2018Z05255

Besluit: De Kamer voorstellen een behandelvoorbehoud te plaatsen op het voorstel voor een Europese Arbeidsautoriteit.
Besluit: Op het voorstel voor een Europese Arbeidsautoriteit zal een subsidiariteitstoets worden uitgevoerd.
Besluit: Technische briefing door ambtenaren van het ministerie van SZW organiseren over de voorstellen voor een Europese Arbeidsautoriteit en de sociale bescherming werknemers en zelfstandigen, mits zich daarvoor voldoende leden aanmelden.

EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel Informele Sociale Raad 17-18 april

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 22 maart 2018. EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel Informele Sociale Raad 17-18 april - 2018Z05206

Besluit: Het geplande algemeen overleg over de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 17-18 april 2018 op 11 april 2018, 14.00-16.00 uur, wordt omgezet in een schriftelijk overleg. Inbrengdatum 5 april 2018, 16.00 uur. De minister zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 10 april naar de Kamer te sturen.

Reactie op verzoek commissie inzake het rapport 'Eenvoud loont' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 19 maart 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het rapport 'Eenvoud loont' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) - 24515-428

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGeen agendapuntenEuropese aangelegenheden

Uitkomsten ex-ante onderzoek aanscherping beroepskracht-kindratio

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 16 maart 2018. Uitkomsten ex-ante onderzoek aanscherping beroepskracht-kindratio - 31322-348

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kinderopvang op 12 april 2018.2

Antwoorden op feitelijke vragen over de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang - resultaten 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 16 maart 2018. Beantwoording vragen commissie over de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang - resultaten 2017 - 31322-347

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kinderopvang op 12 april 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 22 januari 2018. Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang - resultaten 2017 - 31322-342

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kinderopvang op 12 april 2018.

Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarplan Inspectie SZW 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 15 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over het Jaarplan SZW 2018 - 34775-XV-94

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Handhaving.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 13 december 2017. Jaarplan Inspectie SZW 2018 - 34775-XV-12

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Handhaving.

BIT-advies UWV project Eén uniforme betaalomgeving Werkloosheidswet

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 maart 2018. BIT-advies UWV project 'Eén uniforme betaalomgeving (1UBO) Werkloosheidswet' - 26448-602

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg SUWI-onderwerpen.

Evaluatie flexibel bevallingsverlof

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 maart 2018. Evaluatie flexibel bevallingsverlof - 32855-34

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeid en zorg.

Leven lang ontwikkelen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 12 maart 2018. Leven lang ontwikkelen - 30012-77

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 8 maart 2018. Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding - 32043-393

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 14 maart 2018.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 20 juni 2018.