Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 mei 2018

Gepubliceerd: 24 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A0414311
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d0670aee-0c12-4984-97ff-96fd7c0d4bd7&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%2022%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 34352, 34352, 25883, 34104, 29544, 31322, 31322, 31322, 32878, 34351, 26448, 30821, 30821, 32824, 34947

Inhoud


Vragen van de zogenaamde “V-100” bij het jaarverslag 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 18 mei 2018. Vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2017 - 2018Z09173

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief commissie - griffier, M.E. Esmeijer - 22 mei 2018. Vragen van de zogenaamde “V-100” bij het jaarverslag 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 2018Z09256

Besluit: De commissie kan ermee instemmen dat de door de V-100 ingebrachte vragen aan de bewindspersonen van SZW worden voorgelegd, met daarbij het verzoek om deze tijdig voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW 2017 te beantwoorden.

Verzoek om vervolgrondetafelgesprek te organiseren met belangenorganisaties over het FTK en pensioendiscussie in bredere zin

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 23 mei 2018. Verzoek om vervolgrondetafelgesprek te organiseren met belangenorganisaties over het FTK en pensioendiscussie in bredere zin - 2018Z09362

Besluit: Het verzoek om op korte termijn een vervolgrondetafelgesprek FTK te voeren wordt niet gehonoreerd.

Verzoek van het Lid Gijs van Dijk (PvdA) om de staatssecretaris van SZW te vragen of het onbedoelde effect, waarbij mensen in de Wajong 2010/2015 financieel benadeeld worden als ze gebruik willen maken van het levenlanglerenkrediet, is gerepareerd

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 18 mei 2018. Verzoek van het Lid Gijs van Dijk (PvdA) om de staatssecretaris van SZW te vragen of het onbedoelde effect, waarbij mensen in de Wajong 2010/2015 financieel benadeeld worden als ze gebruik willen maken van het levenlanglerenkrediet, is gerepareerd - 2018Z09131

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.Rondvraag

Lijst met EU-voorstellen - 15 april - 15 mei 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 17 mei 2018. Lijst met EU-voorstellen - 15 april - 15 mei 2018 - 2018Z09043

Besluit: Instemmen met de in de stafnotitie opgenomen behandelvoorstellen.

EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel Raad WSB van 21 juni 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 17 mei 2018. EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel Raad WSB van 21 juni 2018 - 2018Z09038

Besluit: Het algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 21 juni 2018 door laten gaan op 13 juni 2018, 14.00-16.00 uur.

Verslag Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 17 en 18 april 2018 te Sofia, Bulgarije

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 26 april 2018. Verslag Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 17 en 18 april 2018 te Sofia, Bulgarije - 21501-31-484

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad WSB van 21 juni 2018 op 13 juni 2018.

Fiche: Mededeling monitoring van de Europese pijler van sociale rechten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 april 2018. Fiche: Mededeling monitoring van de Europese pijler van sociale rechten - 22112-2544

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad WSB van 21 juni 2018 op 13 juni 2018.

Aanvullende informatie n.a.v. technische briefing loondispensatie van 12 april 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 25 april 2018. Aanvullende informatie n.a.v. technische briefing loondispensatie van 12 april 2018 - 34352-109

Besluit: Betrokken bij het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon.Europese aangelegenheden

Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over het bericht ‘Kabinet discrimineert arbeidsbeperkten’ en reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2018, over de position paper van het CPB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 25 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over het bericht ‘Kabinet discrimineert arbeidsbeperkten’ en reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2018, over de position paper van het CPB - 34352-100

Besluit: Betrokken bij het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon.

Rapportages uitvoering RCN-unit SZW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 17 mei 2018. Rapportages uitvoering RCN-unit SZW - 34775-XV-106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5

Jaarverslag 2017 van de Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 14 mei 2018. Jaarverslag 2017 van de Inspectie SZW - 34775-XV-105

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handhaving/Arbeidsomstandigheden op 28 juni 2018.

Programma preventie beroepsziekten, blootstelling gevaarlijke stoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 14 mei 2018. Programma preventie beroepsziekten, blootstelling gevaarlijke stoffen - 25883-326

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handhaving/Arbeidsomstandigheden op 28 juni 2018.

Reactie op verzoek commissie inzake acties naar aanleiding van de brief van de Nationale ombudsman over de motivering van besluiten bij aanvragen voor de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 9 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake acties naar aanleiding van de brief van de Nationale ombudsman over de motivering van besluiten bij aanvragen voor de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg - 34104-220

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg SUWI-onderwerpen.

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over discriminatie bij uitzendbureaus

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 1 mei 2018. Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over discriminatie bij uitzendbureaus - 29544-822

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenaire debat over discriminatie bij uitzendbureaus op 22 mei 2018.

Onderzoek kwaliteit en inkomen kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 1 mei 2018. Onderzoek kwaliteit en inkomen kinderopvang - 31322-363

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.4

Onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid (sociaal minimum) voor Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 1 mei 2018. Onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid (sociaal minimum) voor Caribisch Nederland - 34775-IV-39

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid.

Aanpassing financieringssystematiek kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 25 april 2018. Aanpassing financieringssystematiek kinderopvang - 31322-361

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 6 juni 2018 te 14.00 uur.

Kinderopvang: betere informatie voor ouders en toekomst kwaliteitsoordeel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 25 april 2018. Kinderopvang: betere informatie voor ouders en toekomst kwaliteitsoordeel - 31322-352

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.

Gevolgen van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de toepassing van het woonlandbeginsel op de WGA-uitkering van een inwoner van Thailand, op de kinderbijslag voor een kind in Indonesië, op de nabestaandenuitkering van een inwoner van Indonesië, en op de nabestaandenuitkering van een inwoner van Zuid-Afrika

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 17 mei 2018. Gevolgen van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 5 april 2018 over de toepassing van het woonlandbeginsel op de WGA-uitkering van een inwoner van Thailand, op de kinderbijslag voor een kind in Indonesië, op de nabestaandenuitkering van een inwoner van Indonesië, en op de nabestaandenuitkering van een inwoner van Zuid-Afrika - 32878-19

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg ArbeidsmarktbeleidStukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2015-2017

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 mei 2018. Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2015-2017 - 34775-XV-104

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.3

Antwoord op vragen commissie over de reactie op verzoek van de commissie over de brief van mevrouw J.K. inzake het nieuwe dagloonbesluit en de uitvoering daarvan door het UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 9 mei 2018. Antwoord op vragen commissie over de reactie op verzoek van de commissie over de brief van mevrouw J.K. inzake het nieuwe dagloonbesluit en de uitvoering daarvan door het UWV - 34351-27

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over SUWI-onderwerpen.

SUWI-jaarverslagen 2017

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 9 mei 2018. SUWI-jaarverslagen 2017 - 26448-604

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie SZW en Slotwet 2017 en rapport Algemene Rekenkamer.

Reactie op het verzoek van het lid de Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over het bericht '‘Kamervoorzitter Arib: Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 26 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over het bericht '‘Kamervoorzitter Arib: Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ - 30821-45

Besluit: Betrekken bij plenair debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland.

Vermeende jihadpreek Hoorn en politieke workshops UETD

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 26 april 2018. Vermeende jihadpreek Hoorn en politieke workshops UETD - 30821-44

Besluit: Betrekken bij plenair debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland.

Preventie radicalisering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 26 april 2018. Preventie radicalisering - 2018Z08037

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg (drie uur) Preventie radicalisering, nog te plannen voor het zomerreces.

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 april 2018, over mediaberichtgeving over informatiedeling m.b.t. buitenlandse financiering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 26 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 april 2018, over mediaberichtgeving over informatiedeling m.b.t. buitenlandse financiering - 2018Z08027

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over buitenlandse financiering van moskeeën.

Implementatie maatregelen oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 23 april 2018. Implementatie maatregelen oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) - 32824-220

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Inburgering en Integratie op 27 juni 2018.

Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de staat Israël ondertekend te Jeruzalem op 25 april 1984 zoals herzien op 17 juli 2001; Jeruzalem, 4 december 2017.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 8 mei 2018. Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de staat Israël ondertekend te Jeruzalem op 25 april 1984 zoals herzien op 17 juli 2001; Jeruzalem, 4 december 2017 - 34947-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Betreft een Verdrag dat ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer wordt voorgelegd.•De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk 7 juni 2018.

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018. Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Besluit: De commissie zal een wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017 voeren (van twee uur), waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het instrument rapporteurs.
Besluit: Via een e-mail inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan een technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het Jaarverslag 2017 van het ministerie van SZW.

Slotwet en Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2017

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) - 34950-XV-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 24 mei 2018 om 14.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 16 mei 2018. Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 - 34950-XV-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 24 mei 2018 om 14.00 uur.

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 16 mei 2018. Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 - 34950-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 24 mei 2018 om 14.00 uur.