Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 24 april 2018

Gepubliceerd: 25 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A0414211
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3317fccb-c206-47e0-97c1-f888d736e9d6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Sociale%20Zaken%20en%20Werkgelegenheid%20d.d.%2024%20april%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29427, 32802, 22112, 21501, 21501, 34924, 22112, 31322, 25834, 25883, 25883, 24515, 24515, 30821, 34368, 17050, 33499

Inhoud


Verzoek van het lid Gijs van Dijk om schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister van SZW over Internationale Arbeidsconferentie 2018 (TK 29427-112 )

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 20 april 2018. Internationale Arbeidsconferentie 2018 - 29427-112

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op 2 mei 2018.

Verzoek FNV en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. loondispensatie

Zaak: Brief derden - FNV te Utrecht - 24 april 2018. Verzoek FNV en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. loondispensatie - 2018Z07775

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd10

Verzoek van de leden Van Kent en Jasper van Dijk (SP) om een reactie van de minister te vragen op het rapport van het SCP “Bouwen aan een toekomst in Nederland”.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van Kent (SP) - 24 april 2018. Verzoek van de leden Van Kent en Jasper van Dijk (SP) om een reactie van de minister te vragen op het rapport van het SCP “Bouwen aan een toekomst in Nederland”. - 2018Z07771

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Bewindspersoon verzoeken om reactie.

Stafnotitie - Rondetafelgesprek "Gelijke beloning van vrouwen en mannen"

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 19 april 2018. Stafnotitie - Rondetafelgesprek "Gelijke beloning van vrouwen en mannen" - 2018Z07389

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de voorbereidingswerkgroep
Noot: •De leden Van Brenk (50PLUS), Özütok (GroenLinks), Yesilgöz-Zigerius (VVD), Van Weyenberg (D66) en Jasper van Dijk (SP) hebben in de voorbereidingswerkgroep geparticipeerd.Rondvraag

Stafnotitie - Rondetafelgesprek "Pensioen Verevening en Governance"

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 19 april 2018. Stafnotitie - Rondetafelgesprek "Pensioen Verevening en Governance" - 2018Z07378

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de voorbereidingswerkgroep
Noot: •De leden Grashoff (GL), Van Weyenberg (D66), Omtzigt (CDA), Van der Linde (VVD) en Van Rooijen (50PLUS) hebben in de voorbereidingswerkgroep geparticipeerd

Verzoek AFM om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over pensioenonderwerpen

Zaak: Brief derden - Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam - 16 april 2018. Verzoek AFM om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over pensioenonderwerpen - 2018Z07070

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan het gesprek met de AFM

Verzoek van de leden Van Brenk en Van Rooijen (50PLUS) om budget vrij te maken voor extern onderzoek en advies over de disconteringsvoet voor de waardering van pensioenverplichtingen, rekening houdend met verschillende maten van zekerheid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) - 13 april 2018. Verzoek van de leden Van Brenk en Van Rooijen (50PLUS) om budget vrij te maken voor extern onderzoek en advies over de disconteringsvoet voor de waardering van pensioenverplichtingen, rekening houdend met verschillende maten van zekerheid - 2018Z06909

Besluit: Het verzoek is door de indiener ingetrokken9

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018. Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, na ontvangst van de jaarverslagen.
Noot: •Ter bespreking de vraag of de commissie in het kader van de behandeling van de Jaarverantwoording 2017:1.een wetgevingsoverleg wenst te voeren;2.één of meer rapporteurs wenst aan te stellen (bij meerdere rapporteurs adviseert de commissie Financien een evenwichtige verhouding coalitie/oppositie);3.gebruik wenst te maken van het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing te verzorgen.Ter informatie•Inbrengtermijn verslagen Slotwet, Jaarverslagen ministerie en rapport ARK vastgesteld op donderdag 24 mei 2018 te 14.00 uur;•Inbrengtermijn verslag eerste suppletoire wet 2018 vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018, te 14.00 uur;•U bent welkom om deel te nemen aan een technische briefing van het CBS over de Monitor Brede Welvaart op donderdag 17 mei a.s., georganiseerd door de commissie Financiën;

Voorstel om tegemoet te komen aan verzoek Brancheorganisaties Kinderopvang om gesprek met de commissie SZW over de ontwikkelingen in de kinderopvang

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 10 april 2018. Voorstel om tegemoet te komen aan verzoek Brancheorganisaties Kinderopvang om gesprek met de commissie SZW over de ontwikkelingen in de kinderopvang - 2018Z06604

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan het gesprek met de brancheorganisaties.

Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 april 2018. Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) 2017 - 32802-38

Besluit: Ter informatie6

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen - 34775-V-66

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 maart 2018. Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen - 34775-V-66

Besluit: Ter informatie

EU-Stafnotitie - Concept informatie-afspraken behandelvoorbehoud EU Arbeidsautoriteit

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 19 april 2018. EU-Stafnotitie - Concept informatie-afspraken behandelvoorbehoud EU Arbeidsautoriteit - 2018Z07496

Besluit: De commissie stemt in met de in de notitie vermelde algemene informatie-afspraken inzake de wijze waarop het kabinet de Kamer gedurende de onderhandelingen van informatie zal voorzien. De specifieke informatie-afspraken/wensen kunnen worden ingebracht in het schriftelijk overleg inzake behandelvoorbehoud Europese Arbeidsautoriteit (zie agendapunt 18)

EU-Stafnotitie - Subsidiariteitsoordeel Europese Arbeidsautoriteit

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 19 april 2018. EU-Stafnotitie - Subsidiariteitsoordeel Europese Arbeidsautoriteit - 2018Z07448

Besluit: Instemmen met de conclusie dat de procedure van de subsidiariteitstoets beëindigd is zonder negatief subsidiariteitsoordeel.

Lijst met EU-voorstellen - april 2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 19 april 2018. Lijst met EU-voorstellen - april 2018 - 2018Z07368

Besluit: Instemmen met het in de stafnotitie opgenomen behandelvoorstel (BNC-fiche afwachten)

Reactie EC consultatie over EU-financiering op het gebied van cohesie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 16 april 2018. Reactie EC consultatie over EU-financiering op het gebied van cohesie - 22112-2541

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Formele Raad WSB van 21 juni 2018 op 13 juni 2018.

Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC van 17 en 18 april 2018 te Sofia, Bulgarije

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC van 17 en 18 april 2018 te Sofia, Bulgarije - 21501-31-483

Besluit: Betrokken bij het schriftelijk overleg over de agenda van Informele Raad WSB van 17 en 18 april te Sofia, Bulgarije5

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 3 april 2018. Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC van 17 en 18 april 2018 te Sofia, Bulgarije - 21501-31-479

Besluit: Betrokken bij het schriftelijk overleg over de agenda van Informele Raad WSB van 17 en 18 april te Sofia, Bulgarije

Toestemming voor technische briefings over de voorstellen van de Europese Commissie voor de verordening over een Europese Arbeidsautoriteit en de aanbeveling over sociale bescherming voor werkenden en zelfstandigen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 9 april 2018. Toestemming voor technische briefings over de voorstellen van de Europese Commissie voor de verordening over een Europese Arbeidsautoriteit en de aanbeveling over sociale bescherming voor werkenden en zelfstandigen - 2018Z06512

Besluit: Ter informatie.

Fiche: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 april 2018. Fiche: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit - 34924-3

Besluit: Het algemeen overleg Behandelvoorbehoud Europese Arbeidsautoriteit op 25 april 2018 wordt omgezet in een schriftelijk overleg. Met het ministerie zal overleg plaatsvinden inzake de inbreng- en beantwoordingstermijn.

Fiche: Voorstel voor een Raadsaanbeveling over toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 april 2018. Fiche: Voorstel voor een Raadsaanbeveling over toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen - 22112-2543

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Formele Raad WSB van 21 juni 2018 op 13 juni 2018.

Toezicht en handhaving in de kinderopvang - onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 6 april 2018. Onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs over toezicht en handhaving in de kinderopvang - 31322-350

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Kinderopvang op 12 april 2018.4

Aanvullende reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 6 april 2018. Aanvullende reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018 - 34775-XV-95

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018.

Stand van zaken straalgrit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 17 april 2018. Stand van zaken straalgrit - 25834-137

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenaire debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) en bij plenaire debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 6 februari 2018).Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Staat van de arbeidsveiligheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 17 april 2018. Staat van de arbeidsveiligheid - 25883-325

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Handhaving.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen wordt vastgesteld op 16 mei 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 12 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts - 25883-324

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsomstandigheden.

Verzamelbrief aan gemeenten 2018-1

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 10 april 2018. Verzamelbrief aan gemeenten 2018-1 - 2018Z06614

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet.3

Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 januari 2018, over een reactie op het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) “Armoede en sociale uitsluiting 2018”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 6 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 januari 2018, over een reactie op het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) “Armoede en sociale uitsluiting 2018” - 24515-429

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid.

Kabinetsreactie op SER-advies 'Opgroeien zonder armoede' en reactie op rapport Kinderombudsman 'Alle kinderen kansrijk'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 6 april 2018. Kabinetsreactie op SER-advies 'Opgroeien zonder armoede' en reactie op rapport Kinderombudsman 'Alle kinderen kansrijk' - 24515-430

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid.

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018 en 10 april 2018, over de berichten ‘Kamervoorzitter Arib: Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ en ‘Arabische inmenging in moskee Rotterdam’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 april 2018. Uitstel toezending reactie op de verzoeken van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018 en 10 april 2018, over de berichten ‘Kamervoorzitter Arib: Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ en over ‘Arabische inmenging in moskee Rotterdam’ - 30821-43

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toestemming voor de deelname van de Voorzitter van de Raad van Bestuur UWV aan het rondetafelgesprek over Loondispensatie Participatiewet

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 17 april 2018. Toestemming voor de deelname van de Voorzitter van de Raad van Bestuur UWV aan het rondetafelgesprek over Loondispensatie Participatiewet - 2018Z07210

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

UWV monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2016

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 april 2018. UWV monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2016 - 34368-4

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsongeschiktheid.2

Handhavingskoers 2018-2021

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 9 april 2018. Handhavingskoers 2018-2021 - 17050-541

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Handhaving.

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 12 april 2018. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) - 34934

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 16 mei 2018.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 12 april 2018. Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128) - 34933

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 16 mei 2018.
Noot: •De implementatietermijn van richtlijn 2014/50/EU verstrijkt op 21 mei 2018. In artikel III van het wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen om de wet met terugwerkende kracht in werking te laten treden.

Voorstel van wet van het lid Ulenbelt tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet financiering sociale verzekeringen ter verbetering van de rechtspositie van flexwerkers (Wet zekerheid voor flexibiliteit)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 10 april 2018. Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel - 33499-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 6 december 2012. Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet financiering sociale verzekeringen ter verbetering van de rechtspositie van flexwerkers (Wet zekerheid voor flexibiliteit) - 33499

Besluit: Ter informatie.